Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSTWOR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia twórczości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: wyposażenie w wiedzę dotyczącą psychologii twórczości

- w zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności diagnozowania oraz rozwijania twórczego potencjału

- w zakresie kompetencji: uświadomienie możliwości wykorzystania kreatywności w codziennym życiu (w szkole, pracy, w życiu rodzinnym, zabawie i w różnych sposobach spędzania czasu wolnego)

Pełny opis:

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:

1. Wprowadzenie do psychologii twórczości. Cele, założenia, sposoby realizacji przedmiotu.

2. Pojęcie twórczości. Podejście elitarne i egalitarne.

3. Kryteria twórczości. Twórczość jako wytwór, cecha, proces – triadowe ujęcie twórczości wg Nęcki.

4. Poznawcze aspekty kreatywności. Mechanizmy wglądu.

5. Rola emocji w procesie tworzenia. Motywacje w twórczości.

6. Charakterystyka procesu twórczego – przegląd teorii.

7. Społeczne aspekty twórczości.

B. Problematyka ćwiczeń:

1. Twórczość w różnych ujęciach.

2. Twórczość jako cecha osoby.

3. Wykorzystanie twórczego myślenia w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

4. Trenowanie twórczego myślenia.

5. Wykorzystanie twórczości w praktyce organizacji.

6. Twórczość w edukacji.

7. Pomiar twórczości

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E. (2000). Twórczość. [W:] Strelau (red.) Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2.

3. Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Doliński, D. (2001). Inni ludzie w procesach motywacyjnych. [W:] Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. t.2. Gdańsk: GWP.

2. Nęcka, E. (1994). TROP…Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna wydawnicza „Impuls”.

3. Tyszka, T. (1999). Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji. Gdańsk: GWP.

B. Literatura uzupełniająca

1. Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Kraków: Impuls.

2. Dzwonkowska, I., Gawor, A., (2005). Czy zajęcia z zakresu psychologii twórczości rozwijają werbalną i niewerbalną ekspresję twórczą studentów? [W:] Krzysztof J., Szmidt, K. J., Monika Modrzejewska-Świgulska. Psychopedagogika działań twórczych. Kraków (s. 181-186). Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Gawor, A., Weryńska. J., (2006). Dziecko – ważny twórca przez małe „t”.[W:] Alicja Skubacz, Mariusz Mueller, Jolanta Fąfrowicz, Aleksandra tokarek (red.), Rola pasji i zainteresowań w rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. Wydawca MODN Opole.

4. Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

5. Proctor, T. (2003). Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. Gdańsk: GWP.

6. Rogowska, A. (2006). Wyznaczniki postawy twórczej młodzieży. [W:] W. Dobrołowicz, K. J. Szmidt, I. Pufal-Struzik, U. Ostrowska, J. Gralewski (red.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w edukacji (s. 106-114). Warszawa: Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

7. Rogowska, A., Wojtarowicz, B., Wojciechowska-Maszkowska, B., Borzucka, D. (2011). Zdolności twórcze, muzyczne i motoryczne dzieci sześcioletnich. [W:] J. Łaszczyk i M. Jabłonowska (red.), Wokół problematyki zdolności, t.1 (s. 60-73). Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować twórczość

• scharakteryzować różne podejścia do twórczości

• znać kryteria oceny twórczości

• wymienić i opisać rozmaite teorie procesu twórczego, poznawcze, emocjonalne, motywacyjne i osobowościowe składniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów

• znać metody treningu twórczości

• przedstawić możliwości wykorzystania kreatywności w organizacji i edukacji

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• ujmowania procesu twórczego z różnych perspektyw

• oceniania twórczości

• trenowania twórczego myślenia

• wykorzystanie twórczości w organizacji

wykorzystania twórczości w edukacji

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• świadomość swojej wiedzy na temat psychologii twórczości

• potrafi pracować z drugim człowiekiem rozwijając jego kompetencje w zakresie twórczego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• Wykład: egzamin

• Ćwiczenia: zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. Wykład: egzamin pisemny (pytania otwarte)

2. Ćwiczenia:

• kolokwium

• wykonanie pracy zaliczeniowej:

• przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników (pomiar twórczego myślenia)

Podstawowe kryteria:

ocena końcowa z egzaminu oraz kolokwium z ćwiczeń zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dostateczna plus: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 80% punktów

• ocena dobra plus: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska 100% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.