Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na kursy zmienne ogólnouczelniane na semestr 2024/25-Z 00000000-2024/25-Z

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2024/25-Z - Semestr zimowy 2024/2025
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2024/25-Z
KZ-H-01-08-000012
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja wybranych przykładów współczesnej kinematografii czeskiej, które pozwolą obalić stereotyp niezrozumiałej treści zawarty w związku frazeologicznym „czeski film”. Proponowane obrazy filmowe są jednocześnie adaptacjami współczesnej literatury czeskiej, a zatem celem przedmiotu jest również propagowanie beletrystyki południowego sąsiada.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zapoznaje studentów z najważniejszymi kwestiami komunikacji interkulturowej w aspekcie historycznym, językowym, społecznym i politycznym na przykładzie sytuacji pólwyspu krymskigo.

• Liczba godzin zajęć dydaktycznych przypadających na kurs – 15

• Forma zajęć – wykład

• Nakład pracy studenta /

liczba godzin pracy własnej studenta ( ECTS – 2 pkt)

 Godziny kontaktowe: 15 h

 Przygotowanie się do zajęć,

czytanie literatury przedmiotu: 25 h

 Przygotowanie się do zaliczeń

(w tym końcowego): 15 h

 Konsultacje: 5 h

 Suma godzin dla ECTS: 60 h

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000040
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy dotyczącej problematyki prawa rodzinnego, ochrony praw i wolności jednostki w prawie polskim, elementów prawa konstytucyjnego. Treść programowa przedmiotu obejmuje m.in. wyjaśnienie pojęcia praw człowieka, praw dziecka, praw rodziców, stosunków między rodzicami a dziećmi, władzy rodzicielskiej, a także przesłanek i zakresu dopuszczalnych ograniczeń ww. Podkreślone zostanie znaczenie norm kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, postępowania ws. nieletnich, roli sądów rodzinnych i postępowań przed nimi. Założeniem kursu jest też przybliżenie studentom podstawowych ram prawnych określających stosunek rodzinno-prawny, w tym władzę rodzicielską, kontakty w dzieckiem. Szczególnie z punktu widzenia praw dziecka, które nie jest przysłowiową "rybą" - ale ma swój głos, do którego wysłuchania obliguje prawo.

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-07-000004
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс знакомит студентов с наиболее важными вопросами межкультурного общения в историческом, лингвистическом, социальном и политическом аспектах на примере ситуации на Крымском полуострове.

• Количество учебных часов, отводимых на курс – 15

• Форма проведения занятий – лекция

• Нагрузка студента /

количество часов работы студента (ECTS – 2 кредита).

 Контактные часы – 15 часов.

 Подготовка к занятиям,

чтение научной литературы– 25 часов.

 Подготовка к сдаче зачёта

(в т.ч. итогового) – 15 часов.

 Консультации: 5 часов.

 Общее количество часов для ECTS – 60 часов.

Strona przedmiotu
KZ-O-02-14-000004
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu uświadomienie studentom jakie korzyści płyną z używania preparatów kosmetycznych, ale również jakie w związku z tym czekają na nich zagrożenia.

Strona przedmiotu
KZ-S-12-01-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-07-000008
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000005
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury II połowy XX w. oraz dwóch pierwszych dekad XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głównie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka jako zjawiska heterogenicznego, zwłaszcza w kontekście jego multikodowych arcydzieł.

Strona przedmiotu
KZ-O-01-07-000002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć rock zostanie przedstawiony jako ważny składnik kultury polskiej w II poł. XX w. oraz dwóch pierwszych dekadach XXI w. Istotnym elementem spotkań ma być odejście od stereotypowego spojrzenia na kulturę rocka (w myśl którego rock badany jest głownie w kontekście mówienia o subkulturach i traktowany jako muzyka adresowana jedynie do młodzieży itp.). Konsekwencją tego założenia powinno być ukazanie rocka w Polsce jako zjawiska heterogenicznego oraz nieograniczającego się jedynie do dorobku wykonawców z lat 80. i ewentualnie 90. minionego stulecia.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000017
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dorobek grupy Queen oraz pozazespołowe dokonania jej poszczególnych członków doskonale odzwierciedlają niejednorodny charakter zjawisk zaliczanych do szeroko rozumianego rocka. Proteuszową naturę zespołu ilustrują nie tylko kolejne etapy jego kariery, ale też poszczególne, niezwykle heterogeniczne albumy, także solowe. Przybliżenie specyfiki działalności muzyków grupy Queen ma posłużyć uzmysłowieniu studentom, jak trudno uchwytnym zjawiskiem jest rock, a także jego daleka od spełniania cech systemowości terminologia. Zajęcia stanowią ponadto okazję do refleksji nad nośnikami dźwięku i standardami fonograficznymi oraz ich wpływem na muzykę rockową.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000016
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie studentom związków i różnic pomiędzy utworem literackim a filmem, a także zapoznanie studentów ze specyfiką filmowej adaptacji dzieła literackiego, przedstawienie różnic pomiędzy pojęciami adaptacja i ekranizacja. Poza tym, zajęcia mają na celu kształcenie umiejętności analizy i interpretacji dzieła filmowego, jak również postrzegania filmu jako sztuki syntetycznej.

