Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój osobowości w świetle badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-WFAK76 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój osobowości w świetle badań jakościowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

1. Gałdowa A. (1999): Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Gasiul H. (2006): Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Diffin.

3. Niedźwieńska A. (red.) (2005): Zmiana osobowości. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu osobowościowej i rozwojowej diagnozy psychologicznej oraz zasady prowadzenia procesu diagnostycznego w kontekście wybranych teorii osobowości, w tym również umiejętność posługiwania się wybranymi jakościowymi metodami psychologicznymi.

Pełny opis:

1. Rozwojowe funkcjonowania człowieka a kontekst wybranych teorii osobowości.

2. Pojęcie diagnozy jakościowej. Proces diagnostyczny jako relacja społeczna, zachodząca w określonym czasie i tle.

3. Formułowanie hipotez diagnostycznych, postępowanie diagnostyczne związane z podejściem jakościowym, kształtowanie krytycznego podejścia do badań.

4. Analiza wytworów osób badanych (wytwory literackie, plastyczne, muzyczne, inne).

5. Błędy diagnostyczne i interpretacyjne. Możliwości i ograniczenia związane ze stosowaniem jakościowych metod diagnostycznych.

6. Umiejętność integrowania danych empirycznych pochodzących z różnych źródeł i ich interpretacja w świetle teorii rozwojowych.

7. Promowanie standardów postępowania diagnostycznego.

8. Przekazywanie wyników jakościowych badań psychologicznych – elementy warsztatu

9. Wymiar etyczny w postępowaniu diagnostycznym z zastosowaniem metod jakościowych.

Literatura:

1. Braun-Gałkowska M. (2007). Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin: Wydawnictwo KUL.

2. Filipiak M., Paluchowski Wł.J., Zalewski B., Tarnowska M. (red.) (2015). Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

3. Hornowska E. (2001). Testy psychologiczne: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

4. Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Paluchowski Wł.J. (2007). Diagnoza psychologiczna: proces - narzędzia – standardy. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 – Zna i definiuje podstawowe założenia i koncepcje w obszarze psychologii osobowości, wymienia ich zalety i ograniczenia.

K_W03– Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę nt. specyfiki przedmiotowej i metodologicznej psychologii osobowości (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych.

K_W07 – Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

Umiejętności:

K_U05 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U07 – Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się poprzez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• zaliczenie pisemne

*Obecność na zajęciach nie stanowi potwierdzenia uzyskania żadnego efektu kształcenia.

C. Podstawowe kryteria: Oceny lub wymagania zaliczeniowe określane są indywidualnie, jednak powinny zachować stosowność wobec zaplanowanych efektów kształcenia.

Zaliczenie

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 55% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 70% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 85% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.