Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK56 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ewolucyjna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu student pozna teorie wyjaśniające zachowanie ludzkie w kategoriach ewolucyjnych; zrozumienie powiązania między psychologią ewolucyjną a innymi nurtami psychologii oraz innymi dyscyplinami naukowymi wyjaśniającymi ludzkie zachowanie.

Pełny opis:

Treści realizowane podczas zajęć:

A. Problematyka wykładu:

1. Psychologia ewolucyjna - historia, podstawowe pojęcia i założenia.

2. Psychologia ewolucyjna jako nauka: metody testowania hipotez w psychologii ewolucyjnej.

3. Zdobywanie pożywienia: hipoteza łowiecka, zbieracka oraz hipotezy konkurencyjne.

4. Zagrożenia ze strony środowiska naturalnego: hipoteza sawanny, lęki i fobie w kontekście ewolucyjnym.

5. Dominacja i zachowania antyspołeczne (przemoc, agresja, ewolucyjna teoria wojny)

6. Uwarunkowania zachowań prospołecznych (rodzaje altruizmu, współpraca i rywalizacja).

7. Dobór płciowy: kobiece preferencje wyboru partnera.

8. Dobór płciowy: męskie preferencje w wyborze partnerki.

9. Konflikt płci: miłość romantyczna, zazdrość, przemoc wobec partnera.

10. Rodzicielstwo: hipoteza niepewności ojcostwa, konflikt między rodzicami a potomstwem.

11. Czy człowiek jest gatunkiem wyjątkowym? Perspektywa ewolucyjna, neuropsychologiczna, humanistyczna.

12. Kontrowersje w psychologii ewolucyjnej: zarzuty stawiane psychologii ewolucyjnej, ograniczenia paradygmatu ewolucyjnego.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Buss M. D. (2003) Psychologia ewolucyjna. GWP

Łukasik, A. (2015) Ewolucja - mózg - zachowania społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Pajestka, G. (2012) Orientacje społeczne a płeć. Czy rywalizacja to tylko „męska rzecz”? Psychologia społeczna, 7(1), 64-70

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Pisula, W. Oniszczenko, W. (2011) Genetyka zachowania i psychologia ewolucyjna. W: J. Strelau i D. Doliński (red.) Psychologia akademicka, t.1 GWP

B. Literatura uzupełniająca

Buss, D. (2000) Ewolucja pożądania. GWP

Pinker, S. (2005) Tabula Rasa. Spory o naturę ludzką. GWP

Campbell, A. (2004) Jej niezależny umysł. Psychologia ewolucyjna kobiet. Wydawnictwo literackie.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

● scharakteryzować terminy związane z psychologią ewolucyjną

● znać wzajemne powiązanie psychologii ewolucyjnej z innymi nurtami psychologii

● scharakteryzować tło historyczne oraz współczesne kierunki rozwoju psychologii ewolucyjnej

● scharakteryzować specyfikę przedmiotową i metodologiczną psychologii ewolucyjnej

● scharakteryzować podstawowe teorie i hipotezy psychologii ewolucyjnej

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

● wyszukiwać, przetwarzać i interpertować informacje, w tym badania i analizy użyteczne dla własnych celów badawczych, z wykorzystaniem różnych źródeł

● wykorzystać wiedzę teoretyczną z psychologii ewolucyjnej w celu analizy złożonych problemów społecznych i interpersonalnych oraz projektowania rozwiązań praktycznych

● diagnozować i racjonalnie ocenianiać złożone sytuacje psychologiczne oraz analizować motywy i wzorce ludzkich zachowań

● klarownie argumentować wykorzystując zdobytą wiedzę z zakresu psychologii ewolucyjnej i powiązanych z nią dyscyplin

● indywidualnie podejść do prezentowanych zagadnień: wyrazić własne stanowisko, wątpliwości i sugestie

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

● pogłębioną świadomość swojej wiedzy na temat psychologii ewolucyjnej z koniecznością uzupełniania jej o nowe doniesienia naukowe

● rozwagę i dojrzałość w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań opartych na zdobytej wiedzy

● pogłębioną świadomość problemów etycznych związanych z psychologią ewolucyjną, przy ich formułowaniu i interpretowaniu zachowuje profesjonalizm wynikający ze świadomości specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem

Metody i kryteria oceniania:

● Kolokwium: test jednokrotnego wyboru w którym ocena dostateczna to ponad 60% punktów, dostateczna plus ponad 70% punktów, ocena dobra ponad 80%, ocena dobra plus 90% punktów i ocena bardzo dobra 100% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.