Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Tsemberis, S. (2011). Housing first: The pathways model to end homelessness for people with mental illness and addiction manual. European Journal of Homelessness, 5(2).


Essau, C. A., Olaya, B., Sasagawa, S., Pithia, J., Bray, D., & Ollendick, T. H. (2014). Integrating video-feedback and cognitive preparation, social skills training and behavioural activation in a cognitive behavioural therapy in the treatment of childhood anxiety. Journal of affective disorders, 167, 261-267.


Skrócony opis:

Temat: Selected issues from the community psychology area

Cele przedmiotu: Dostarczenie studentom wiedzy z zakresu psychologii społeczności w kilku obszarach tematycznych, które znajdują się w obrębie moich zainteresowań badawczych, tj:.

1.Prezentacja programu dla osób bezdomnych „Housing First”

2. Prezentacja programu psychoprofilaktycznego dla dzieci „Super umiejętności na całe życie”

3. Podstawowa wiedza na temat negatywnych , psychologicznych skitków katarof naturalnych.

Pełny opis:

Tytuł wykładu: Selected issues from the community psychology area

Problematyka wykładu:

1. Psychologia społeczności – definicja i obszar badań

2. Super umiejętności na całe życie (SSL). Program prewencyjny dla dzieci

3. Zasady działania programu Housing First

4. Negatywne psychiczne i społeczne konsekwencje

katastrof dla dzieci i młodzieży

5. Zasady skutecznej interwencji po katastrofach naturalnych

Literatura:

Bokszczanin, A. (2003). Społeczne i psychiczne reakcje dzieci i młodzieży na powódź 1997 roku. Wy-dawnictwo Instytutu Psychologii PAN Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej: Warszawa.

Kaniasty, K. (2003). Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna? Psychologiczne konsekwencje polskiej powodzi 1997 roku. Gdańsk: GWP.

Lis-Turlejska, M. (1998). Traumatyczny stres. Koncepcje i badania. Warszawa: Wyd. Instytutu

Psychologii PAN (s. 13-37).

Wygnańska, J. (Ed.). (2016). " Najpierw mieszkanie" w Polsce: dlaczego tak?. Fundacja Ius Medicinae.

Lis-Turlejska M. (2002). Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa i terapia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Sęk, H. i Cieślak, R. (2006). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teore-tyczne. W: Sęk, H. i

Cieślak, R. (red.). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, 11-28. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Terelak, J. (2008). Człowiek i stres. Bydgoszcz-Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta

Bokszczanin A., Zmaczyńska, B. (2017). Stres, cierpienie i droga wyjścia z bezdomności. Prezenta-cja trzech projektów badawczych realizowanych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Ed. Kuźma, I. B., Lange, Ł. In: Mieszkanie i dom jako nieoczywistość kulturowo-społeczna. Str. 255-269. Wy-dawnictwo Lange: Łódź

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-Porządkowanie i pogłębianie wiedzy w zakresie teorii i metodologii badań nad klęskami żywiołowymi oraz osobami bezdomnymi. Znajomość wybranych programów psychoprofilaktycznych.

- Student będzie znał objawy i przyczyny wybranych zaburzeń i zmian chorobowych

Umiejętności:

-Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii społecznej i klinicznej do analizowania przyczyn i przebiegu procesów zdrowia i choroby po doświadczeniach katastrof naturalnych oraz odnoszącą się do osób bezdomnych. Umiejętności jakie będą posiadali studenci: uwrażliwienie na problemy osób bezdomnych, poszkodowanych w katastrofach oraz dzieci zagrożone psychopatologią w środowisku szkolnym

Kompetencje:

-Potrafi określić priorytety dotyczące realizacji zadań stawianych grupom oraz jednostkom w zakresie pomocy psychologicznej

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy dotyczące zdrowia w społecznościach oraz jednostek.

- Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę w zakresie różnych dyscyplin naukowych związanych ze skutkami katastrof i klęsk żywiołowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wynikiem przyswojenia sobie wiedzy z wykładu, aktywność w prowadzonych dyskusjach, pozytywna ocena z kolokwiów cząstkowych (średnia)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.