Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i mediacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-NEGOCJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z tematyką związaną z negocjacjami i mediacjami. Na zajęciach zostaną przedstawione różne techniki i strategie negocjacyjne, omówione zostaną warunki ich stosowania praz metody obrony przed tzw. "brudnymi chwytami". Ponadto, student zostanie zapoznany w podstawami prawnymi oraz strukturą procesu mediacyjnego. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia odnoszące się do mediacji cywilnych (ze szczególnym naciskiem na mediacje rodzinne) oraz elementy mediacji karnych. W ramach zajęć, student będzie miał przećwiczyć omawiane zagadnienia w formie ćwiczeń symulacyjnych lub kazusów do rozwiązania.

Pełny opis:

Problematyka ćwiczeń:

1. Wprowadzenie do tematyki negocjacji i mediacji

2. Strategie negocjacyjne

3. Sprawiedliwość i uczciwość w negocjacjach

4. Negocjacje policyjne

5. Specyfika mediacji sądowych

6. Przygotowanie i przebieg spotkania mediacyjnego

7. Sytuacje trudne w pracy mediatora

8. Ugoda i porozumienie

9. Mediacje rodzinne i cywilne

10. Mediacje w sprawach karnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Fisher, R. i Ury, W. (2013). Dochodząc do TAK. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. (wyd.2)

2. Gmurzyńska, E. i Morek, R. (red.) (2013 i wyd. wcześniejsze). Mediacje: teoria i praktyka. Kraków: Wolters Kluwer Polska

3. Moor, C. (2009). Mediacje : praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów. Kraków: Wolters Kluwer Polska

4. Piotrowicz, D. (2010). Negocjacje kryzysowe i policyjne : wybrane zagadnienia psychologiczne i kryminologiczne. Warszawa

5. Rządca, R. A. i Wujec, P. (2001).Negocjacje . Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne.

B. Literatura uzupełniająca:

1. Bieńkowska, E. (1999). Poradnik mediatora. Zrzeszenie Prawników Polskich.

2. Brdulak, H. i Brdulak, J. (2000). Negocjacje handlowe. Warszawa:PWE

3. Fisher, R. i Shapiro, D. (2009). Emocje w negocjacjach. Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja wydawnicza

4. Morek, R. (2006). Mediacja w kodeksie postępowania cywilnego – uwagi porównawcze na tle przepisów o mediacji w postępowaniach: karnym, w sprawach nieletnich oraz przed sądami administracyjnymi. Monitor Prawniczy, 20.

5. Ury, W. (2009). Odchodząc od nie : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji . Warszawa: Polskie Wydaw. Ekonomiczne. (wyd.2)

6. Steward, J. (2010). Mosty zamiast murów. Podręcznik Komunikacji interpersonalnej. GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Scharakteryzować rodzaje technik negocjacyjnych;

• wymienić i opisać rodzaje mediacji (sądowych i pozasądowych)

Umiejętności: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Wybrać adekwatną technikę rozwiązywania sporu do przedstawionego problemu

• wytłumaczyć różnicę między poszczególnymi rodzajami postępowania mediacyjnego

• zastosować omawiane na zajęciach strategie do przedstawionego problemu

• rozpoznać rodzaj postępowania na podstawie opisu sprawy

• opracować modelowy sposób rozwiązania sporu

Kompetencje społeczne: w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość dotycząca metod rozwiązywania sporów w drodze negocjacji i mediacji

• rozwagę i profesjonalizm w doborze metod pracy z klientem

• odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia:

o test końcowy z pytaniami otwartymi (problematycznymi)

Podstawowe kryteria:

• Pozytywna ocena z testu końcowego

o Poprawność zastosowania zdobytej wiedzy do opisanego przypadku

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecność w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy. Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie i nieusprawiedliwienie więcej niż dwóch zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.