Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomiar postaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-POMIAR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomiar postaw
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

• Aiken, L. R. (1980). Attitude Measurement and Research. New Directions for Testing and Measurement, 7, 1-24.

• Alwin, D. F., & Krosnick, J. A. (1991). The reliability of survey attitude measurement: The influence of question and respondent attributes. Sociological Methods & Research, 20(1), 139-181.

• Dawes, R. M. (1972). Fundamentals of attitude measurement. Oxford: John Wiley & Sons.

• Oppenheim, A. N. (2000). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Bloomsbury Publishing.

• Reid, N. (2006). Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education, 24(1), 3-27.

• Thurstone, L. L. (1929). Theory of attitude measurement. Psychological Review, 36(3), 222-241.

• Tittle, C. R., & Hill, R. J. (1967). Attitude measurement and prediction of behavior: An evaluation of conditions and measurement techniques. Sociometry, 199-213.

• Tourangeau, R., & Rasinski, K. A. (1988). Cognitive processes underlying context effects in attitude measurement. Psychological bulletin, 103(3), 299-314.


Skrócony opis:

- w zakresie wiedzy: Student potrafi zdefiniować postawy oraz podstawowe paradygmaty mierzące postawy

- w zakresie umiejętności: Student potrafił będzie zbudować własną skalę do pomiaru postaw, zaprojektować badanie z udziałem własnego narzędzia oraz zaprezentować wyniki badań

- w zakresie kompetencji: umiejętność współpracy grupowej w grupie realizującej badanie empiryczne

Pełny opis:

Problematyka ćw.:

1) Definicja postawy i jej rola w życiu człowieka.

2) Pomiar postaw.

3) Konstrukcja narzędzi do pomiaru postaw.

4) Test Apercepcji Tematycznej TAT jako przykład pomiaru postaw utajonych.

5) Natura i wychowanie jako źródło postaw.

6) Postawy jako konstrukty tymczasowe.

7) Wpływ zachowania na postawy.

8) Wpływ postaw na przetwarzanie informacji i zachowanie.

Literatura:

Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

• Aronson, E. (2002). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

• Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). Psychological testing. New Jersey: Prentice Hall.

• Bohner, G., & Wänke, M. (2004). Postawy i zmiana postaw. Gdańsk: Gdańskie Wydaw. Psychologiczne.

• Hornowska, E. (2018). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa:Wydawnictwo Naukowe Scholar.

• Lachowicz-Tabaczek K. (2001). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław: Alta 2.

• Oyster C.R. (2002). Grupy. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo .

• Zimbardo P.G. i Leippe M.R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

Literatura uzupełniająca

• Aiken, L. R. (1980). Attitude Measurement and Research. New Directions for Testing and Measurement, 7, 1-24.

• Alwin, D. F., & Krosnick, J. A. (1991). The reliability of survey attitude measurement: The influence of question and respondent attributes. Sociological Methods & Research, 20(1), 139-181.

• Dawes, R. M. (1972). Fundamentals of attitude measurement. Oxford: John Wiley & Sons.

• Oppenheim, A. N. (2000). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. Bloomsbury Publishing.

• Reid, N. (2006). Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education, 24(1), 3-27.

• Thurstone, L. L. (1929). Theory of attitude measurement. Psychological Review, 36(3), 222-241.

• Tittle, C. R., & Hill, R. J. (1967). Attitude measurement and prediction of behavior: An evaluation of conditions and measurement techniques. Sociometry, 199-213.

• Tourangeau, R., & Rasinski, K. A. (1988). Cognitive processes underlying context effects in attitude measurement. Psychological bulletin, 103(3), 299-314.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

- zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym;

- ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

- posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

- potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych;

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułuje i rozwiązuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody i techniki oraz konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny psychologii;

- ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań;

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

- jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

- potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści

Metody i kryteria oceniania:

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

o przygotowanie własnego projektu badawczego

o prezentacja multimedialna projektu na zajęciach (ustna)

ocena końcowa z zajęć zostanie ustalona na podstawione wykonanych i zaprezentowanych projektów badawczych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.