ECTS 2

15 h (zajęcia)

35 h (praca własna studenta - lektura, analiza tekstów literackich, oglądanie i analiza filmów)

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000018
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu pokazanie najciekawszych osiągnięć w zakresie szeroko rozumianej kultury czeskiej oraz związanej z nią kategorii czechofilstwa, przy czym główny nacisk jest położony na współczesną literaturę czeską, jej recepcję oraz przekłady na język polski. Kwestia języka czeskiego, złudnych podobieństw między czeszczyzną a polszczyzną powiązana jest z praktycznym użyciem w regionie pogranicza polsko-czeskiego. Trzecim komponentem proponowanych zajęć jest zagadnienie niezwykłej popularności współczesnej kinematografii czeskiej (najczęściej sięgającej po literackie pierwowzory) wśród licznego grona polskich widzów. Sposobem na przybliżenie wyżej wymienionych zagadnień jest w głównej mierze konfrontacja rzeczywistości z kreowanym powszechnie stereotypowym wizerunkiem kultury czeskiej.

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000045
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wielokrotni mordercy, tyrani, terroryści, psychopaci, socjopaci i sadyści również byli wychowani a także mogą wychowywać własne lub/i cudze dzieci. W ramach zajęć będziemy rozważać uwarunkowania procesów brutalizacji wychowania i syndromu bestii. Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu dewiacji społecznej jako faktu społecznego uwarunkowanego wychowaniem i socjalizacją. Poruszone zostaną zagadnienia: rodzicielstwo psychopatów, socjopatów, presji wychowawczej, różnych wymiarów przemocy, molestowania w tym molestowania moralnego, nienawiści, gniewu, przemocy chłodnej i reaktywnej oraz sadyzmu.

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-02-01-000023
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-01-07-000010
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15

Forma zajęć: wykład konwersatoryjny

Nakład pracy studenta - 50 godzin:

- udział w zajęciach: 15

- lektura i analiza tekstów: 15

- przygotowanie prezentacji: 20

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-06-06-000137
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000062
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-O-02-50-000101
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Pracownia artystyczna - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Program kursu porusza zagadnienia związane z projektowaniem

i wykonaniem biżuterii artystycznej. Słuchacze poznają zagadnienia związane

z technologią ceramiki i mała formą rzeźbiarską.

Student rozwija swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i nabywa umiejętności plastyczne.

W trakcie zajęć słuchacze krok po kroku poznają sposoby budowania

kompozycji, metody projektowania, sposoby zdobienia, modelowania,

zastosowania faktur i patynowania.

Zajęcia są realizowane w przystępnej formie ćwiczeń artystycznych.

Nie są wymagane umiejętności wstępne.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000026
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie problematyki historii i symboliki miejsca jakim był niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady KL Auschwitz-Birkenau w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych oraz negowania zbrodni popełnionych w KL Auschwitz, indywidualnych losów ofiar KL Auschwitz-Birkenau.

Strona przedmiotu
KZ-H-02-01-000002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzenie wiedzy studentów w zakresie historii i symboliki niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady oraz negowania zbrodni w nich popełnionych w latach 1933-1945, a także prezentacja indywidualnych losów ofiar – więźniów ze szczególnym wykorzystaniem materiałów filmowych.

