Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia konfliktów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSKONF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia konfliktów społecznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia problematykę powstawania, eskalacji oraz przeciwdziałania i wygaszania konfliktów społecznych. Wychodząc od mechanizmu wewnętrznych poprzez małe grupy aż po konflikty międzynarodowe, przedmiot koncertuje się na psychologicznych mechanizmach odpowiedzialnych za współczesny kształt konfliktów.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

▫ Deutsch M., Coleman P.(2005) Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i Praktyka. Kraków: Wydawnictwo UJ

▫ Chełpa S., Witkowski T.(1995) Psychologia konfliktów. Wrocław: Moderator

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

▫ Grzelak J. (2001). Ja, my, oni? Interes własny a procesy poznawcze i zachowanie ludzi w sytuacji konfliktu, w: M. Kofta, T. Szustrowa (red.). Złudzenia, które pozwalają żyć, s. 117-145. Warszawa: PWN.

▫ Doliński D. (1998). Ciemna strona rywalizacji, Przegląd Psychologiczny, 41/3-4, s. 181-200.

▫ Tyszka T. (1998). Jasne strony rywalizacji. Przegląd Psychologiczny, 42/3-4, s. 201-212.

B. Literatura uzupełniająca

▫ Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. (2006). Relacje interpersonalne, Poznań: Rebis

▫ Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań:Zysk i S-ka

▫ Stewart J. (red.) (2000). Mosty zamiast murów. Warszawa: PWN, (Szczególnie rozdz. 14. Konflikt)

Efekty uczenia się:

Wiedza: w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• wymienić i opisać podstawowe rodzaje i podejścia konfliktu;

• zrozumieć rodzaje rozwiązań konfliktu i ich aplikowalność;

• mieć uporządkowaną i poszerzoną wiedzę konfliktach, ich przyczynach i konsekwencjach,

• znać wybrane teorie psychologiczne stosowane do radzenia sobie konfliktami;

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• Rozpoznawać rodzaje konfliktów

• Proponować różne rozwiązania konfliktów w zależności od ich rodzaju, złożoności, uczestników czy etapu

• opracować praktyczny podejście do konfliktu z zastosowaniem wiedzy psychologicznej

• wykorzystywać posiadaną wiedzę przy rozwiązywaniu konfliktów

• pracować z uczestnikami konfliktów

• przyjmować różne role w rozwiązywaniu konfliktów

• Przekształcać konflikty rywalizacyjne w kooperacyjne

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• kompetencje w zakresie wykorzystywania wiedzy psychologicznej do rozumienia i współdziałania przy konflikcie

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład:

• egzamin pisemny

• przygotowanie ćwiczeń/warsztatów, obrazujących konkretne rodzaje konfliktów

• aktywny udział w modelowaniu konfliktów podczas zajęć

C. Podstawowe kryteria:

Ocena zostanie ustalona indywidualnie na podstawie jakości i wkładu własnego w warsztaty, aktywności podczas zajęć (ćwiczenia).

Ocena z egzaminu zostanie oparta o wyniki uzyskane przez grupę, z takim założeniem iż minimum 50%+1 punktów jest koniecznych do zaliczenia na ocenę dst.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.