Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tropiciele mitów - czyli praktyczne zastosowania wiedzy metodologicznej w codziennym życiu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK186-Z2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tropiciele mitów - czyli praktyczne zastosowania wiedzy metodologicznej w codziennym życiu psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Lilienfeld, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J. i Beyerstein, B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa: Wydaw-nictwo CiS.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką a szarlatanerią. Taszów: Moderator

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa: Wydawnictwo CiS


Skrócony opis:

ugruntowanie wiedzy o przedmiocie zainteresowań psychologii

ugruntowanie wiedzy z zakresu metodologii i statystyki

pogłębienie wiedzy w zakresie badań psychologicznych

pogłębienie wiedzy na temat tworzenia i weryfikowania planów i narzędzi badawczych

przypomnienie i ugruntowanie wiedzy na temat zastosowań terminologii statystycznej i metodologicznej

umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w celu dokonywania adekwatnego opisu rzeczywistości

umiejętność prezentowania własnych opinii, pomysłów i argumentów umożliwiających dokonywanie weryfikacji mitów psychologicznych z wykorzystaniem istniejącej wiedzy w tym zakresie

umiejętność efektywnej pracy w zespole

zdolność do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania i utrwalania najnowszej wiedzy psychologicznej

zdolność do prezentowania kreatywnych rozwiązań problematycznych sytuacji związanych ze zwalczaniem psychomitów

Pełny opis:

WPROWADZENIE TEORETYCZNE DO TROPIENIA MITÓW

TEMAT 1: Psychologia jako nauka vs Psychologia i mądrość ludowa

Dlaczego psychologia jest nauką empiryczną? Podstawowe założenia badań empirycznych

Dlaczego mądrość ludowa nie zawsze idzie w parze z wynikami badań empirycznych?

TEMAT 2: Falsyfikowalność teorii a mądrości w prasie codziennej i nie tylko

Dlaczego niektóre teorie teoriami nie są

O badaniach korelacyjnych przebranych w szaty przyczynowości

TEMAT 3: To takie teoretyzowanie

Dobór losowy, badania wywodzące się z teorii i badania aplikacyjne

TROPIENIE PSYCHOMITÓW

TEMAT 1: Lucy – przeciętny człowiek wykorzystuje 10% mózgu

Jaką część mózgu naprawdę wykorzystujemy?

Uczenie się przez sen

Czy możliwe jest przyswajanie dużych (lub małych) porcji wiedzy przez sen?

TEMAT 2: Jak wychować super inteligentne dziecko?

Słuchanie muzyki Mozarta stymuluje rozwój inteligencji u niemowląt

Siła sugestii pokonuje raka

Czy nasze nastawienie może dopomóc nam w pokonaniu choroby nowotworowej?

Literatura:

Lilienfeld, S.O., Lynn, S.J., Ruscio, J. i Beyerstein, B.L. (2011). 50 wielkich mitów psychologii popularnej. Warszawa: Wydaw-nictwo CiS.

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmeister, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-two Psychologiczne

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Pomiędzy nauką a szarlatanerią. Taszów: Moderator

Witkowski, T. (2013). Zakazana psychologia. Nauka kultu cargo i jej owoce. Warszawa: Wydawnictwo CiS

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Wykazać się znajomością terminologii używanej w psychologii oraz jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

• Wykazać się pogłębioną i poszerzoną wiedzą o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk

• Wykazać się pogłębioną wiedzą o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów psychologicznych, zwłaszcza psychologii rodziny oraz psychologii grupy

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Pogłębionego obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań

• Generowania oryginalnych rozwiązań złożonych problemów psychologicznych i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania oraz przewidywania skutków planowanych działań w określonych obszarach praktycznych; dobierania środków i metod pracy

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• Pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumienie potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego oraz uczenia się przez całe życie

• Zdolność do określania priorytetów oraz identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z zawodem psychologa

• Rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium z wiedzy zaprezentowanej w trakcie zajęć i uzupełnionej wiadomościami z literatury uzupełniającej

• Dostateczny – student uzyskał minimum 60% punktów

• Dostateczny plus – student uzyskał minimum 70% punktów

• Dobry – student uzyskał minimum 80% punktów

• Dobry plus – student uzyskał minimum 90% punktów

• Bardzo dobry – student uzyskał minimum 95% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.