Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia Jakości Życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-W-MON-88 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia Jakości Życia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany zdalnie

Literatura uzupełniająca:

1. Trzebińska, E. (2008).Psychologia Pozytywna .Warszaw:. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

2. Derbis, R. Baka, Ł.[Red.]. (2014)Oblicza jakości życia. Częstochowa: Wydawnictwo AJD Częstochowa

3. Derbis, R.[Red.] (2003). Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Cz-wa

4. Haidt J. (2007) Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GWP


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie psychologicznej wiedzy na temat procesów doświadczania jakości życia, źródeł dobrostanu i znaczenia szczęścia dla przebiegu procesów regulacyjnych człowieka

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności określenia znaczenia poziomu subiektywnego dobrostanu grup i jednostek dla ich procesów regulacyjnych oraz umiejętności doboru metod pomiaru jakości życia do rozwiązywania problemów badawczych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na konsekwencje różnych poziomów subiektywnego dobrostanu i uświadomienie ich podstaw biologicznych, społecznych , ekonomicznych oraz demograficznych

Pełny opis:

1. JAKOŚĆ ŻYCIA – KONTROWERSJE POJĘCIOWE

1.1. Doświadczanie codzienności a poczucie jakości życia (PJŻ)

1.2. Poczucie jakości życia i subiektywny dobrostan

1.3. Doświadczanie doświadczenia a PJŻ

2. W POSZUKIWANIU KONCEPCJI JAKOŚCI ŻYCIA

2.1. PJŻ – okres prototeoretyczny

2.2. PJŻ – okres teoretyczny

2.3. Podeści hedonistyczne i eudajmonistyczne

2.4. Perspektywa „dół – góra” i „góra –dół”

2.5. Warunki obiektywne a jakość życia

2.6. Rozwojowo-psychologiczne ujęcie PJŻ

2.7. Aktywność, cele, wartości a subiektywny dobrostan

3. POMIAR I MIARY JAKOŚCI ŻYCIA

3.1. Nieco historii

3.2. Campbella idea uniwersalnego wskaźnika zadowolenia z życia

3.3. Wyznaczniki a wskaźniki jakości życia

3.4. Cechy skali a wynik pomiaru PJŻ

4. JAKOŚĆ ŻYCIA TRWAŁA, CODZIENNA I PRACA

4.1. Trwała jakość życia

4.2. Codzienna jakość życia – fluktuacja przeżyć

4.3. Etos pracy a jakość życia

5. WIEK A JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA

5.1. Zmiana PJŻ w czasie

5.2. Pogodne spojrzenie na starość

5.3. Chłodne i zimne spojrzenie na starość

7. SZCZĘŚCIE W ŻYCIU BIEDNYCH I BOGATYCH

7.1.Perspektywa filozoficzna - co czyni

życie szczęśliwym wg greckich idei

filozoficznych

7.2.Perspektywa leksykalna– semantyczne prototypy szczęścia

7.3.Perspektywa psychologiczno-ekonomiczna - pomiar szczęścia u biednych i bogatych; badanie relacji dostatku-biedy ze szczęściem-nieszczęściem

8. GLOBALIZACJA I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Czapiński, J. (2005 ). (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: PWN

2. Czapiński, J. (2005 ). (red.), Psychologia pozytywna. Na uka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: PWN

3. Derbis, R. (2000). Doświadczanie codzienności. Częstochowa: Wydawnictwa WSP Cz-wa, [Obowiązuje Część teoretyczna dotycząca jakości życia ]

3. Diener, E., Biswas-Diener , R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak Słowa

4. Kowalik, S. (2000). Jakość życia psychicznego. W: R. Derbis (red). Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa.

5. Derbis, R., Pajestka, G. Jasiński, A. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne,3, 453-467.

DO studiowana samodzielnie przez studenta

1. Derbis, R. (2010). (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego. Wydawnictwo AJD Częstochowa

2. Derbis, R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (red.), Społeczne konteksty jakości życia, 13-52.

3. Bauman, Z. (2000). Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW

4. Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji.Warszawa: Sedno.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: znać podstawowe koncepcje, źródła i cechy mechanizmów doświadczania jakości życia oraz ich potencjalne skutki dla procesów regulacyjnych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć umiejętności określenia znaczenia poziomu subiektywnego dobrostanu grup i jednostek dla ich procesów regulacyjnych oraz umiejętności doboru metod pomiaru jakości życia do rozwiązywania problemów badawczych rozpoznawania i mierzenia psychologicznych skutków globalizacji dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa oraz mierzenia postaw do globalizacji

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje: uwrażliwienie na negatywne i pozytywne konsekwencje poziomu subiektywnego dobrostanu, ma świadomość jego związków z aktywnością celową, stresem, rozwojem, bezpieczeństwem i swobodą działania

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin, Test wielokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Literatura uzupełniająca:

