Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Plan zajęć IV rok Prawa I st. sem. letni studia niestacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa i Administracji)

Jednostka: Wydział Prawa i Administracji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Plan zajęć IV rok Prawa I st. sem. letni studia niestacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023/24-Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023/24-L - Semestr letni 2023/2024
2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
2024/25-L - Semestr letni 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023/24-Z 2023/24-L 2024/25-Z 2024/25-L
KZ-Z-S-02-02-000045 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielokrotni mordercy, tyrani, terroryści, psychopaci, socjopaci i sadyści również byli wychowani a także mogą wychowywać własne lub/i cudze dzieci. W ramach zajęć będziemy rozważać uwarunkowania procesów brutalizacji wychowania i syndromu bestii. Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej jako faktu społecznego uwarunkowanego wychowaniem i socjalizacją. Poruszone zostaną zagadnienia: rodzicielstwo psychopatów, socjopatów, presji wychowawczej, różnych wymiarów przemocy, molestowania w tym molestowania moralnego, nienawiści, gniewu, przemocy chłodnej i reaktywnej oraz sadyzmu.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.BN brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy badawczej w zakresie

umożliwiającym przygotowanie pracy dyplomowej.

2. Celem przedmiotu jest zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu ogólnej metodologii nauk.

3. Celem przedmiotu jest przygotowanie analiz na potrzeby przyszłej pracy zawodowej

absolwenta

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.DdIP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. w zakresie wiedzy:

poznanie genezy i podstaw regulacji prawnej dostępu do informacji oraz podejścia do jawności w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, zrozumienie kluczowych aspektów instytucji prawnej dostępu do informacji a także sposobów ich implementacji w prawie polskim

2. w zakresie postaw:

kształtowanie świadomej postawy w zakresie potrzeby stosowania zasady jawności a także konsekwencji braku przestrzegania tych zasad

3. . w zakresie umiejętności:

umiejętność znajdowania i interpretowania regulacji prawnych z zakresu dostępu do informacji; umiejętność stosowania ich w praktyce

Strona przedmiotu
KZ-Z-S-06-06-000061 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uświadomienie zagrożeń, jakie generuje hałas dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego, wydajności pracy, twórczości naukowej, komunikacji interpersonalnej. Uwrażliwienie studentów, na rolę hałasu w degradacji środowiska.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.EPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom teoretycznych i praktycznych zagadnień związa-

nych z europejskim prawem pracy

2. Zaznajomienie studentów z orzecznictwem TSUE dotyczącym zagadnień

omawianych na zajęciach

3. Zrozumienie przez studentów funkcji europejskiego prawa pracy

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.KP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Warsztaty - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zajęcia w ramach Kliniki Prawa Sekcja ochrony praw osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dla studentów kierunku Administracja - mają na celu wypracowanie wśród studentów praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie pierwszego etapu studiów m.in. z zakresu prawa pomocy społecznej, postępowania prowadzonego przez Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, rejestracji stanu cywilnego i ewidencji ludności, postępowania przed Komisją ds. Orzekania o Niepełnosprawności, postępowania w związku z nabyciem świadczeń socjalnych w tym m.in. z Funduszu Alimentacyjnego a także postępowania związanego z zadłużeniem i eksmisją z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

2. Nabycie umiejętności sporządzania pism procesowych i innych pism związanych z prowadzonymi sprawami oraz umiejętności wskazania przepisów prawnych znajdujących zastosowanie w określonym przypadku

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MUP.MC.A brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowych umiejętności związanych z pełnieniem ról procesowych.

Zastosowanie wiedzy z zakresu prawa materialnego i procesowego w praktyce.

Przełamywanie osobistych barier związanych z wystąpieniami publicznymi.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MUP.MC.C brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowych umiejętności związanych z pełnieniem ról procesowych.

Zastosowanie wiedzy z zakresu prawa materialnego i procesowego w praktyce.

Przełamywanie osobistych barier związanych z wystąpieniami publicznymi.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MUP.MC.K brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nabycie podstawowych umiejętności związanych z pełnieniem ról procesowych.

Zastosowanie wiedzy z zakresu prawa materialnego i procesowego w praktyce.

