Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań psychologicznych - od teorii do hipotez

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-METBAD-TH-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań psychologicznych - od teorii do hipotez
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

1. Brzeziński, J. (2005). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Bedyńska, S., Brzezicka, A (red.). (2007). Statystyczny Drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academi-ca.

3. Wieczorkowska G. Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Scholar.

4. Nachmias Ch. F. i Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka Wydaw-nictwo s.c.

5. Ferguson, G. A., Takane, Y. (2002). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności zaprojektowania i przeprowadzenia badania empirycznego, zgodnie ze standardami metodologicznymi i etycznymi obowiązującymi w psychologii.

Pełny opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: poznanie pojęć używanych w metodologii badań psychologicznych; poznanie specyfiki metodolo-gicznej psychologii (główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych)

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności sformułowania problemu badawczego i hipotez oraz zaprojektowania, przeprowadzenia oraz zanalizowania badania empirycznego; nabycie umiejętności opracowania raportu z przeprowa-dzonego badania (napisania pracy empirycznej) oraz zaprezentowania wyników badań ( tworzenia prezentacji multime-dialnej).

- w zakresie kompetencji: kształtowanie gotowości do podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażowania się we współpracę w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu badań psycholo-gicznych; poszerzanie świadomości w zakresie zasad etyki badań psychologicznych.

Treści programowe:

1. Hipoteza jako wysnuta z teorii odpowiedź na pytanie badawcze

a) jak w praktyce wygląda schemat postępowania badawczego w psychologii

b) jak poszukiwać problemu badawczego

c) rodzaje hipotez

d) ćwiczenia w poprawnym stawianiu pytań oraz hipotez badawczych

e) stawianie własnych hipotez w oparciu o wybrane makro-teorie

2. Zmienne i ich operacjonalizacja: ćwiczenia w zastosowaniu klasyfikacja Stevensa w tworzeniu i pomiarze zmiennych w badaniach empirycznych; budowanie wskaźników zmiennych i dobór narzędzi pomiarowych; przykłady i ćwiczenia w modelowaniu badań empirycznych: badania różnicowe i korelacyjne (bez manipulacji).

3. „Małe” projekty badawcze (Chi2-T-test-Korelacja-U-Manna-Whitneya) - praca w grupach nad projektami badawczymi i prezentacje projektów.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć i A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Brzezinski, J., Zakrzewska, M. (2008). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia ba-da naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliski (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 1, s. 175-302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Shaughnessy J.J., Zechmeister E. B.i Zechmeister J.S. (2007). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

3. Francuz P. i Mackiewicz R. (2006). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: KUL

4. Piber – Dąbrowska K., Cypryańska M. i Wawrzyniak M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: SWPS Academica

5. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 1-3. Kraków: StatSoft.

Efekty uczenia się:

Wiedza – w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• znać i definiować terminologię używaną w metodologii badań psychologicznych:

• znać miejsce psychologii w systemie nauk empirycznych;

• znać specyfikę metodologiczną psychologii (główne modele badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych);

• rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego głównie w odniesieniu do typowych narzędzi wykorzystywanych w psychologii i podlegających takiej ochro-nie;

• rozumieć zasady etyki zawodowej;

rozumieć jak wiedza wynikająca z badań (zastosowania metodologii) pozwala wyjaśnić rzeczywistość społeczną w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności – w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• na podstawie wiedzy i obserwacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych przy wykorzystaniu różnych źródeł sformułować problem badawczy i hipotezy oraz zaprojektować i przeprowadzić bada-nie empiryczne;

• prezentować i interpretować wyniki badań (prezentacje multimedialne, raporty i ustne wypowiedzi¬);

• na podstawie wyników badań generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych.

Kompetencje społeczne – w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• wykazuje gotowość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań badawczych w zakresie psychologii; angażu-je się we współpracę;

• potrafi wykazać zaangażowanie w projektowanie, planowanie i realizowaniu badań psychologicznych;

• ma świadomość w zakresie zasad etyki zawodowej;

• potrafi w sposób przedsiębiorczy zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

ocena końcowa jest wystawiana na podstawie 1) wykonania pracy zaliczeniowej, którą jest projekt badawczy 2) prezentacji pracy zaliczeniowej (pisemnej w formie raportu i/lub multimedialnej) 3) opcjonalnie: ocen cząstkowych z realizacji dodatkowych zadań

Podstawowe kryteria

- poprawność merytoryczna

- poprawność wnioskowania

- poprawność stylu (wg. APA)

- poprawność prezentowania wyników badań

Obecność na zajęciach - dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pajestka
Prowadzący grup: Grzegorz Pajestka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.