Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza dzieła literackiego z poetyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1.2.7.FS.5 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza dzieła literackiego z poetyką
Jednostka: Katedra Slawistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

1. wprowadzenie do analizy dzieła literackiego w oparciu o aparat pojęciowy poetyki,

2. „nauka lektury” (pojęcia kodów lektury, stylów odbioru),

3. pogłębienie świadomości znaczenia nauki o literaturze w badaniu i recepcji dzieł literackich, zrozumienia ich sensów nadrzędnych, wpisujących się w tradycję i dziedzictwo kulturowe różnych narodów.

Pełny opis:

Treści programowe

1. Dzieło literackie jako wypowiedź językowa i dzieło sztuki.

2. Podstawowe kategorie morfologii dzieła literackiego (czyli jego opis w języku poetyki).

3. Poziomy lektury dzieła literackiego: analiza, interpretacja, wartościowanie.

4. Poetyka odbioru (kody lektury, style odbioru)

5. Konteksty interpretacyjne dzieła literackiego.

6. Wypowiedź prozą i wierszem.

7. Podstawowe kategorie stylistyki i genologii.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Głowiński M., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Zarys teorii literatury [wydanie III i późniejsze]

2. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

B. Literatura uzupełniająca

1. Kulawik A., Poetyka

2. Darasz W., Mały przewodnik po wierszu polskim

3. Pszczołowska L., Dlaczego wierszem?

Efekty kształcenia:

Wiedza

1. posługuje się swobodnie podstawowymi kategoriami języka poetyki: językowy charakter dzieła literackiego, styl i kompozycja dzieła literackiego;

2. zna podstawową terminologię literaturoznawczą.

Umiejętności

1. stosuje wiedzę teoretyczną do interpretacji tekstu literackiego;

2. umie dobrać odpowiedni kontekst interpretacyjny dzieła;

3. rozróżnia poziomy analizy (opis, interpretacja, wartościowanie).

Kompetencje społeczne (postawy)

1. ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego;

2. posiada wrażliwość na dzieło literackie jako wyraz indywidualnej ekspresji i społecznego odbioru.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: analiza tekstów literackich z dyskusją.

Podstawowe kryteria

1. Kolokwium – 70%.

2. Wypowiedź ustna – 20%

3. Aktywność – 10 %.

4. Egzamin – 100%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.