Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mindfullness w psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK189 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mindfullness w psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

• Dostarczenie podstawowej wiedzy naukowej dotyczącej uważności (mindfulness), wyników badań nad osobami stosującymi techniki uważności i medytacji oraz wykorzystaniem ich w psychoterapii oraz pomocy psychologicznej w radzeniu sobie ze stresem i bólem, lękiem, depresyjnością.

• Pokazanie podstawowych umiejętności rozwijania uważności (świadome oddychanie, świadome chodzenie, świa-dome jedzenie oraz inne formy pracy z ciałem) oraz rozwijania współczucia.

• Podniesienie kompetencji w zakresie mindfulness w psychologii

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wprowadzenie w problematykę zajęć: co to jest mindfulness, rodzaje technik uważności i sposób działania.

Emocje – kiedy pomagają, kiedy przeszkadzają: podejście do emocji z zachodniego punktu widzenia vs psychologia buddyj-ska, emocje destrukcyjne, tłumienie emocji, blokady emocjonalne w ciele itp.

Zdrowie i choroba - umysł i ciało: w jaki spsoób przekonania, nastawienia, sposób myślenia o sobie i swojej relacji ze światem oraz przeżywania emocji może szkodzić lub leczyć, zaburzenia depresyjne i lękowe i związane z nimi sposoby myślenia i przeży-wania siebie, swoich uczuć i emocji

Stres i ból: jak działa stres, pułapki reaktywności na stres, świadoma odpowiedź na stres, ból fizyczny a emocjonalny, strach,

Ćwiczenia uważności i rozwijania współczucia na co dzień : świadome oddychanie, skan ciała, świadome jedzenie, świadome chodzenie ;rozwijanie współczucia poprzez świadome oddychanie połączone z przepływem kochającej energii oraz miłująca dobrocią (życzliwością) do siebie i innych ważnych dla nas osób, rozwijanie współczucia – rozwijanie życzliwości (posyłanie życzeń); rozwijanie świadomości zmysłowej oraz świadome jedzenie; praca z ciałem: skaning ciała , elementy jogi oraz praktyka wewnętrznego uśmiechu; uważna obecność, zastosowanie ćwiczeń rozwijania uważności i współczucia w psychologii i psychoterapii

Szczęście – praktyka dnia codziennego

Prezentacje prac zaliczeniowych.

Literatura:

WYKAZ LITERATURY

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1.Kabat Zinn J. (2009). Życie piękna katastrofa.. Warszawa: Wyd. Czarna Owca i Instytut Psychoimmunologii

2.Kabat-Zinn J.; Segal Z. Teasdale J. i Williams M. (2009). Świadomą drogą przez depresję. Wyd. Czarna Owca

3.Malinowski, P. (2008). Mindfulness as psychological dimension: Concepts and applications. Irish Journal of Psychology, 29(1),155-166.

4.Segal Z. Teasdale J. i Williams M. (2009). Terapia poznawcza depresji oparta na uważności. Kraków: WUJ

5.Siegal R. (2011). Uważność. Trening Pokonywania Codziennych Trudności . Warszawa: Wyd. Czarna Owca

B. Literatura uzupełniająca:

• Beck J. Ch. (2009). Zen na co dzień. Miłość i praca. Bielsko Biała: Wyd. Elay ( i inne książki tej autorki)

• Davidson R. J. , Ekamn P. , Ricard M. & Wallace B. A. (2005) Buddhist and Psychological Perspectives on

Emotions and Well – Being. Current Direction in Psychological Science, 14, 2.

• Dominiak, A. (2011). Problem dualizmu w rozumieniu nauk Zachodu i w naukach Wschodu na przykładzie buddyzmu [W:] G. Francuz i M. Raniczkowski (red.). Buddyzm w zachodnim kręgu kulturowym. Teoria – praktyka - interpretacje. Opole: Uniwersytet Opolski. (aktualnie Szałańska A.)

• Ekman P. , Goleman D. J. Ś. Dalajlama (2010). Świadomość emocjonalna. Gliwice: Wyd. HELION.

• Goleman D. (2004). Emocje destrukcyjne. Jak możemy je przezwyciężyć?. Poznań: Rebis.

• Holas P. i Jankowski T. (2009). Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii. Studia psycholo-giczne, t.47, z4, 59-79.

• J. Ś. Dalajlama (2006). Wszechświat w atomie. Gdy nauka spotyka się z duchowości. Poznań: Rebis.