Przełamywanie osobistych barier związanych z wystąpieniami publicznymi.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.KPC brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zapoznanie studentów z problematyką postępowania cywilnego rozpoznawczego, zabezpieczającego, egzekucyjnego, arbitrażowego i międzynarodowego.

2. Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowania pozwu i wniosków postępowaniu nieprocesowym oraz innych postępowaniach cywilnych.

3. Nabycie umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego w celu

ochrony praw i roszczeń przy rozwiązywaniu kazusów i testów w zakresie odpowiadającym egzaminom na aplikacje prawnicze.

4. Nabycie umiejętności oceny wyboru rodzaju i sposobu postępowania cywilnego, adekwatnego do

rodzaju poszukiwanej ochrony prawnej w danym postępowaniu.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.PZiE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z problematyką postępowania cywilnego zabezpieczającego i

egzekucyjnego ( część II i III k.p.c.)

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowania pism i środków zaskarżania w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Nabycie umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu postępowania cywilnego w celu ochrony praw i roszczeń przy rozwiązywaniu kazusów i testów. Nabycie umiejętności oceny wyboru rodzaju i sposobu postępowania adekwatnego do

rodzaju poszukiwanej ochrony prawnej (w sytuacji wierzyciela egzekwującego lub dłużnika egzekwowanego)

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.Pkan brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Zaznajomienie studenta z elementarną terminologią używaną w kanonistyce, jej źródłami oraz zastosowaniem

2. Przekazanie studentowi wiedzy o normach regulujących kanoniczne prawo małżeńskie oraz procedurach sądowych i administracyjnych stosowanych w sprawach o

stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego

3. wyrobienie u studenta umiejętności krytycznej analizy i oceny norm prawa kanonicznego oraz umiejętności określenia relacji pomiędzy systemem prawa kanonicznego i systemem prawa polskiego, a także sposobami i zakresem udziału prawników

świeckich w działalności orzeczniczej sądownictwa kościelnego

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.PKWyk brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień istotnych z perspektywy celu oraz przebiegu postępowania

karnego wykonawczego.

2. Omówienie ze studentami pojęć oraz instytucji w świetle Kodeksu karnego wykonawczego z 1997r.

3. Zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie prawidłowej wykładni przepisów prawa stanowiących o przebiegu postępowania karnego wykonawczego

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.PLok brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wyjaśnienie studentom roli społeczno-gospodarczej prawa lokalowego.

2. Nabycie przez studentów umiejętności rozwiązywania problemów (kazusów) w zakresie problematyki prawnej dotyczącej lokali.

3. Opanowanie przez studentów umiejętności analizowania orzecznictwa i wykorzystania stosownej literatury oraz baz danych.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.PPod brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie teorii z zakresu prawa podatkowego

2. Analiza rozwiązań prawnych

3. Przykłady praktycznego rozwiązania wybranych instytucji z zakresu prawa podatkowego w obrocie prawnym i gospodarczym

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.PUS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem polskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

2. Nabycie przez studentów wiedzy z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności

stron stosunków prawnych ubezpieczeń społecznych, a także warunków nabycia i usta-

lania wysokości świadczeń oraz metod ich finansowania.

3. Zrozumienie przez studentów społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ubezpieczeń społecznych opartego w szczególności na zasadach solidarności i wzajemności

ubezpieczeniowej.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.Pupad brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1.PRZEDSTAWIENIE PRZESŁANEK NIEWYPŁACALNOŚCI KONSUMENCKIEJ

2.WSKAZANIE NA PRZEBIEG UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

3.ZAZNAJOMIENIE ZE SKUTKAMI ODDŁUŻENIA

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MSP.PKrym brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Konwersatorium - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Przedstawienie studentom zagadnień teoretycznych oraz praktycznych związanych z interpretacją

problemów związanych z prewencją kryminalną.

2. Uzyskanie przez studentów umiejętności dodawania wartości do wiedzy zgromadzonej w ramach

rozwiązywania problemów prawa karnego oraz wymiaru sprawiedliwości.

3. Zaznajomienie studentów z aktualnym dorobkiem światowej nauki w zakresie praktycznych aspektów

stosowania prewencji kryminalnej.

Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MON brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
9.PR.Z5.8.MON1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Semestr letni 2024/2025
 • Wykład monograficzny - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)