Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziecko pozbawione opieki rodziców - ujęcie kliniczne 2.5-FAK245-Z1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj zajęć przedmiotu: fakultatywne
Tryb prowadzenia: Realizowany w sali
Założenia: Cele przedmiotu::
- w zakresie wiedzy (przedstawienie terminologii stosowanej w praktyce klinicznej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania potrzeb dziecka pozbawionego opieki rodzica, wspierania i interwencji psychologicznej, omówienie teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie opieki psychologicznej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców, przedstawienie klinicznego rozumienia i wykorzystania rozszerzonej wiedzy o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu, wy-branych relacjach i strukturach międzyludzkich na przykładzie dziecka pozbawionego opieki rodziców)
- w zakresie umiejętności (kształtowanie umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w obszarze pracy klinicznej z dzieckiem po-zbawionym opieki rodziców)
- w zakresie kompetencji (budowanie krytycyzmu wobec odbieranych treści z jednoczesnym poszanowaniem i przestrzeganiem zasad etyki zawodu psychologa)
Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Domaradzki, P., Krzyszkowski, J. (2016). Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

• Janicka, I., Liberska, H. (2014). Psychologia rodziny. Warszawa: PWN.

• Konopka, A., Samochowiec, J. (2009). Zespół alienacji rodzicielskiej — co powinien wiedzieć profesjonalista. Psy-chiatria, 6(3), 103–110.

• Namysłowska, I., Heitzman, J., Siewierska, A. (2009). Zespół Gardnera – zespół oddzielenia od drugoplanowego opiekuna (PAS). Rozpoznanie czy rzeczywistość rodzinna? Psychiatria Polska, tom XLIII(1), 5–17.

• Sajkowska, M. (2002). Wychowawca "dobry" i "zły". Z pamiętników wychowanków Domów Dziecka. Niebieska Li-nia, (4)2002

• Sierankiewicz, E. (1999). Opieka, wychowanie, terapia w domach dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP

• Wosik-Kawala, D. (2015). Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej. Wychowanie w rodzinie, XI, 1/2015, 271-288.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.2, Warszawa: PWN

• Schaffer H. R. (2014). Psychologia dziecka, Warszawa.

B. Literatura uzupełniająca

• Harwas-Napierała B., Trempała J. (2003) (red.), Psychologia rozwoju człowieka, t.3, Warszawa: PWN

• Kendall, P. C. (2015). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Sopot: GWP.

• Namysłowska, I. (red.) (2007). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: PZWL.

Efekty uczenia się:

Wiedza - w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• przedstawić i stosować terminologię używaną w praktyce klinicznej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania potrzeb dziecka pozbawionego opieki rodzica oraz wspierania i interwencji psychologicznej,

• rozumieć i stosować teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie opieki psychologicznej nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców,

• wykorzystać rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu, wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich na przykładzie dziecka pozbawionego opieki rodziców

Umiejętności- w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych

• analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w obszarze pracy klinicznej z dzieckiem pozbawionym opieki rodziców

Kompetencje społeczne- w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych w obszarze pracy klinicznej

• krytycyzm wobec odbieranych treści szanując i przestrzegając zasad etyki zawodu psychologa

Metody i kryteria oceniania:

1. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach w wymiarze nie przekraczającym 1 nieusprawiedliwionej nieobecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko poprzez okazanie zwolnienia lekarskiego.

• Zaliczenie nieusprawiedliwionej nieobecności odbywa się indywidualnie, po wcześniejszym ustaleniu formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

2. Opracowanie i przedstawienia prezentacji multimedialnej będącej zapisem spotkania z psychologiem pracującym w placówce lub instytucji zajmującej się pieczą zastępczą lub adopcją.

Zakres tematów:

1. Dziecko pozbawione opieki rodziców- podstawy prawne

2. Dziecko w instytucjonalnej pieczy zastępczej

3. Dziecko w rodzinnej pieczy zastępczej

4. Adopcja- perspektywa psychologiczna

5. Alienacja rodzicielska

6. Konsekwencje pozbawienia opieki rodzicielskiej dla rozwoju dziecka

7. Wsparcie i opieka psychologiczna nad dzieckiem pozbawionym opieki rodzica

8. Rodzina zagrożona rozpadem- interwencja psychologiczna

Metody dydaktyczne:

• prezentacje multimedialne

• studium przypadku

• praca z filmem

• dyskusje w grupie

• analiza tekstów naukowych i innych

uwaga: stosowane metody zostaną dostosowane do możliwości technologicznych i ewentualnych ograniczeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wiktoria Kubiec 14/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.