Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Człowiek w poszukiwaniu sensu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-02-02-000061
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Człowiek w poszukiwaniu sensu
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

zimowy/letni

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Nakład pracy studenta:

-wykład -15h

-czytanie zadanych lektur – 10h

-analiza wybranego projektu badawczego -10h

-przygotowanie indywidualnej prezentacji -15h


Skrócony opis:

Zapoznanie z głównymi założeniami III wiedeńskiej szkoły psychoterapii, której twórcą był austriacki psychiatra V.E. Frankl. Doświadczenia V.E. Frankla w obozie koncentracyjnym doprowadziły go do odkrycia koncepcji logoteorii, która skupia się na sensie ludzkiej egzystencji. Jej podstawowym zadaniem jest wyposażenie człowieka w umiejętność odnajdywania w życiu sensu, szczególnie w sytuacji cierpienia oraz poczucia przejściowości życia. Zgodnie z logoteorią, dążenie do znalezienia w życiu sensu jest najpotężniejszą siłą motywującą do wszelkich działań. V.E. Frankl przeciwstawia się redukcjonizmowi człowieczeństwa, rekomendując wprowadzenie w nauce wielowymiarowej koncepcji człowieka, zgodnie z którą człowiek jest istotą wielowymiarową i niepowtarzalną, dążącą do odkrycia sensu w życiu.

Pełny opis:

1. Od automatyzmu do egzystencji. Główne założenia logoteorii i logoterapii V.E. Frankla.

2.Kim jest człowiek? Wielowymiarowy model egzystencji Kazimierza Popielskiego.

3.Znaczenie sensu życia i wartości w świetle logoteorii V. E. Frankla

4. Wymiar noetyczny jako podstawa doświadczenia sensu życia.

5.Dynamika i struktura poczucia sensu życia.

6.Wola sensu życia.

7. Źródła i sposoby odkrywania poczucia sensu życia.

8. Przyczyny, symptomy oraz skutki utraty poczucia sensu życia (poczucie nudy, pustka egzystencjalna, frustracja egzystencjalna, kryzys egzystencjalny, nerwice noogenne).

9. Obrona tragicznego optymizmu – przejściowość życia a poczucie sensu życia.

10. Metakliniczne wyjaśnienie sensu cierpienia - od zaprzeczania sensowi do wyjaśnienia.

11. Przegląd wybranych technik logoterapeutycznych: dialog sokratejski, derefleksja, intencja paradoksalna, logodrama.

12. Koncepcja poczucia sensu życia w praktyce pedagogicznej na przykładzie programu profilaktycznego „Wsparcie wielowymiarowego rozwoju młodzieży”.

13. Przegląd metod diagnozy zaburzeń egzystencjalnych (Skala Preferencji Wartości K. Popielskiego, Skala Objawów Noo-Psycho-Somatycznych K. Popielskiego, Test Sensu Życia wg. Z. Płużek).

14-15. Poczucie sensu życia a jakość życia współczesnego człowieka – analiza wybranych projektów badawczych.

Literatura:

Jarosz K., Model wielowymiarowej profilaktyki pozytywnej w teorii i praktyce pedagogicznej, (w:) Profilaktyka zachowań ryzykownych, red. Z. B. Gaś, Wydawnictwo Innovatio Press, Lublin 2019.

Frankl V. E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.

Frankl V.E., , Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2012.

Frankl V.E., Homo patiens, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1978.

Frankl V.E., Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.

Längle A., Życie z sensem: praktyczne zastosowanie logoterapii, Imprit Media, Warszawa 2019.

Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1994.

Popielski K., Psychologia egzystencji: wartości w życiu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Suchocka L., Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie przewlekłej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1 - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą specyfiki i odmienności podejść do człowieka jego egzystencji na gruncie dyscyplin podstawowych w obrębie nauk społecznych;

W2 - posiada podstawową wiedzę na temat koncepcji poczucia sensu życia V.E. Frankla;

W3 - zna i rozumie praktyczne implikacje wynikające z logteorii V. E. Frankla;

Umiejętności

U1 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę z zakresu logoteorii w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Kompetencje

K1 – myśli i działa w sposób kreatywny, poszukuje możliwości aplikowania wiedzy z zakresu logoteorii do interdyscyplinarnych działań, mających na celu podnoszenie jakości życia różnych grup społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność oraz aktywność na zajęciach. Przedstawienie w formie prezentacji wybranego projektu badawczego związanego z poczuciem sensu życia wybranej jednostki lub grupy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)