Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne i psychopedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-Z-O-02-02-000020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne i psychopedagogiczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Plan zajęć V rok Prawo niestacjonarne semestr letni 2021/2022
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia niestacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Opis przedmiotu/zakres tematyczny: Biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia, w tym: prenatalny i perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Omówione zostaną także potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży, zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe oraz palące problemy współczesności (aktualne zagrożenia dla funkcjonowania człowieka w różnych fazach życia)

Pełny opis:

Treści programowe:

perinatalny okres w życiu rodziny, okres niemowlęcy i poniemowlęcy, wiek przedszkolny, wiek szkolny i okres dojrzewania, dorosłość. Potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci i młodzieży. Zaburzenia i nieprawidłowości rozwojowe. Palące problemy współczesności

Literatura:

1. A. Malinowski, Auksologia, Uni. Zielonogórski, Zielona Góra 2007

2. H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004

3. J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999

4. Encyklopedia rodzice i dzieci, Bielsko-Biała 2002

5. N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka, Warszawa 2005

6. A. Malinowsli, Auksologia, Zielona Góra 2007

7. B. Krajewska, Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2010

8. A. Maciarz, Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo, Warszawa 2009

9. Z. Łoś, Pięćdziesiąt lat badań nad przywiązaniem u ludzi i zwierząt, [w:] B. Bartosz, J. Klebaniuk (red.) Wokół jakości życia. Studia psychologiczne, Warszawa 2006, s. 9-25.

10. L. Eliot, Co tam się dzieje? Media Rodzina, Poznań 2010.

11. H. Olechnowicz, Dziecko własnym terapeutą, PWN, Warszawa 2007.

12. E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Wybrane biomedyczne i psychospołeczne aspekty funkcjonowania człowieka dorosłego, Impuls, Kraków 2019.

13. E. Lichtenberg-Kokoszka, R. Susło (red.): Jakość życia współczesnego człowieka, Impuls, Kraków 2019.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W 1 – student zna elementarną terminologię używaną w biomedyce, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W 2 – ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw

W 3 – ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym

W 4 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach

W 5 - ma elementarną wiedzę o wybranych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

W 6 – zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

W 7 –ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Umiejętności

U 1 – potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

U 2 – potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju człowieka oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

U 3 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

U 4 – potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

Kompetencje społeczne

K 1 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K 2 – jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie

K 3 – wykazuje postawę warunkowej akceptacji zachowania podopiecznego przy bezwarunkowej akceptacji jego osoby

K 4 - odpowiedzialnie wspiera rozwój podopiecznego zgodnie z jego potrzebami i sytuacją życiową

Metody i kryteria oceniania:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: obecność na zajęciach. Aktywny, indywidualny lub grupowy udział w projekcie realizowanym w ramach zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Lichtenberg-Kokoszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)