Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia reklamy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSREKL-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia reklamy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Przedmiot umożliwia osiągnięcie następujących efektów kształcenia

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować różne formy przekazu medialnego;

• wymienić i opisać mechanizmy i zabiegi zastosowane w różnych materiałach reklamowych;

Sposoby weryfikacji

• Egzamin pisemny

• Przedstawiona krytyczna analiza materiałów reklamowych

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

K_W01

K_W05

K_W06

K_W07

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• ocenić i wybrać „dobre/złe” materiały reklamowe

• objaśniać mechanizmy działania reklamy

• wykorzystywać zaprezentowane na zajęciach treści

Sposoby weryfikacji

• Ocena doboru treści oraz wykonania krytycznej analizy materiałów reklamowych

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

K_U01

K_U02

K_U07

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość mechanizmów kierujących przekazem reklamowym

• gotowość do krytycznej analizy treści przekazów medialnych

• aktywność w zakresie analizy przekazów reklamowych

Sposoby weryfikacji

• Ocena wywiązywania się z zadań

• Ocena systematyczności pracy

• Analiza studium przypadku

Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia

K_K01

K_K03

Liczba punktów ECTS: 2+3*

• udział w wykładach: 10h

• udział w ćwiczeniach: 10h

• Zadania do opracowania i przedstawienia na zajęciach:20h

• zadania do samodzielnego wykonania poza godzinami zajęć: 35h

• udział w konsultacjach z nauczycielem: 5h

• samodzielne przygotowanie do egzaminu i obec-ność na egzaminie: 45h

Suma 125h = 5 ECTS

* 1 Punkt ECTS = 25-30 h. pracy studenta

Literatura:

Szczegółowy zakres literatury jest podany przy każdej z form zajęć osobno (wykład + ćwiczenia)

Efekty uczenia się:

- w zakresie wiedzy: przekazanie informacji na temat różnych form, zadań i środków przekazu reklamy; przedstawienie mechanizmów związanych z procesami uczenia się, procesami poznawczymi i emocjonalnymi w reklamie; charakterystyka niestandardowych środków promocji; wprowadzenie podstaw ekonomii i marketingu jako narzędzi pomocnych przy planowaniu strategii i kampanii reklamowych

- w zakresie umiejętności: umiejętność krytycznej analizy istniejących komunikatów reklamowych, umiejętność praktycznego wykorzystania poznanych mechanizmów

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na różne formy manipulacji zawarte w przekazach reklamowych; uświadomienie mechanizmów działania przekazów marketingowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu ma formę egzaminu, z pytaniami problemowymi wielokrotnego wyboru.

Zaliczenie ćwiczeń wymaga stworzenia i przedstawienie projektu kampanii reklamowej / pojedynczej reklamy, z uzasadnieniem wykorzystanych środków przekazu od strony psychologicznych mechanizmów.

Szczegółowe wymagania są podane przy każdej z form zajęć osobno.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Walczak
Prowadzący grup: Radosław Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Skałacka
Prowadzący grup: Jakub Filipkowski, Katarzyna Skałacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.