Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Co o ubezwłasnowolnieniu student powinien wiedzieć?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-S-09-10-000010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Co o ubezwłasnowolnieniu student powinien wiedzieć?
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane społeczne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, pod red. D. Pudzianowskiej (2014)


K. Kurowskie, Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami (2014),

Skrócony opis:

celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowym terminologia dotycząca ubezwłasnowolnienia

celem jest także wskazania na celować orzekania ubezwłasnowolnienia dla osoby ubezwlasnolnionej

Pełny opis:

1. podstawowe informacje z znaczeniu i roli ubezwłasnowolnienia

2. geneza ubezwłasnowolnienia i/3.normatywne uregulowani ubezwłasnowolnienia

4. medyczne, psychologiczne i zastawowe przesłanki ubezwłasnowolnia

i .skutki ubezwłasnowolnienia

6. opiekun i kurator dla osoby ubezwlasnolnionej

7. ubezwłasnowolnienie w ujęciu komparatystycznym

ubezwłasnowolnienie jako ograniczenie praw i wolności obywatelskich

Literatura:

.M. Tomaszewska, Charakter prawny decyzji o ubezwłasnowolnienie w sądowym stosowaniu prawa (2008) r

M. Zima, Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ograniczenie wolności i praw konstytucyjnych w świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997 r. (2009)

L. Kociuckiego, Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia (2011);

L. Ludwiczak, Ubezwłasnowolnienie w polskim systemie prawnym. Aspekty materialnoprawne i formalnoprawne (2012);

Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, pod red. K. Kędziory (2012);

Efekty uczenia się:

student zna podstawowe termony prawne związane z instytucja ubezwłasnowolnienia

student zna podstawowe przepisy akty normatywne dotyczące instytucji ubezwłasnowolnienia

student zna dorbek polskiej i światowej myśli prawniczej dotyczący ubezwłasnowolnienia

student umie wymienić przesłanki i skutki ubezwłasnowolnienia

student umie nakreślić formy pomocy prawnie dla osoby ubezwlasnolnionej

student umie wskazać na froywsoarcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualna

student rozpoznaje instytucje ubezwłasnowolnienia wśród innych instytucji prawnych

Metody i kryteria oceniania:

wykład

wykład z prezentacja multimedialna

kryteria oceniania:

obecność na zajęciach 50%

aktywność na zajęciach 30%

przygotowania preznetcji 20 %

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)