Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02.06-S-PSŁ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – Student ma wiedzę o przedmiocie i zakresie psychologii społecznej; zna specyfikę i kierunki jej rozwoju oraz wybrane metody i narzędzia opisu, w tym techniki pozyskiwania danych, analizowania zjawisk społecznych oraz rządzących nimi prawidłowości; zna mechanizmy wywierające wpływ na zachowania społeczne.

- w zakresie umiejętności - Student posługując się specjalistyczną terminologią psychologiczną potrafi obserwować, interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne; posiada umiejętność samodzielnego rozpoznawania i interpretacji zachowań człowieka, formułowania własnych opinii na ten temat.

- w zakresie kompetencji - ma świadomość praktycznego wykorzystania psychologii społecznej, świadomość zasad etyki badań eksperymentalnych, lepiej rozumie zachowania społeczne odwołując się do teorii i badań.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1. Psychologia społeczna jako nauka. Wprowadzenie do psychologii społecznej.

2. Metody badawcze w psychologii społecznej – metoda eksperymentalna na przykładzie serii eksperymentów.

3. Reguły wpływu społecznego w ujęciu R. Cialdiniego. Wpływ społeczny a manipulacja.

4. Poznanie społeczne. Rola schematów, skryptów i teorii potocznych w rozumieniu świata społecznego. Heurystyki.

5. Teoria dysonansu poznawczego w świetle badań eksperymentalnych.

6. Zachowania prospołeczne vs agresja społeczna

7. Atrakcyjność interpersonalna.

8. Konflikty społeczne.

Treści programowe ćwiczeń:

1. Konformizm i czynniki nasilające uległość wobec grupy w świetle badań eksperymentalnych

2. Procesy grupowe

3. Postawy i ich zmiana

4. Stereotypy i uprzedzenia społeczne

5. Spostrzeganie siebie. Natura Ja. Kierowanie wrażaniem

6. Spostrzeganie społeczne - zachowania niewerbalne, modele atrybucji, ocenianie ludzi.

Metody pracy:

- wykłady

- ćwiczenia interaktywne z wykorzystanie platfor-my elearningowej Moodle

- analiza materiału filmowego

- analiza tekstu źródłowego

- gra symulacyjna

- prezentacja

- metody aktywizujące (wykorzystywane w trakcie ćwiczeń)

- studium przypadku

Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum.

Wojciszke B. (2011 i kolejne wydania). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

B. Literatura samodzielnie studiowana przez studenta

Szutrowa (red.), „Złudzenia, które pozwalają żyć”, PWN, Warszawa, 2001.

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn: Ursa Consulting.

C. Literatura uzupełniająca

Wojciszke B. (2004). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Seria: Wykłady z Psychologii, tom 8. Warszawa

Forsterling, F. (2001). Atrybucje. Podstawowe teorie, badania i zastosowanie. Gdańsk 2005.

Kofta, M. i Szustrowa, T. (red.) Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości. Warszawa.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk 2004.

Leary, M. (2005). Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP

Nelson, T. D. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna terminologię używaną w psychologii społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym; Student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia: poznanie społeczne, dysonans społeczny, komunikacja interpersonalna, atrakcyjność interpersonalna, konformizm, normatywny wpływ społeczny, informacyjny wpływ społeczny, wpływ

autorytetu, warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uprzedzenie, stereotyp, dyskryminacja, zachowanie prospołeczne, atrybucja, syndrom myślenia grupowego.

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu psychologii społecznej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju psychologii społecznej i rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania;

- ma pogłębioną wiedzę o rodzajach mechanizmów społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów

psychologicznych, zwłaszcza psychologii grupy;

Umiejętności

- student umie przeprowadzić charakterystykę procesów grupowych;

- posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień psychologicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku psychologii społecznej;

- posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi;

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

Kompetencje społeczne

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

- potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści.

- student potrafi pracować w grupie przy wykonaniu projektu grupowego. Potrafi świadomie przyjmować różne role podczas realizacji projektu grupowego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. Wykład:

Kolokwia pisemne (test wielokrotnego wyboru)

2. Ćwiczenia:

- ocena z aktywności na zajęciach

- prezentacja wybranego zagadnienia - eksperymentu

- przygotowanie pisemnej pracy dotyczącej problematyki spostrzegania siebie lub postaw.

- przygotowanie plakatu (lub inna kreatywna forma prezentacji) z wybranego zagadnienia

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach. Kolejne wymagają wykonania dodatkowego ćwiczenia zaliczeniowego.

W ramach zajęć ćwiczeniowych można zdobyć 60 punktów, z czego do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Punktacja do oceny z ćwiczeń:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Kolokwium zaliczeniowe z części wykładowej oceniane jest w następujący sposób:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego z części wykładowej zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.