Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSSPOL-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN -

2 artykuły: Darley J.M., Batson C.D. (1973); Dickerson C.A. i wsp. (1992).

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Brown R. (2006). Procesy grupowe. . Gdańsk: GWP

Buss D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: GWP

Czarna A. (2011). Narcyz w sieci. Psychologia społeczna, 6, 2, (17), 129-145.

Diagnoza Społeczna 2015, wybrane komunikaty i raporty CBOS

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa

Etcof N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: WAB

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP

Michalski P., Korzeniowski K. (2017). Zgeneralizowane uprzedzenie: pojęcie, pomiar, charakterystyka zjawiska. Wstępna adaptacja Skali nietolerancji. Psychologia społeczna, 2017 tom 12 4 (43) 430–443

Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP

A. Literatura uzupełniająca

Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)„Jakość życia - od wykluczonych do elity„ Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, str. 161 – 175.

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Doliński D. (2018). Is Psychology Still a Science of Behaviour? Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Doliński D. (2018). Social Psychology Should Be a Science of Feelings, Thoughts and Behaviour. Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kofta M., Szustrowa T. (red.). (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kossowska, M. Kofta M. (red.) (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40).

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: GWP

Rutkowska D., Szuster A. (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie społecznej natury człowieka poprzez prezentację wybranych teorii, stosowanych metod i badań wyjaśniających mechanizmy zachowań społecznych jednostki. Student powinien rozwinąć umiejętności oceny skuteczności oddziaływań społecznych powołując się na wyniki badań naukowych, rozpoznawania i stosowania technik wpływu społecznego, obrony przed manipulacją, umiejętność projektowania eksperymentów weryfikujących określoną teorię oraz umiejętność samodzielnego studiowania różnych zagadnień poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia psychologii społecznej; zastosowania wiedzy do rozwiązywania różnych problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem ludzi. Student powinien być wrażliwy na występujące w jego najbliższym otoczeniu i społeczeństwie problemy, takie jak m.in. negatywne stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, niesprawiedliwość społeczna, bierność, niechęć do angażowania się w dobro wspólne .

Pełny opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną zagadnienia z obszaru wpływu społecznego (mechanizmy i techniki wpływu społecznego, obrona przed manipulacją); relacji interpersonalnych (atrakcyjność interpersonalna, zaufanie), poznania społecznego (naiwne koncepcje natury ludzkiej, przetwarzanie informacji społecznej, schematy, skrypty, stereotypy); spostrzegania siebie (ja, autoprezentacja) i innych (atrybucja, zniekształcenia i błędy), relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, zachowania prospołeczne) i międzygrupowych (konflikt, agresja, uprzedzenia, dyskryminacja, legitymizacja nierówności społecznych). Kolejnym celem kursu jest pokazanie jakie znaczenie mają teorie i badania prowadzone przez psychologów społecznych w rozwiązywaniu wybranych problemów społecznych (manipulacje społeczne, nieufność, poczucie niesprawiedliwości, autorytaryzm, agresja, alienacja, uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty społeczne) oraz przygotowanie studentów do zaangażowania w podnoszenie jakości życia jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Treści programowe wykładu:

1. Psychologia społeczna jako nauka eksperymentalna na przykładzie serii eksperymentów nad „huśtawką emocjonalną”

2. Konformizm i czynniki nasilające uległość wobec grupy w świetle badań eksperymentalnych.

3. Przegląd technik wpływu społecznego wg klasyfikacji Cialdiniego i Dolińskiego. Obrona przed manipulacją.

4. Wpływ kultury na zachowania społeczne jednostki – wybrane koncepcje i wyniki badań.

5. Kultura narzekania i jej psychologiczne konsekwencje.

6. Wybrane przekonania na temat świata społecznego i natury człowieka (legitymizacja systemu, zaufanie, autorytaryzm).

7. Postawy: pomiar, teorie i czynniki wyjaśniające proces skutecznej zmiany postaw.

8. Uprzedzenia: o naturze stereotypów i uprzedzeń na przykładzie ageismu i seksizmu. Źródła i konsekwencje stereotypów i uprzedzeń. Modyfikacja i kontrola uprzedzeń.

9. Konflikty interpersonalne: teorie wyjaśniające przyczyny. Czynniki nasilające zachowania rywalizacyjne. Negocjacje jako metoda rozwiązywania konfliktu.

Treści programowe ćwiczeń:

1.Zachowania prospołeczne: teorie, wyznaczniki i następstwa pomagania.

