Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"Ryba, która ma głos", czyli o granicach praw rodziców i dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-09-10-0000040
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: "Ryba, która ma głos", czyli o granicach praw rodziców i dzieci
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

kurs ogólnouczelniany (dziedzina nauk społecznych)

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

zimowy

Profil kształcenia:

stacjonarne

niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Mieszany: realizowany zdalnie i w sali
Realizowany w sali
Realizowany w terenie
Realizowany zdalnie

Wymagania:

nie dotyczy

Literatura uzupełniająca:

materiały przesłane przez prowadzącego,

Konstytucja RP, KRO, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

komentarz do KRO,

komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

komentarz do konstytucji

(wskazane najnowsze wydania komentarzy)

Założenia:

Zapoznanie z zasadami relacji między rodzicami w dziećmi, a oparciu o obowiązujące przepisy, przy posiłkowym zastosowaniu osiągnięć pedagogiki czy psychologii.

Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki prawa rodzinnego, ochrony praw i wolności jednostki w prawie polskim, elementów prawa konstytucyjnego. Treść programowa przedmiotu obejmuje m.in. wyjaśnienie pojęcia praw człowieka, praw dziecka, praw rodziców, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, a także przesłanek i zakresu dopuszczalnych ograniczeń ww. Podkreślone zostanie znaczenie norm kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, postępowania ws. nieletnich, roli sądów rodzinnych i postępowań przed nimi. Założeniem kursu jest też przybliżenie studentom podstawowych ram prawnych określających stosunek rodzinno-prawny, w tym władzę rodzicielską, kontakty w dzieckiem. Szczególnie z punktu widzenia praw dziecka, które nie jest przysłowiową "rybą" - ale ma swój głos, do którego wysłuchania obliguje prawo.

Pełny opis:

Rodzina jako naturalne środowisko wychowania dziecka

Podmiotowość rodziców w systemie prawa polskiego

Dziecko jako podmiot w systemie prawa polskiego

Zasada ochrony dobra dziecka i dobra rodziny

Stosunki między rodzicami a dziećmi

Władza rodzicielska

Władza czy odpowiedzialność rodzicielska?

Podmioty władzy rodzicielskiej

Treść władzy rodzicielskiej

Zawieszenie, ograniczenie i ustanie władzy rodzicielskiej

Proces wychowania dziecka

Rodzice jako pierwsi wychowawcy i najważniejsi nauczyciele

Podmioty zrównane z rodzicami

Rola szkoły i instytucji pozaszkolnych w procesie wychowania dziecka

Udział osób trzecich w procesie wychowania dziecka

Metody wychowawcze stosowane przez rodziców a wiek dziecka

Uwzględnienie rozsądnych próśb i dojrzałości dziecka w procesie wychowania

Wychowawcze uprawnienia rodziców a prawa dziecka (na przykładzie edukacji szkolnej, wykonania zabiegów medycznych u dziecka, przynależność dziecka do grup i stowarzyszeń, decydowanie o miejscu pobytu dziecka, organizowanie dziecku czasu wolnego, podjęcie pracy przez dziecko, wychowanie religijne i moralne)

Ograniczenia wychowawczych uprawnień rodziców

Zakaz stosowania kar cielesnych w procesie wychowania dziecka

Zakaz stosowania przemocy psychicznej

Działalność rodziców naruszająca prawo

Ustanowienie kuratora

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 Student zna podstawowe pojęcia prawne, budowę, hierarchię i dekodowanie norm prawnych.

K_W02 Student zna w pogłębionych stopniu charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk.

K_W04 Student zna zasady rozumowania prawniczego i logiki prawniczej.

K_W07 Student zna etykę zawodu prawnika ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku przestrzegania zasad zachowania tajemnicy zawodowej.

K_W08 Student objaśnia reguły tworzenia i stosowania prawa.

K_W09 Student zna podstawy funkcjonowania państwa prawa w różnych obszarach.

K_W10 Student zna podstawy projektowania i przeprowadzania modyfikacji w zakresie tworzenia aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych.

Umiejętności:

K_U01 Student posiada umiejętność prawidłowego ustalania stanu faktycznego, dokonywania pogłębionej wykładni przepisów i subsumpcji, jak i złożonego wyszukiwania, analizy, oceny, selekcji, interpretacji informacji, zasad, źródeł wiedzy pozyskanych w trakcie procesu kształcenia.

K_U04 Student samodzielnie posługuje się orzecznictwem sądowym, literaturą o charakterze dogmatycznym, bazami danych, studiami praktycznego przypadku.

K_U07 Student ustala stan faktyczny, dokonuje wykładni przepisów i ich subsumpcji

K_U08 Student stosuje przepisy prawa z uwzględnieniem politycznego, społecznego, ekonomicznego, historycznego, filozoficznego i psychologicznego kontekstu prawa.

K_U09 Student formułuje postulaty rozwiązań prawnych de lege lata i de lege ferenda.

K_U10 Student potrafi samodzielnie uczyć się w sposób ukierunkowany.

Kompetencje społeczne:

K_K01 Student jest świadom konieczności stałego aktualizowania wiedzy, podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych z zakresu prawa i nauk pokrewnych.

K_K03 Student potrafi otwarcie wyrażać swoje opinie i przedstawiać priorytety służące realizacji zadań z zakresu prawa i nauk pokrewnych.

Metody i kryteria oceniania:

> aktywność na zajęciach i posiadanie wiedzy objętej tematyką zajęć

> obecność podczas zajęć

> test (próg zaliczenia 50% +1)

albo

> referat (zależnie od ustaleń poczynionych na pierwszych zajęciach)

> dopuszczalne zaliczenie w formie zdalnej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pluta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki prawne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Mieszany: realizowany zdalnie i w sali
Realizowany w sali
Realizowany w terenie
Realizowany zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pluta
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

nauki prawne

Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Mieszany: realizowany zdalnie i w sali
Realizowany w sali
Realizowany w terenie
Realizowany zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)