Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badanie naukowe w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK182 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badanie naukowe w praktyce
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: zna i definiuje terminologię i pojęcia używane w metodologii badań psychologicznych:

empirycznych; znać specyfikę metodologiczną psychologii (modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w na-ukach społecznych); zna bardziej zawansowane modele badawcze z udziałem procesów mediacji i moderacji rozumieć zasady i normy etyczne i z etyki zawodowej;

- w zakresie umiejętności: posiada umiejętność formułowania problemów badawczych, hipotez oraz zaprojektowania, przeprowadzenia oraz analizowania badań zaawansowanych;.

- w zakresie kompetencji: wykazuje gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę potrafi wykazać zaangażowanie w projektowanie, planowanie i realizowanie badań psychologicznych; wykazuje świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej; potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne

Pełny opis:

Propozycja treści programowych

●Wprowadzenie w problematykę zajęć - po co psychologom metodologia i statystyka?

●Problemy, pytania i hipotezy badawcze: schemat postępowania badawczego

w psychologii; poszukiwanie problemu badawczego; poprawne stawianie pytania badawczego oraz hipotez badawczych w zależności od modelu badawczego i statystycznego, weryfikacja hipotez,

● Zmienne, operacjonalizacja zmiennych i projektowanie badań: czym jest zmienna; zmienne ilościowe i jakościowe; pomiar; rodzaje skal do pomiaru zmiennych; Stevensa klasyfikacja zmiennych; rodzaje zmiennych w eksperymentach psychologicznych, badaniach różnicowych i korelacyjnych, zmienne moderujące i mediujące terminy teoretyczne i terminy empiryczne - czynnik teoretyczny i wskaźnik empiryczny; operacjonalizacja poprzez budowanie wskaźników; procedura operacjonalizacji; dobór narzędzia pomiarowego i pomiaru zmiennej (dobór skali); modelowanie badań empirycznych; plany eksperymentalne; badania różnicowe i korelacyjne (bez manipulacji), badania eksploracyjne i konfirmacyjne.

● Zastosowanie , analiza i interpretacja statystyk opisowych w różnych badaniach psychologicznych: (średnia arytmetyczna, mediana, moda, kwartyle, skośność, kurtoza), wskaźniki zmienności ( wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp).

● Wyodrębnienia różnic indywidualnych w badaniach psychologicznych (analiza skupień, mediana, kwartale)

● Analiza i interpretacja wyników badań – testowanie przy pomocy pakietu Statistica: kiedy i jakie stosujemy testy statystycz-ne (test t, ANOVA, MANOVA, regresja, testy nieparametryczne), korelacje, siły związku, testowanie modeli mediacji i mode-racji)

● Zmienne mediujące i moderujące w badaniach psychologicznych.

● Jak i co pisać? Struktura prac badawczych (np. praca magisterska oraz artykułów empirycznych w psychologii.

● Konsultacje własnych prac badawczych.

Literatura:

Wykaz literatury*

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Baron, R. M., Kenny, D. A (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

Piber – Dąbrowska K. Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego

z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Wojciszke B. (2004). Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w

psychologii. W: Brzeziński J. (red). Metodologia badań psychologicznych.. Wybór tekstów. (s. 44- 68).

Warszawa: PWN.

B. Literatura uzupełniająca

Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

King B.M., Minium E.W. (2009) Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

* znać terminologię i pojęcia używane w metodologii badań psychologicznych ; *znać specyfikę metodologiczną psychologii (modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych); *rozumieć zasady i normy etyczne i z etyki zawodowej

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

*posiada umiejętność sformułowania problemu badawczego i hipotez oraz zaprojektowania, przeprowadzenia oraz zanalizowania badania empirycznego, opracowania raportu z przeprowadzonego badania (napisania pracy empirycznej) oraz prezentowania i interpretowania wyników badań ( tworzenia prezentacji multimedialnej), potrafi zastosować pakiet statystyczny do analizy danych z badań.

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma:

*gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; *angażuje się we współpracę potrafi wykazać zaangażowanie w projektowanie, planowanie i realizowanie badań psychologicznych; wykazuje świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej; * potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne

Metody i kryteria oceniania:

• ocena realizacji zadań praktycznych podczas zajęć

• ocena pracy zalicze-niowej wykonanie pracy zaliczeniowej- przygotowanie projektu badawczego,

Podstawowe kryteria

ocena końcowa z poszczególnych form zajęć zostanie ustalona na pod-stawione uzyskanej oceny pracy wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 50% wymagań projektu

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% wymagań projektu

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% wymagań projektu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.