Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mental health and coping

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-79 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mental health and coping
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

B. Literatura uzupełniająca:

Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Łosiak, W. (2011). Klasyfikacja form radzenia sobie ze stresem oparta na kryterium celu i metody działania. Próba weryfikacji empirycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 16(1), 44–53.

Mc Cubbin, H.I., Sussman, M.B. (2014). Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Therapy and Research (Vol. 6). New York: Routledge.

Wethington, E., Glanz, K., Schwartz, M. D. (2015). Stress, coping, and health behavior. W: K. Glanz, B. K. Rimer, K. Viswanath (red.), Health Behavior: Theory, Research, and Practice (s. 223‒242). San Francisco: Jossey-Bass.

Yoo, C. (2019). Stress coping and mental health among adolescents: applying a multi-dimensional stress coping model. Children and Youth Services Review, 99, 43-53.


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wykształcenie następujących cech:

(1) w zakresie wiedzy - dostarczenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego w kontekście radzenia sobie ze stresem,

(2) w zakresie umiejętności - ukształtowanie umiejętności rozumienia zdrowia psychicznego w kontekście radzenia sobie ze stresem w sferze indywidualnej i społecznej,

(3) w zakresie kompetencji - uwrażliwienie na ważność procesów radzenia sobie ze stresem dla zdrowia psychicznego.

Pełny opis:

Treści programowe:

(1) Rozumienie zdrowia psychicznego i jego główne obszary

(2) Stres a zdrowie psychiczne – podstawowe zależności

(3) Wpływ stresu na PTSD,

(4) Radzenie sobie ze stresem: główne koncepcje.

(5) Meaning systems jako forma radzenia sobie z stresem,

(6) Jak badamy radzenie sobie ze stresem? Podejście kwestionariuszowe i eksperymentalne,

(7) Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą,

(8) Radzenie sobie a dobrostan psychiczny – uwarunkowania podmiotowe

(9) Konsekwencje stresu dla dobrostanu psychicznego,

(10) Efektywność radzenia sobie ze stresem a zdrowie psychiczne,

(11) Relacje między radzeniem a wzrostem potraumatycznym,

(12) Odporność psychiczna i zasoby osobiste jako czynniki zdrowia psychicznego w stresie

Literatura:

Wykaz literatury*

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

Anniko, M. K., Boersma, K., & Tillfors, M. (2019). Sources of stress and worry in the development of stress-related mental health problems: A longitudinal investigation from early-to mid-adolescence. Anxiety, Stress, & Coping, 32(2), 155-167.

Folkman, S. (2013). Stress: Appraisal and coping. W: M. D. Gellman, J. R. Turner (red.), Encyclopedia of behavioral medicine (s. 1913‒1915). New York: Springer US.

Harkness, K.L., Hayden, E.P. (2020) (red.). The Oxford handbook of stress and mental health. New York: Oxford University Press.

Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen, I. (2016). Kliniczna psychologia zdrowia. W: L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kli-niczna (s. 517‒540). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kar S.K., Yasir Arafat S.M., Kabir R., Sharma P., Saxena S.K. (2020) Coping with Mental Health Chal-lenges During COVID-19. In: Saxena S. (eds) Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Medical Virology: From Pathogenesis to Disease Control. Springer, Singapore.

Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Difin.

Terelak, J.F. (2017). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta:

Folkman, S. (2013). Stress, coping, and hope. W: B. I. Carr, J. Steel (red.), Psychological aspects of cancer (s. 119‒127). New York: Springer US.

Łosiak, W. (2009). Stres i emocje w naszym życiu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Ogińska-Bulik, N. (2013). Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły. Warszawa: Difin.

Riley, K. E., Park, C. L. (2014). Problem-focused vs. meaning-focused coping as mediators of the appraisal-adjustment relationship in chronic stressors. Journal of Social and Clinical Psychology, 33(7), 587‒611.

B. Literatura uzupełniająca:

Łosiak, W. (2008). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Łosiak, W. (2011). Klasyfikacja form radzenia sobie ze stresem oparta na kryterium celu i metody działania. Próba weryfikacji empirycznej. Polskie Forum Psychologiczne, 16(1), 44–53.

Mc Cubbin, H.I., Sussman, M.B. (2014). Social Stress and the Family: Advances and Developments in Family Stress Therapy and Research (Vol. 6). New York: Routledge.

Wethington, E., Glanz, K., Schwartz, M. D. (2015). Stress, coping, and health behavior. W: K. Glanz, B. K. Rimer, K. Viswanath (red.), Health Behavior: Theory, Research, and Practice (s. 223‒242). San Francisco: Jossey-Bass.

Yoo, C. (2019). Stress coping and mental health among adolescents: applying a multi-dimensional stress coping model. Children and Youth Services Review, 99, 43-53.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• Wykazać się terminologię psychologiczną na poziomie rozszerzonym oraz uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat zdrowia psychicznego, stresu i radzenia sobie ze stresem;

• Wykazać się wiedzą w zakresie teoretycznych podstaw działań profilaktycznych i interwencyjnych odnośnie stresu, znać zasady praktyki psychologicznej radzenia sobie opartej na dowodach, a także posiadać uporządkowaną wiedzę o radzeniu sobie ze stresem i zdrowiu psychicznym;

• Posiadać rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych relacjach i strukturach międzyludzkich w kontekście radzenia sobie ze stresem i zdrowia psychicznego.

K_W01

K_W02

K_W04

K_W06

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• szczegółowego obserwowania, opanowywania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych z obszaru stresu i zdrowia psychicznego, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii informatycznej;

• zastosowań technik badawczych od-nośnie radzenia sobie i zdrowia psychicznego, tzn. rozróżniać orientacje w metodologii badań psychologicznych, prawidłowo formułować i rozwiązywać problemy badawcze, dobierać adekwatne metody i techniki oraz konstruować narzędzia badawcze, a także opanować metodologię prowadzeni badań psychologicznych;

• obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych związanych z od-czuwaniem stresu i zdrowia psychicznego oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,

K_U01

K_U04

K_U05

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student:

• wykazuje gotowość do realizowania zadań zawodowych z zakresu psychologii stresu i jakości życia; wykazuje aktywność i wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii radzenia sobie stresu i zdrowia psychicznego;

• rozumie koniczność zachowania się w sposób profesjonalny i zgodny z za-sadami etyki zawodowej w perspektywie problemów związanych z radzeniem sobie i zdrowiem psychicznym, a także dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

• Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści, szczególnie z obszaru radzenia sobie i zdrowia psychicznego.

K_K01

K_K02

K_K03

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia*:

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• Zaliczenie pisemne.

C. Podstawowe kryteria:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Krok
Prowadzący grup: Dariusz Krok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.