Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć I roku Ochrony Środowiska I stopnia, stacjonarne, semestr 01 (2023/24-Z) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii)

Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć I roku Ochrony Środowiska I stopnia, stacjonarne, semestr 01 (2023/24-Z)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z
6.10-CN
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6-CO
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Przyswojenie podstawowej wiedzy z chemii ogólnej i chemii fizycznej szczególnie przydatnej w dalszych etapach nauki

- Wykształcenie umiejętności praktycznego posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym oraz zapoznanie studentów z urządzeniami pomiarowymi będącymi na wyposażeniu pracowni, m. in. aparatem AAS oraz analizatorem rtęci, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole

Strona przedmiotu
6.10-Eo
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekologia jako dyscyplina naukowa. Oddziaływanie czynników środowiskowych na poziomie osobników, populacji, biocenoz i ekosystemów. Adaptacje i tolerancja ekologiczna. Interakcje między organizmami. Struktura biocenozy, koncepcja ekosystemu. Sukcesja ekologiczna. Biomy. Zagrożenia antropogeniczne (wybrane zagadnienia).

Strona przedmiotu
6-Fiz
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie kursantów z podstawowymi prawami fizyki w różnych jej dziedzinach. Zwrócono uwagę na rodzaje wielkości występujących w fizycznym opisie zjawisk i ich jednostki.

Strona przedmiotu
6.10-GiM
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
6-Mat
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do metod analitycznych matematyki wyższej z elementami typowych obliczeń.

Strona przedmiotu
6.10-MEK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

15 wykład - zaliczenie na ocenę,30 konwersatorium - zaliczenie na ocenę

Zadania meteorologii i klimatologii. Atmosfera Ziemi, budowa pionowa i skład. Usłonecznienie. Bilans cieplny. Woda w atmosferze: wilgotność powietrza, parowanie, produkty kondensacji. Pole ciśnienia powietrza i wiatr. Cyrkulacja atmosferyczna w skali globalnej i lokalnej. Elementy pogody i podstawy prognoz. Klimat. Mikroklimat i klimat lokalny. Procesy kształtujące klimat Polski, zróżnicowanie warunków klimatycznych

Strona przedmiotu
6.10-OP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Kurs terenowy - 10 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie z: podstawowymi zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody, głównymi celami ochrony przyrody, historią ochrony przyrody w Polsce i na świecie, formami ochrony przyrody w Polsce, klasyfikacją i funkcjami obszarów chronionych, ochroną obszarową i ochroną gatunkową, rolą i procedurą sporządzania planów ochrony, europejskim system ochrony przyrody – Natura 2000, ochroną przyrody w regionie, zagrożeniami flory i fauny, czerwonymi księgami i listami gatunków ginących, klasyfikacją kategorii zagrożenia wg. IUCN, prawnymi, planistycznymi i ekonomicznymi instrumentami w ochronie przyrody, rolą organizacji pozarządowych w ochronie przyrody, zrównoważonym użytkowaniem środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza obszarów chronionych oraz przedstawienie wybranych form gospodarowania przyjaznego środowisku na obszarach chronionych, gospodarką zasobami naturalnymi

Strona przedmiotu
6.10-PSP
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wykształcenie rozumienia podstawowych metod opisu statystycznego, poznanie metod obliczeniowych stosowanych w statystyce oraz zapoznanie studentów z podstawowymi metodami interpretacji wyników obliczeń statystycznych.

Strona przedmiotu
0103-6-PB
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 2 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie z regulaminem udostępniania zbiorów i prowadzenia działalności informacyjnej przez Bibliotekę Główną i biblioteki

specjalistyczne Uniwersytetu Opolskiego. Poznanie funkcji katalogów Aleph, Primo oraz zapoznanie ze sposobami wyszukiwania informacji w katalogach.

2. Zapoznanie z bazami danych udostępnianymi przez Bibliotekę oraz ogólnodostępnymi poprzez WWW. Zapoznanie ze sposobami

wyszukiwania informacji w elektronicznych bazach danych i bibliografiach.

Strona przedmiotu
6.10-TI
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw oraz rozszerzenie wiedzy z Technologii Informacyjnej - zapoznanie się z metodami obróbki danych i informacji, umiejętność wykorzystania Internetu do wyszukiwania przydatnych informacji, zapoznanie się ze strukturą i funkcjonalnością USOS, poznanie podstaw funkcjonalności platformy e-learningowej, praktyczne wykorzystanie MS Word do wykonania prac edytorskich, praktyczne wykorzystanie MS Excel do obliczeń statystycznych i tworzenia wykresów, opanowanie podstaw posługiwania się terminologią (pojęciami), sprzętem (środkami), oprogramowaniem (narzędziami) i metodami technologii informacyjnej.

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www5-1 (2024-04-02)