Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć II rok Administracji I st. sem. zimowy studia niestacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć II rok Administracji I st. sem. zimowy studia niestacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z
KZ-03-02-00006N brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.EwA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Warsztaty - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Warsztaty - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Przedstawienie studentom podstawowych idei etyki nowożytnej i ich znaczenia dla rozwoju jednostki i społeczeństwa;

2. Zaznajomienie studentów z pojęciem etyki deontologicznej w administracji i jej zasadami;

3. Zaznajomienie studentów z aktualnym dorobkiem polskiej i światowej nauki odnoszącej się do podstawowych idei etyki nowożytnej

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MAP.KwPP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących: problematyki kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz kontroli celno-skarbowej

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności analizy przepisów prawa normujących procedury kontrolne oraz umiejętności poszukiwania informacji dotyczących konkretnych problemów związanych z tymi postępowaniami w treści materiałów innych niż normatywne (orzeczeniach sądowych, komentarzach do ustaw, innych publikacjach naukowych).

3. Zaznajomienie studentów z zasadami sporządzania oraz wzorami pism sporządzanych przez kontrolowanych oraz organy przeprowadzające kontrolę.

Strona przedmiotu
LEK-NS-ADM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 1 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.OiPDwA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom zasad regulujących odpowiedzialność dyscyplinarną pracowników administracji, w tym funkcjonariuszy publicznych, zarówno samorządowych jak i zatrudnionych w administracji rządowej i specjalnej.

2.Studenci poznają zasady prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, w zależności od miejsca pracy osoby objętej postępowaniem i zajmowanego stanowiska.

3.Studenci na podstawie przepisów o odpowiedzialności w/w pracowników, znajdujących się w różnych gałęziach prawa (prawo cywilne, karne i administracyjne) oraz na podstawie zaprezentowanych zadań organów państwa w zakresie przeciwdziałania przez w/w naruszeniom prawa, poznają możliwości pomocy obywatelom w dochodzeniu swoich (naruszonych) praw, m.in. poprzez:

1)charakterystykę norm i źródeł prawa ,

2)poznanie zasad wykładni i stosowania norm prawnych,

3)praktyczne sporządzania dokumentów urzędowych,

4)krytyczną analizy tekstów ustaw i rozporządzeń wykonawczych,

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.OPBiK brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Warsztaty - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Warsztaty - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przybliżenie podstawowych zagadnień dotyczących organizacji pracy biurowej i kancelaryjnej w tym zagadnień biurowości, systemów kancelaryjnych i obiegu dokumentów, zasad korespondencji.

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.PWA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.Zapoznanie studentów z problematyką postępowania administracyjnego.

2.Wyposażenie studentów w umiejętność stosowania przepisów postępowania admisnitracyjnego.

3.Wyposażenie studentów w kompetencje prawidłowego i właściwego organizowania pracy i komunikowania się.

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.PFiFP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących: źródeł prawa finansowego, sektora finansów publicznych, procedury budżetowej, dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowego długu publicznego

2. Zaznajomienie studentów z zasadami gospodarowania środkami publicznymi oraz podstawowymi zasadami odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.PiPPod brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z prawnymi aspektami regulacji prawa i postępowania podatkowego

2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu regulacji prawa i postępowania podatkowego

3. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania z tekstów przepisów prawa i postępowania podatkowego, jak też dokonywania ich analizy przy wykorzystaniu orzecznictwa oraz piśmiennictwa

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.PKons brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.PRZEDSTAWIENIE OGÓLNYCH ZAŁOŻEŃ PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW

2.WSKAZANIE NA PRZEPISY PRAWA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO DLA OCHRONY KONSUMENTÓW

3.ZAZNAJOMIENIE STUDENTÓW Z POSZCZEGÓLNYMI REGULACJAMI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MAUP.PPS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w podstawy teoretyczne i pojęciowe wiedzy o prawie pomocy społecznej oraz analiza polskiego systemu prawnego w tym zakre-sie, w szczególności:

1) zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami i instytucjami prawa tworzącymi systemem prawny pomocy społecznej w Polsce.

2) wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą: podstawowych problemów prawa pomocy społecznej: kwestii zadań i funkcjonowania organów pomocy społecznej, rodzajów świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych) i przesłanek ich uzyskania, za-gadnień prawa ubezpieczeniowego, problematyki niezdolności do pracy, świadczeń przysługujących z tego tytułu, orzekania o stopniu niepełnosprawności, renty socjal-nej, kwestii ubezwłasnowolnienia oraz problematyki opieki i kurateli.

3) ukazanie charakterystycznych dla tej gałęzi prawa instytucji oraz procedur postę-powania przed organami przyznającymi świadczenia

4) zdobycie przez studenta umiejętności posługiwania się tekstem prawnym

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.PPiPU brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z prawem pracy i prawem urzędniczym

2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności stron stosunku pracy, a także warunków zatrudniania oraz reguł nawiązywania i okoliczności ustania umowy o pracę, w tym zagadnień dotyczących zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego.

3. Zrozumienie przez studentów społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa pracy opartego w szczególności na zasadzie wolności pracy, poszanowaniu godności pracowniczej i równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MAUP.PZS brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych ze strukturą i funkcjonowaniem prawa zabezpieczenia społecznego.

2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności stron stosunków prawnych zabezpieczenia społecznego oraz sposobu finansowania świadczeń.

3. Zrozumienie przez studentów społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa zabezpieczenia społecznego opartego na trzech metodach prawnych (ubezpieczeniowej, zaopatrzeniowej i pomocniczej).

Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MON1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MON2 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.A.Z3.3.MAP.UiOASP brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych i praktycznych dotyczących genezy i rozwoju administracji danin publicznych oraz współczesnego ustroju i organizacji państwowych i samorządowych organów podatkowych

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności analizy przepisów prawa normujących ustrój, właściwość i zasady funkcjonowania organów administracji skarbowej

3. Zaznajomienie studentów z zasadami zatrudniania w organach administracji skarbowej oraz z zadaniami poszczególnych organów administracji skarbowej

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)