Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pomocy psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PODSTPOM-Z1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pomocy psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura uzupełniająca:

Bednarek, D. (2016). Zawód psycholog. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kleszczewska-Albińska, A. (2008). Tłumienie i wyolbrzymianie bodźców emocjonalnych – próba systematyzacji badań. Studia Psychologiczne, 46 (3), 5-16.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

zapoznanie studenta ze specyfiką języka naukowego w psychologii; rozwijanie wiedzy w zakresie rozróżnienia pojęć naukowych i potocznych; zapoznanie z podstawową wiedzą na temat głównych nurtów psychologii naukowej

kształtowanie umiejętności rozumowania i wnioskowania w oparciu o zasady logiki; rozwijanie umiejętności wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i integrowania informacji z różnych źródeł; kształtowanie umiejętności samodzielnego pisemnego opracowania materiałów zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach o charakterze naukowym

kształtowanie gotowości do stałego samokształcenia i rozwoju, uwzględniającego ograniczenia związane z wczesnym etapem nabywania wiedzy; kształtowanie umiejętności adekwatnego do potrzeb zarządzania czasem i rozwijanie umiejętności podejmowania działań indywidualnych i grupowych; kształtowanie świadomości w zakresie zasad etyki zawodowej

Pełny opis:

Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do zagadnienia pracy psychologa – kim jesteśmy i gdzie pracujemy

2. Zawód psycholog - ujęcie praktyczne

3. Psychologia jako nauka empiryczna

4. Podstawowe terminy empiryczne używane w psychologii

5. Tworzenie własnej bazy teoretycznej – jak i gdzie szukać materiałów

6. Umiejętność czytania tekstów empirycznych (analiza wyników i wnioskowanie)

7. Źródła pomocne w planowaniu i opracowywaniu własnych projektów badawczych

8. Komunikowanie wyników badań własnych

9. Teksty naukowe a popularnonaukowe

10. Ochrona własności intelektualnej i plagiat

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Piber-Dąbrowska, K. , Cyryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Shaughnessy, J.J., Zechmeister, E.B. i Zechmiester, J.S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

B. Literatura uzupełniająca

Bednarek, D. (2016). Zawód psycholog. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J. (2000). Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kleszczewska-Albińska, A. (2008). Tłumienie i wyolbrzymianie bodźców emocjonalnych – próba systematyzacji badań. Studia Psychologiczne, 46 (3), 5-16.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Posługiwać się terminologią używaną w psychologii uwzględniającej badania empiryczne na poziomie rozszerzonym;

• korzystać z pogłębionej i uporządkowanej wiedzy na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii (znać główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i meto-dy badań stosowanych w naukach społecznych);

• wykorzystać ze zrozumieniem podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• pogłębionego obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych również przy wykorzystaniu źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej (ICT);

• formułowania problemów badawczych; prezentowania i interpretowania wyników ba-dań, wyciągania wniosków;

• samodzielnego planowania i realizowania własnego uczenia się

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• gotowość do realizowania zadań zawodowych; aktywność, wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; zaangażowanie we współpracę;

• krytycyzm wobec odbieranych treści, zwłaszcza prezentowanych w materiałach popularnonaukowych

Metody i kryteria oceniania:

wykonanie zadań zaliczeniowych oddawanych w formie pisemnej:

o sporządzenie spisu literatury psychologicznej na wy-brany temat zgodnie ze standardami APA

o sparafrazowanie i podsumowanie wybranego fragmentu wstępu teoretycznego artykułu naukowego

o przygotowanie krótkiego streszczenia wyników opisanych w wybranym artykule naukowym

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.