Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna dziecka 2.5-DIAGDZ-Z
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a54a30f8c81ac401cbdf01668cdd3742f%40thread.tacv2/conversations?groupId=b5512a27-f2e1-4e71-b7a4-f8795a2fcdd6&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Paluchowski, W.J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces – narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa akademickie i profesjonalne.

Stemplewska – Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna. Gdańsk: GWP

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Podręczniki do poszczególnych testów. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa

B. Literatura uzupełniająca

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i Hornowska, E. (red) (1998). Skala Inteligencji Wechslera WAIS-R. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Kleszczewska-Albińska, A. (2019). Zaniedbania emocjonlane dziecka w wieku przedszkolnym – przegląd teoretyczny. Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka, 18, 104-130.

Kleszczewska-Albińska, A. (2020). Poznawczo-behawioralne programy terapeutyczne wykorzystywane w pracy z wymagają-cymi wsparcia adolescentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD L1) – przegląd piśmiennictwa. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20, 61-65.

Kleszczewska-Albińska, A. i Albiński, R. (2009). Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach. Psychologia Jakości Życia, 8, 83-100.

Szustrowa, T. (1991). Swobodne techniki diagnostyczne. Wywiad i obserwacja. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Zazzo, R. (1974). Metody psychologicznego badania dziecka. Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna terminologię używaną w diagnozie psychologicznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej diagnozy dziecka i jego środowiska (zna główne modele diagnostyczne, strategie i metody badań);

- ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju psychofizycznego dziecka w kontekście więzi rodzinnych oraz środowiska;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, zwłaszcza w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w diagnozie psychologicznej dziecka oraz posiada wiedzę na temat etyki zawodu psychologa.

Umiejętności

- posiada umiejętność diagnozy psychologicznej wyrażanej ustnie i pisemnie w oparciu o odpowiednio dobrane metody, narzędzia i środki badawcze do specyfiki rozwoju dziecka obserwację, wywiad i rozmowę psychologiczną oraz właściwy dobór metod i narzędzi diagnostycznych

- potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarnie, wiedzę teoretyczną do analizy złożonych problemów dotyczących psychospołecznego funkcjonowania dziecka a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

Kompetencje społeczne (postawy)

- ma świadomość poziomu swoich kompetencji diagnostycznych oraz ograniczeń w tym zakresie. Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności jak i pogłębiania wiedzy

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

- odznacza się dojrzałością i w sposób profesjonalny przestrzega zasad etyki zawodowej; oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych

Metody i kryteria oceniania:

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki diagnozy

2. Profesjonalne kompetencje diagnostyczne

3. Diagnoza psychologiczna dziecka

4. Dziecko jako osoba badana – prawa i obowiązki

5. Wybrane techniki diagnostyczne wykorzystywane w pracy z dziećmi

6. Prognozowanie diagnostyczne

7. Wnioskowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy – notatki, opinie, orzeczenia

Metody dydaktyczne:

• wykłady

• konsultacje

• analiza przypadków

• dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Angelika Kleszczewska-Albińska 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.