Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozytywne starzenie się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK181 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozytywne starzenie się
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy

Celem kursu jest scharakteryzowanie procesów związanych ze starzeniem się człowieka (zarówno w wymiarze fizjologicznym, jak i psychologicznym czy społecznym), jak i czynników wpływających na pozytywny/ pomyślny ich przebieg.

- w zakresie umiejętności

Zdobyta wiedza ma pozwolić słuchaczom nabyć podstawową umiejętność rozpoznawania etapów starzenia się i umiejętność określania czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) sprzyjających pomyślnemu starzeniu się. Dodatkowo uczestnicy kursu potrafią stworzyć program interwencyjny dopasowany do potrzeb danej grupy i realiów placówki opiekuńczej

- w zakresie kompetencji

Uświadomienie, że starzenie się jest złożonym procesem, a starość człowieka jest wieloetapowa i wielowymiarowa.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1. Wprowadzenie w problematykę starzenia się i starości

2. Pozytywne starzenie się

3. Aktywność osób starszych

4. Mądrość życiowa

5. Wsparcie społeczne osób starszych

6. Postawy wobec własnej starości

7. Interwencja pozytywna

8-12. Zajęcia terenowe

13 – 15.Prezentacja projektów interwencji

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć :

Hill, R.D. (2009). Pozytywne starzenie się. Młodzi duchem w jesienie życia. (rozdz.1,2,3 i 7). Warszawa : MT Biznes

Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne: dobrostan a zachowania intencjonalne. Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Steuden, S. (2014/2011). Psychologia starzenia się i starości . Warszawa : PWN

Steuden, S. i Marczuk M. (2006) Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: Wydawnictwo KUL

• rozdz. „Aktywność społeczna i osobista ludzi starszych”

• rozdz. „Starość jako wyzwanie”

• rozdz. „Rola człowieka starszego w rodzinie i społeczeństwie”

B. Literatura uzupełniająca

• Bień B. (1997) Starzenie się pomyślne versus zwyczajne, Gerontologia Polska, nr 5, 40–44

• Brzezińska M.(2011) Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości. Difin: Warszawa

• Fredrickson, B. (2011). Pozytywność: naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia. Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

Wiedza =>

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Scharakteryzować podstawowe terminy związane z psychologią starzenia się

• Znać etapy starzenia się człowieka

• Scharakteryzować główne czynniki związane z pomyślnym starzeniem się

• Zdefiniować zasady interwencji pozytywnej

[Sposoby weryfikacji]

• Ocena odpowiedzi na zadania problemowe omawiane podczas zajęć • Ocena przestawionych projektów zaliczeniowych

[Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia]

K_W01, K_W04, K_W06

Umiejętności =>

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• sprawnie i precyzyjnie wyjaśniać w oparciu o wiedzę teoretyczną zjawiska związane z procesami starzenia się

• wykorzystać wiedzę teoretyczną z psychologii starzenia się w konstruowaniu projektów badawczych i interwencji praktycznych

[Sposoby weryfikacji]

• Ocena odpowiedzi na zadania problemowe omawiane podczas zajęć

• Ocena przestawionych projektów zaliczeniowych

[Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia]

K_U02

Kompetencje społeczne =>

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• świadomość swojej wiedzy na temat procesów starzenia się człowieka z koniecznością wzbogacania jej o nowy doniesienia naukowe

• posiada świadomość wpływu szeroko rozumianej aktywności oraz kontaktu z drugim człowiekiem na pozytywny przebieg procesu starzenia się człowieka

[Sposoby weryfikacji]

• Ocena odpowiedzi na zadania problemowe omawiane podczas zajęć

• Ocena przestawionych projektów zaliczeniowych

[Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia]

K_K01, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność podczas zajęć, uczestnictwo w zajęciach terenowych oraz przedstawienie projektu interwencji pozytywnej

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

B. Formy zaliczenia:

• Przedstawienie wybranego artykułu naukowego dot.tematyki zajęć

• Złożenie projektu interwencji pozytywnej

C. Podstawowe kryteria:

• Zreferowanie wybranego artykułu naukowego

• Pozytywna ocena złożonego projektu. Pozytywne oceny nie podlegają negocjacji.

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze (opuszczenie 2 tematów zajęć). Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach lub w innym ustalony z prowadzącym terminie. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć (tematów) w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.