Strona przedmiotu
KZ-JO-H-01-08-000005
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs daje studentom możliwość poznania kultur mniejszości narodowych zamieszkujących Australię, zwyczajów życia codziennego, formalnych struktur państwowych oraz innych aspektów funkcjonowania zróżnicowanego społeczeństwa australijskiego.

Prowadzący: dr Tomasz Gadzina (tgadzina@uni.opole.pl)

Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000004
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis przedmiotu/zakres tematyczny:

Tematyka zajęć zorganizowana jest wokół problemu samobójstwa jako faktu społecznego. Kurs zawierał będzie następujące tematy: Ewolucja samobójstw; Geografia rytuałów samobójczych; Samobójstwo rzekome i próby samobójcze ; Samobójstwo religijne i obrzędowe; Samobójstwo polityczne i samobójczy terroryzm; Samobójstwo wojenne; Pakty samobójcze i zbiorowe; Podszepytwacze śmierci i cyberpakty; Syndrom presudicydalny; Mity na temat samobójstw; Studium przypadku: analiza listów samobójstw; Samobójstwo młodzieży a samobójstwo seniorów; Efekt Wertera i wpływ medialny; Efekt Papageno i kontrakt na życie; Profilaktyka myśli samobójczych.

Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000011
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną przedstawione metody i wynika badań Układu Słonecznego. Przedstawiona zostanie teoria powstawania Układów Planetarnych. Przedyskutowane zostaną wyniki poszukiwań planet pozasłonecznych i możliwości znalezienia życia we Wszechświecie.

Strona przedmiotu
KZ-O-SW-00-000006
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mające na celu wpojenie systematycznej aktywności ruchowej,które mają w perspektywie utrwalić trwałe zmiany spędzania czasu wolnego. Forma zajęć - ćwiczenia 15 godz./ praca własna studenta - 35 godz.

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000005
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy nt. Bałkanów i skonfrontowanie jej z utrwalonymi, zwłaszcza w tekstach literackich, stereotypowymi wyobrażeniami na temat regionu oraz kształtowanie postawy otwartości na inne kultury.

0,5 ECTS - 15 h - uczestnictwo w zajęciach

0,5 ECTS - 15 h - lektura wybranych tekstów w ramach przygotowania do zajęć

1 ECTS - 20 h - przygotowanie prezentacji oraz przygotowanie do testu

Kontakt: amodelska@uni.opole.pl

Strona przedmiotu
KZ-H-01-08-000010
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- zapoznanie z kwestiami terminologicznymi i definicyjnymi baśni oraz sposobami funkcjonowania tej formy w obrębie większych struktur literackich,

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania odmian gatunkowych baśni,

-zaznajomienie z najważniejszymi adaptacjami baśni współczesnych.

Opis ETCS - 2 pkt.

- 15 godz. udział w zajęciach,

- 20 godz., samodzielna lektura wybranych tekstów baśniowych, obejrzenie filmowej adaptacji,

- 15 godz., przygotowanie prezentacji.

Strona przedmiotu
KZ-S-09-10-0000036
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
KZ-S-02-02-000001
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego nie może być – według Strategii Zrównoważonego Rozwoju – oderwane od dnia codziennego, winno być traktowane na równi z innymi wyzwaniami globalnymi, jak równość płci czy zmiana klimatu. Wypadki związane z ruchem drogowym w znacznym stopniu związane są z nieświadomością jego uczestników o czyhających na nich zagrożeniach, w znacznym stopniu mają charakter ciężkich, często z nieodwracalnymi skutkami, zasadnym zatem staje się permanentne aktualizowanie wiedzy z zakresu BRD. Prewencja jest najlepszym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa, uświadomienie działania podstawowej zasady mówiącej o tym, że każdy uczestnik ruchu ma obowiązek uniknięcia kolizji z innym uczestnikiem ruchu niezależnie od tego, czy tamten postąpił zgodnie z prawem i zasadami ruchu, czy też nie

Strona przedmiotu
KZ-O-03-02-000006
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/2025
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jak tworzyć dobre hasła i dlaczego należy mieć ich wiele.

Jak rozpoznać podejrzane przesyłki emailowe.

Kto i po co tworzy wirusy i jak się przed nimi chronić.

I jeszcze kilka innych ciekawych tematów będzie poruszanych na tych zajęciach...

np.

Jak panować nad komputerem siłą tylko umysłu :-)

Strona przedmiotu
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www6-4 (2024-07-15)