2. Agresja: teorie oraz indywidualne i sytuacyjne wyznaczniki agresji. Kontrola agresji.

3. Atrakcyjność: teorie i wyznaczniki oraz jej następstwa.

4. Poznanie społeczne: rola schematów, skryptów i teorii potocznych w rozumieniu świata społecznego

5. Spostrzeganie osób. Procesy automatyczne i kontrolowane.

6. Wpływ społeczny jako przedmiot badań eksperymentalnych.

7. Spostrzeganie siebie. Treści, geneza i funkcje Ja. Autoprezentacja: strategie i taktyki.

8. Procesy grupowe.

9. Uprzedzenia. Modyfikacja i kontrola uprzedzeń.

Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. Rozdz. 1, 2.

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum., Rozdz. 7

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn: Ursa Consulting., Rozdz. II

Wojciszke B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdz. 1-8, 10-16, 18-19

A2. studiowana samodzielnie przez studenta

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN -

2 artykuły: Darley J.M., Batson C.D. (1973); Dickerson C.A. i wsp. (1992).

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Brown R. (2006). Procesy grupowe. . Gdańsk: GWP

Buss D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: GWP

Czarna A. (2011). Narcyz w sieci. Psychologia społeczna, 6, 2, (17), 129-145.

Diagnoza Społeczna 2015, wybrane komunikaty i raporty CBOS

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa

Etcof N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: WAB

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP

Michalski P., Korzeniowski K. (2017). Zgeneralizowane uprzedzenie: pojęcie, pomiar, charakterystyka zjawiska. Wstępna adaptacja Skali nietolerancji. Psychologia społeczna, 2017 tom 12 4 (43) 430–443

Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP

A. Literatura uzupełniająca

Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)„Jakość życia - od wykluczonych do elity„ Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, str. 161 – 175.

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Doliński D. (2018). Is Psychology Still a Science of Behaviour? Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Doliński D. (2018). Social Psychology Should Be a Science of Feelings, Thoughts and Behaviour. Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kofta M., Szustrowa T. (red.). (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kossowska, M. Kofta M. (red.) (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40).

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: GWP

Rutkowska D., Szuster A. (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W01, K_W06, K_W07

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

znać i stosować terminologię używaną w psychologii społecznej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych (szczególnie w socjologii, ale też politologii, ekonomii).

opisać główne teorie i badania z zakresu psychologii społecznej oraz znać potencjał aplikacyjny tych teorii i wyników badań.

mieć rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu człowieka w relacjach społecznych, grupach i społeczeństwie

posiadać rozszerzoną wiedzę o wpływie na jednostkę norm społecznych i kulturowych

Umiejętności K_U01, K_U02,

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

obserwowania i interpretowania złożonych sytuacji społecznych oraz zachowań jednostki w relacjach, w grupie, w sytuacjach konfliktu

wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną w celu diagnozy ważnych problemów społecznych oraz opracowania projektów zmiany społecznej.

Kompetencje społeczne K_K01, K_K02

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

gotowość do realizacji zadań zawodowych związanych z przygotowaniem do angażowania się w zmiany niepożądanych postaw i zachowań społecznych

aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych na rzecz występujących w Polsce problemów społecznych, takich jak. np. redukcja poziomu uprzedzeń, przemocy, manipulacji, agresji czy nieufności społecznej.

dostrzega i formułuje problem etyczne związane ze świadomym wykorzystaniem skutecznych technik wpływu społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: egzamin

Kurs kończy się egzaminem testowym . Aby zdać egzamin (ocena dostateczna) należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1.

Podstawowe kryteria:

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Oceny z ćwiczeń są wystawiane na podstawie aktywności na zajęciach oraz oceny prezentacji wybranego zagadnienia. Student, który nie był aktywny na zajęciach (dyskusje) oraz nie przedstawił prezentacji może uzyskać ocenę na podstawie testu. Test obejmuje materiał z ćwiczeń. Aby zdać test (ocena dostateczna) należy odpowiedzieć poprawnie na 50% pytań + 1.

Podstawowe kryteria:

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Praktyki zawodowe:

brak takich wymagań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Anna Bronowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Literatura uzupełniająca:

Literatura uzupełniająca

Bronowicka A. (2008). Lęk ekonomiczny a autorytaryzm przyszłych polskich elit w okresie 2004-2006. (w:) R. Derbis (red.)„Jakość życia - od wykluczonych do elity„ Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza, str. 161 – 175.

Bronowicka A.(2009). Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich. (w: ) D. Walczak-Duraj (red.)”Wartości i postawy młodzieży polskiej”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, str.83-94.

