Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Synaesthesia and individual differences

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-48-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Synaesthesia and individual differences
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy: wyposażenie w wiedzę dotyczącą zjawiska synestezji

- w zakresie umiejętności: wykształcenie umiejętności rozpoznawania poszczególnych typów i rodzajów synestezji

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na różnice indywidualne w zakresie procesów percepcyjnych.

Pełny opis:

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:

1. Introduction.

2. Categorization of synaesthesia phenomenon.

3. Is synaesthesia inherited?

4. Synaesthesia and psychopahology.

5. Synaesthesia as a linguistic phenomenon.

6. Relationships between synaesthesia and ordinary association. Hypothetical dimensions of synaesthesia.

7. Research methodology.

8. Prevalence of linguistic synaesthesia. Is synaesthesia a normal trait?

9. Reconciling of objective and subjective perspectives of research.

10. Association between linguistic synaesthesia and selected demographic variables.

11. Linguistic synaesthesia and cognitive abilities.

12. Synaesthesia and absorption – what is the link?

13. The relationships between synaesthesia and individual differences.

14. Model of synaesthesia in the context of individual differences.

15. Summary of material- final test.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Rogowska, A. (2011). Categorization of synaesthesia. Review of General Psychology, 15(3): 213-227. Dostęp on-line: http://hstrial-tridenttechnical.homestead.com/Rogowska_2011.pdf

2. Rogowska, A. (2013). What can synaesthesia tell us about our minds? Theoria et Historia Scientiarum, 10: 55-82

3. Rogowska, A. M. (2015). Synaesthesia and Individual Differences. Cambridge: Cambridge University Press.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Kozłowska, Z. (2015). Synestezja. Forum poetyki (Słownik poeto logiczny), Lato: 110-119. Dostęp on-line:

http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zuzanna_Koz%C5%82owska_Synestezja_lato_2015.pdf

2. Kowalska, M., Mielniczuk, E. (2010). Szereszewski – mnemoniczny geniusz. Rocznik Kognitywistyczny, 4: 107-1011. Dostęp on-line: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2010/Rocznik-Kognitywistyczny-IV-2010/art/5063/

3. Mróz, E., Rząsa, J. (2011). Różnice w odbiorze świata poprzez zmysły. Niewidomi i synesteci. Rocznik Kognitywistyczny, 5: 143-149. Dostęp on-line: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2011/Rocznik-Kognitywistyczny-V-2011/art/5083/

4. Ramachandran, V.S., Hubbard, E.M. (2001). Synaesthesia – a window into perception, thought and language. Journal of Consciousness Studies, 12: 3–34. Dostęp on-line: http://cbc.ucsd.edu/pdf/Synaesthesia%20-%20JCS.pdf

B. Literatura uzupełniająca

1. Cieniek, E. (2012). Co nam w mózgu gra? – neuropsychologiczny aspekt doświadczania muzyki. Młoda Psychologia, 1: 339-352. Dostęp on-line: http://bon.edu.pl/media/book/pdf/Co_nam_w_mozgu-EC.pdf

2. Ginter, A. (2015). Vladimir Nabokov i jego synestezyjny świat. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

3. Łuria, A. (1970). O pamięci, która nie miała granic. Warszawa: PWN.

4. Rogowska, A. (2002). Związki synestezji z muzyką, Muzyka, XLVII, 1(184): 85-95.

5. Rogowska, A. (2002). U źródeł synestezji: podstawy fizjologiczne i funkcjonalne. Przegląd Psychologiczny, 4 (4), 465-474.

6. Rogowska, A. (2004). Czy synestetycy są wśród nas? Modelowe Nauczanie. Opolski Przegląd Edukacyjny. Kwar-talnik MODN w Opolu, 7: 29-49. Dostęp on-line: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/THS/article/download/3568/3522

4. Rogowska, A. (2007). Synestezja. Opole: Wydawnictwo PO. Dostęp on-line: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=29282&from=publication

7. Tammet, D. (2010). Urodziłem się pewnego błękitnego dnia: Pamiętniki nadzwyczajnego umysłu z zespołem Asperge-ra. Wołowiec: Czarne.

8. Zabielska, E. (2010). Synestezja typu grafem-kolor – studium przypadku. Rocznik Kognitywistyczny, 4: 223-228. Do-stęp on-line: http://www.ejournals.eu/Rocznik-Kognitywistyczny/2010/Rocznik-Kognitywistyczny-IV-2010/art/5078.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować pojęcie synestezja

• scharakteryzować różne typy i rodzaje synestezji

• wymienić i opisać związki synestezji językowej z rozmaitymi wymiarami różnic indywidualnych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętność:

• wytłumaczyć różnice między skojarzeniami synestezyjnymi i niesynestezyjnymi.

• wykorzystywania wiedzy o synestezji w pracy klinicznej z pacjentem/klientem

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

• pogłębioną świadomość różnic indywidualnych miedzy ludźmi w sposobie przetwarzania informacji i procesów percepcyjnych

• zaangażowanie i odpowiedzialność w samodzielnym i systematycznym rozwijaniu wiedzy i kompetencji psychologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

• zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

1. Wykład: zaliczenie w formie ustnej rozmowa w j. angielskim na wybrane zagadnienie z wykładu

C. Podstawowe kryteria:

ocena końcowa będzie opierała się na znajomości treści wykładu wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student przedstawi powyżej 60% treści

• ocena dostateczna plus: jeśli student przedstawi powyżej 70% treści

• ocena dobra: jeśli student przedstawi powyżej 80% treści

• ocena dobra plus: jeśli student przedstawi powyżej 90% treści

• ocena bardzo dobra: jeśli student przedstawi 100% treści

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.