1. Trzebińska, E. (2008).Psychologia Pozytywna .Warszaw:. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

2. Derbis, R. Baka, Ł.[Red.]. (2014)Oblicza jakości życia. Częstochowa: Wydawnictwo AJD Częstochowa

3. Derbis, R.[Red.] (2003). Niepokoje i nadzieje współczesnego człowieka. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Cz-wa

4. Haidt J. (2007) Szczęście. Od mądrości starożytnych po koncepcje współczesne. Gdańsk: GWP


Rodzaj przedmiotu:

monograficzne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy: dostarczenie psychologicznej wiedzy na temat procesów doświadczania jakości życia, źródeł dobrostanu i znaczenia szczęścia dla przebiegu procesów regulacyjnych człowieka

- w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności określenia znaczenia poziomu subiektywnego dobrostanu grup i jednostek dla ich procesów regulacyjnych oraz umiejętności doboru metod pomiaru jakości życia do rozwiązywania problemów badawczych

- w zakresie kompetencji: uwrażliwienie na konsekwencje różnych poziomów subiektywnego dobrostanu i uświadomienie ich podstaw biologicznych, społecznych , ekonomicznych oraz demograficznych

Pełny opis:

Treści programowe:

1. JAKOŚĆ ŻYCIA – KONTROWERSJE POJĘCIOWE

1.1. Doświadczanie codzienności a poczucie jakości życia (PJŻ)

1.2. Poczucie jakości życia i subiektywny dobrostan

1.3. Doświadczanie doświadczenia a PJŻ

2. W POSZUKIWANIU KONCEPCJI JAKOŚCI ŻYCIA

2.1. PJŻ – okres prototeoretyczny

2.2. PJŻ – okres teoretyczny

2.3. Podeści hedonistyczne i eudajmonistyczne

2.4. Perspektywa „dół – góra” i „góra –dół”

2.5. Warunki obiektywne a jakość życia

2.6. Rozwojowo-psychologiczne ujęcie PJŻ

2.7. Aktywność, cele, wartości a subiektywny dobrostan

3. POMIAR I MIARY JAKOŚCI ŻYCIA

3.1. Nieco historii

3.2. Campbella idea uniwersalnego wskaźnika zadowolenia z życia

3.3. Wyznaczniki a wskaźniki jakości życia

3.4. Cechy skali a wynik pomiaru PJŻ

4. JAKOŚĆ ŻYCIA TRWAŁA, CODZIENNA I PRACA

4.1. Trwała jakość życia

4.2. Codzienna jakość życia – fluktuacja przeżyć

4.3. Etos pracy a jakość życia

5. WIEK A JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA

5.1. Zmiana PJŻ w czasie

5.2. Pogodne spojrzenie na starość

5.3. Chłodne i zimne spojrzenie na starość

7. SZCZĘŚCIE W ŻYCIU BIEDNYCH I BOGATYCH

7.1.Perspektywa filozoficzna - co czyni życie szczęśliwym wg greckich idei

filozoficznych

7.2.Perspektywa leksykalna– semantyczne prototypy szczęścia

7.3.Perspektywa psychologiczno-ekonomiczna - pomiar szczęścia u biednych i bogatych; badanie relacji dostatku-biedy ze szczęściem-nieszczęściem

8. GLOBALIZACJA I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

1. Czapiński, J. (2005 ). (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: PWN

2. Czapiński, J. (2005 ). (red.), Psychologia pozytywna. Na uka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: PWN

3. Derbis, R. (2000). Doświadczanie codzienności. Częstochowa: Wydawnictwa WSP Cz-wa [Obowiązuje Część teoretyczna dotycząca jakości życia ]

3. Diener, E., Biswas-Diener , R. (2010). Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego. Sopot: Smak Słowa

4. Kowalik, S. (2000). Jakość życia psychicznego. W: R. Derbis (red). Jakość rozwoju a jakość życia. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa.

5. Derbis, R., Pajestka, G. Jasiński, A. (2018). Model Doświadczania Globalizacji (MDG) i wstępna wersja Skali Doświadczania Globalizacji (SDG). Czasopismo Psychologiczne,3, 453-467.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

1. Derbis, R. (2010). (red.) Psychologiczne konteksty jakości życia społecznego. Wydawnictwo AJD Częstochowa

2. Derbis, R. (2007). Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne. W: S. Kowalik (red.), Społeczne konteksty jakości

życia, 13-52.

3. Bauman, Z. (2000). Globalizacja i co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW

4. Kowalik, S. (2015). Uśpione społeczeństwo. Szkice z psychologii globalizacji. Warszawa: Sedno.

Uwagi:

LINK DO ZESPOŁU PSYCHOLOGIA JAKOŚCI ŻYCIA

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afc24394a5366429fb6c2a327ca970dcc%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e8098e2-97ab-48d4-9d42-285aef45fedb&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Derbis
Prowadzący grup: Romuald Derbis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.