Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tropiciele mitów - czyli praktyczne zastosowania wiedzy metodologicznej w codziennym życiu psychologa 2.5-WFAK71
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lilienfeld, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J. i Beyerstein, B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa: Wydaw-nictwo CiS.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką a szarlatanerią. Taszów: Moderator

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa: Wydawnictwo CiS

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Wykazać się znajomością terminologii używanej w psychologii oraz jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Wykazać się pogłębioną i poszerzoną wiedzą o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

• Wykazać się pogłębioną wiedzą o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny oraz psychologii grupy

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

• Generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów psychologicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych; dobierania środków i metod pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

• Zdolność do określania priorytetów oraz identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru za określone działania/ prace studenta

Zakres tematów:

WPROWADZENIE TEORETYCZNE DO TROPIENIA MITÓW

TEMAT 1: Psychologia jako nauka vs Psychologia i mądrość ludowa

Dlaczego psychologia jest nauką empiryczną? Podstawowe założenia badań empirycznych

Dlaczego mądrość ludowa nie zawsze idzie w parze z wynikami badań empirycznych?

TEMAT 2: Falsyfikowalność teorii a mądrości w prasie codziennej i nie tylko

Dlaczego niektóre teorie teoriami nie są

O badaniach korelacyjnych przebranych w szaty przyczynowości

TEMAT 3: To takie teoretyzowanie

Dobór losowy, badania wywodzące się z teorii i badania aplikacyjne

TROPIENIE PSYCHOMITÓW

TEMAT 1: Lucy – przeciętny człowiek wykorzystuje 10% mózgu

Jaką część mózgu naprawdę wykorzystujemy?

Uczenie się przez sen

Czy możliwe jest przyswajanie dużych (lub małych) porcji wiedzy przez sen?

TEMAT 2: Jak wychować super inteligentne dziecko?

Słuchanie muzyki Mozarta stymuluje rozwój inteligencji u niemowląt

Siła sugestii pokonuje raka

Czy nasze nastawienie może dopomóc nam w pokonaniu choroby nowotworowej?

Metody dydaktyczne:

• wykład z prezentacją multimedialną

• wykład problemowy

• wykład konwersatoryjny

• praca w grupach

• analiza przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Angelika Kleszczewska-Albińska 34/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.