Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia szczęścia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK128A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia szczęścia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy - dostarczenie wiedzy z zakresu psychologii szczęścia. Celem zajęć jest refleksja nad nurtem psychologii pozytywnej i szczęściem z perspektywy różnych teorii i badań psychologicznych. Zostaną pokazane również zastosowania praktyczne zgromadzonej wiedzy w postaci różnych kursów i szkoleń zwiększających poziom szczęścia.

- w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności rozumienia różnych sposobów definiowania szczęścia oraz znajomość uwarunkowań i konsekwencji poczucia szczęścia jednostki w świetle badań. Rozwój umiejętności przeprowadzenia wywiadu psychologicznego z wykorzystaniem wybranej teorii szczęścia.

- w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na rolę relacji z ludźmi i rozwoju cnót w kształtowaniu poczuciu szczęścia

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Powstanie i rozwój psychologii pozytywnej.

2. Biologiczne, demograficzne i psychiczne uwarunkowania dobrego życia.

Katalogi cnót i cnoty nadrzędne.

Charakterystyka wybranych cnót w świetle badań psychologicznych.

Cnoty a dobrostan psychiczny jednostki.

3. Wykorzystanie dorobku psychologii pozytywnej na rzecz dobrego życia w praktyce:

a. Pomoc w wychodzeniu z kryzysów psychicznych

b. Oddziaływania na dobrostan zbiorowości czyli jak zmieniać świat na lepsze

4. Szczęście w teoriach i badaniach psychologicznych.

Teoria dobrostanu psychicznego i sposób jego pomiaru wg M. Seligmana

Teoria przepływu (flow) - M. Csikszentmihalyi.

5. Cebulowa teoria szczęścia J. Czapińskiego i jej empiryczna weryfikacja.

Metody pomiaru szczęścia.

6. Poczucie szczęścia Polaków w świetle Diagnozy Społecznej i innych sondaży (World Happiness Report).

Wyznaczniki i konsekwencje szczęścia.

7. Wdzięczność a szczęście.

8. Tworzenie szczęścia: ćwiczenia z psychologii pozytywnej.

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Csikszentmihalyi M. (2005). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: Wyd. Santorski.

Gruszecka E. (2011). Wdzięczność a szczęśliwe życie. Psychologia Społeczna, 6/4, 316-330.

Seligman, M. (2011). Pełnia życia : nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia. Poznań: Media Rodzina.

Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdz. 10.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Argyle, M. (2004). Psychologia szczęścia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Czapiński, J. (red.) (2004). Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

CZAPIŃSKI, J. (2001). Szczęście-złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych. [W]: M. KOFTA, T. SZUTROWA (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości (s. 266-306). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Diener E., Biswas-Diener R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: SAW Smak Słowa.

Gruszecka E. (2003). Poczucie wdzięczności: próba opisu i wyjaśnienia. Psychologia Jakości Życia, 2, 207-228.

Haidt, J. (2006). Szczęście: od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GWP.

Kobylińska D., Lewczuk K., Marchlewska M., Pietraszek A. (2018). For Body and Mind: Practicing Yoga and Emotion Regula-tion. Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Kossakowska M. (2016). Projekt Dobre Życie. Sopot: Smak słowa

Narain N., Narain-Phillips K. (2018). Dbaj o siebie. Warszawa: Filo

Lyubomuirsky S. (2008). Wybierz szczęście. Naukowe metody budowania życia jakiego pragniesz. Warszawa: Laurum.

Trzebińska, E. (2004). Siła psychiczna. Psychologia Jakości Życia, 1, 5-34.

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W01; K_W04

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

zna terminologię stosowaną w psychologii pozytywnej oraz jej zastosowanie w subdyscyplinach pokrewnych (psychologia zdrowia)

zna teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla psychologii pozytywnej, zna zasady praktyki opartej na dowodach

Umiejętności K_U02

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

wykorzystania i integrowania wiedzy teoretycznej za zakresu psychologii pozytywnej w celu analizy złożonych problemów indywidualnych i społecznych, a także projektowania działań praktycznych

Kompetencje społeczne K_K01; K_K03

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

Jest gotowy do realizowania zadań zawodowych z zakresu psychologii szczęścia;

Potrafi zachować krytycyzm wobec dorobku psychologii pozytywnej i jego znaczenia dla dalszego rozwoju psychologii w XXI wieku

Metody i kryteria oceniania:

C. Podstawowe kryteria:

Test wyboru – pisemne kolokwium

Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska 50% punktów +1.

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Aktywność ustna rejestrowana podczas zajęć i prezentacja wybranego zagadnienia pozwalają podwyższyć ocenę końcową (nie są koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu) - po zaliczeniu test przynajmniej na ocenę dostateczną.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.