• Jӧger W. (2010). O miłości. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca ( i inne książki tego autora)

• Cziedryn P. (2004). Miejsca, które budzą lęk. Kraków: Wyd. Khandro ( i inne książki tej autorki)

• Kabat-Zinn J. (2007). Gdziekolwiek jesteś bądź. Przewodnik uważnego życia. Warszawa: IPSI Press

• Kabat-Zinn J. i Kabat-Zinn M. (2008). Dary codzienności. Poradnik uważnego rodzicielstwa. Warszawa: IPSI Press.

• Kudelska M. (2005). Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych. Kraków: Wyd. U.J.

• Thich Nhat Hahn (2008). Cud uważności. Warszawa: Santorski & Co

• Thich Nhat Hahn (2006). Nauki o miłości. Warszawa: Wyd. Rebis

• Thich Nhat Hahn (2008). Słońce moim sercem. Warszawa: Santorski & Co

• Thich Nhat Hahn & Lilian Cheung (2011). Smak. Świadome odżywianie. świadome życie. Warszawa: Czarna Owca

• Thich Nhat Hahn (2008). Spokój to każdy z nas. Warszawa: Santorski & Co

• Thich Nhat Hahn (2008). Zrozumieć nasz umysł. Warszawa: Santorski & Co

• Tolle Eckhart (2010). Praktykowanie potęgi teraźniejszości. Kraków: Biblioteka Nowej Ziemi. (i inne książki tego autora)

• Ricard M. (2005). W obronie szczęścia. Warszawa: Santorski & Co

• Wallace, B.A. and S.L. Shapiro (2006). “Mental Balance and Well-being: Building Bridges between

Buddhism and Western Psychology.” American Psychologist 61(7), 690-701.

• Wallace B. A. (2008). Hidden Dimensions: The Unification of Physics and Consciousness. (Observing the space of the mind s. 36-49).

• Walsh, R. and S. L. Shapiro (2006). “The Meeting of Meditative Disciplines and Western

Psychology: A Mutually Enriching Dialogue.” American Psychologist 61(3), 227-239.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma:

• pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki mindfluness w psychologii i obszaru badań

• na teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych w zakresie właściwym dla mindfulness w psychologii; zna zasady praktyki opartej na dowodach; ma uporządkowaną wiedzę o zdrowiu i chorobie

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii mindfulness oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy problemów psychologicznych człowieka, pomocowych i terapeutycznych, a także tworzenia działań praktycznych;

• potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się ćwiczeń mindfluness przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii mindfulness, angażuje się we współpracę

• potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

• Rozmowy w trakcie wykładu (wykład interaktywny)

• Prezentacja zaliczeniowa

B. Formy zaliczenia

Praca zaliczeniowa - prezentacja: na podstawie literatury i doświadczenia osobistego – zrobić prezentację zastosowanie wybranej metody lub metod pracy z uważnością i współczuciem. Należy m.in. opisać możliwość zastosowania tej metody lub metod dla określonej osoby (studium przypadku osoby) lub grupy (studium przypadku grupy) w praktyce psychologicznej (np. dla osób z nadwagą, dla osób chorych na nowotwór lub po operacji chirurgicznej, z chronicznym bólem pleców, dla lekarzy, pielęgniarek itp.). Praca powinna zawierać: a) szczegółowy opis metody, b) sposób przekazania ćwiczenia - metody wybranej grupie docelowej (dla studium przypadku grypy) lub pacjentowi (dla studium przypadku osoby), c) opis możliwego zadziałania tej metody (jak przebiegnie proces rozwijania uważności i współczucia jakie może dać efekty u tej osoby lub grupy). Praca nie powinna być krótsza niż 1 i dłuższa niż 2 strony. W pracy oceniana będą poszczególne jej części: 1) merytoryczność opisu metody rozwijania uważności lub współczucia na podstawie literatury (Kabat – Zinn; . Siegal; Kabat-Zinn J., Segal Z. Teasdale J. i Williams M ), 2) cel jej wykorzystania w konkretnym przypadku (pomysłowość zastosowania), 3) opis procesu rozwoju uważności w danym przypadku i jej możliwych efektów (pozytywnych skutków, ewentualnych trudności itp.)

C. Podstawowe kryteria

Ocena prezentacji plus aktywność : poziomu wiedzy z zakresu uważności oraz własnego stopnia zaangażowania, umiejętności i kompetencji rozwijania uważności

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.