Bronowicka A. & Rybicka J. (2011). Akceptacja etyki produktywności i merytokratycznych kryteriów wynagradzania wśród studentów (w:) Lucyna Golińska, Eleonora Bielawska Batorowicz (red.) „Rodzina i praca w warunkach kryzysu” , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Doliński D. (2018). Is Psychology Still a Science of Behaviour? Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Doliński D. (2018). Social Psychology Should Be a Science of Feelings, Thoughts and Behaviour. Social Psychological Bulletin, https://spb.psychopen.eu/browse_journal_articles?sortby=1

Stankiewicz E., Bronowicka A. (2013). Dyskryminacja osób 50+ na polskim rynku pracy w procesie selekcji zawodowej. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Kofta M., Szustrowa T. (red.). (2001). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kossowska, M. Kofta M. (red.) (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Parzuchowski M., Białobrzeska O., Osowiecka M., Frankowska N., Szymków A. (2017). Szczerość na wyciągnięcie ręki: niewerbalny przejaw szczerości intencji proszącego wzbudza uległość. Psychologia społeczna, 12, 1 (40).

Pinker S. (2005). Tabula rasa. Spory o naturę ludzką. Gdańsk: GWP

Rutkowska D., Szuster A. (2008). O różnych obliczach altruizmu. Warszawa: Scholar

Wojciszke B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Założenia:

Celem zajęć jest pokazanie społecznej natury człowieka poprzez prezentację wybranych teorii, stosowanych metod i badań wyjaśniających mechanizmy zachowań społecznych jednostki.

Skrócony opis:

Student powinien rozwinąć umiejętności oceny skuteczności oddziaływań społecznych powołując się na wyniki badań naukowych, rozpoznawania i stosowania technik wpływu społecznego, obrony przed manipulacją, umiejętność projektowania eksperymentów weryfikujących określoną teorię oraz umiejętność samodzielnego studiowania różnych zagadnień poszerzającego wiedzę o najnowsze osiągnięcia psychologii społecznej; zastosowania wiedzy do rozwiązywania różnych problemów związanych ze społecznym funkcjonowaniem ludzi. Student powinien być wrażliwy na występujące w jego najbliższym otoczeniu i społeczeństwie problemy, takie jak m.in. negatywne stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, niesprawiedliwość społeczna, bierność, niechęć do angażowania się w dobro wspólne .

Pełny opis:

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną zagadnienia z obszaru wpływu społecznego (mechanizmy i techniki wpływu społecznego, obrona przed manipulacją); relacji interpersonalnych (atrakcyjność interpersonalna, zaufanie), poznania społecznego (naiwne koncepcje natury ludzkiej, przetwarzanie informacji społecznej, schematy, skrypty, stereotypy); spostrzegania siebie (ja, autoprezentacja) i innych (atrybucja, zniekształcenia i błędy), relacji grupowych (grupa, normy, konformizm, zachowania prospołeczne) i międzygrupowych (konflikt, agresja, uprzedzenia, dyskryminacja, legitymizacja nierówności społecznych). Kolejnym celem kursu jest pokazanie jakie znaczenie mają teorie i badania prowadzone przez psychologów społecznych w rozwiązywaniu wybranych problemów społecznych (manipulacje społeczne, nieufność, poczucie niesprawiedliwości, autorytaryzm, agresja, alienacja, uprzedzenia, dyskryminacja, konflikty społeczne) oraz przygotowanie studentów do zaangażowania w podnoszenie jakości życia jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Literatura:

A1. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

Cialdini R. (1994 i kolejne wydania). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP. Rozdz. 1, 2.

Doliński D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Ossolineum., Rozdz. 7

Szmajke A. (1999). Autoprezentacja. Maski, pozy, miny. Olsztyn: Ursa Consulting., Rozdz. II

Wojciszke B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Rozdz. 1-8, 10-16, 18-19

A2. studiowana samodzielnie przez studenta

Aronson E. (red., 2002). Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN -

2 artykuły: Darley J.M., Batson C.D. (1973); Dickerson C.A. i wsp. (1992).

Aronson.E., Wilson, T., D., Akert, R.,M. (1997). Psychologia Społeczna. Serce i umysł. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Brown R. (2006). Procesy grupowe. . Gdańsk: GWP

Buss D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Gdańsk: GWP

Czarna A. (2011). Narcyz w sieci. Psychologia społeczna, 6, 2, (17), 129-145.

Diagnoza Społeczna 2015, wybrane komunikaty i raporty CBOS

Doliński D., Grzyb T. (2017). Posłuszni do bólu. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama. SOPOT: Smak Słowa

Etcof N. (2000). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: WAB

Grzyb T. (2017). Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Warszawa: PWN.

Krahe B. (2005). Agresja. Gdańsk: GWP

Michalski P., Korzeniowski K. (2017). Zgeneralizowane uprzedzenie: pojęcie, pomiar, charakterystyka zjawiska. Wstępna adaptacja Skali nietolerancji. Psychologia społeczna, 2017 tom 12 4 (43) 430–443

Nelson T. (2003). Psychologia uprzedzeń. Gdańsk: GWP

A.

Uwagi:

BRAK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.