Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Self-Presentation/Public speaking (workshop)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5.E-WAR007 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Self-Presentation/Public speaking (workshop)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura uzupełniająca:

Aronson, E. (1995). Człowiek -istota społeczna. Warszawa: PWN.

Cialdini, R.B. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.

Dymkowski, M. (1996). Samowiedza w okowach przywdziewanych masek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Kenrick T., Steven N. Cialdini R.(2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Leary, M.R. (1999). Wywieranie wrażenia na innych: O sztuce autoprezentacji. Gdańsk: GWP.

Leary M., Kowalski R.(2001).Lęk społeczny. Gdańsk: GWP.

Miller R. S.(1999). Niepewność i zakłopotanie. Gdańsk: GWP.

Szmajke, A. (1999). Autoprezentacja: Maski, Pozy, Miny. Olsztyn: Ursa Consulting.

Szmajke A. (2001). Autoprezentacja, niewinny spektakl dla innych i siebie, [w:] M. Kofta i T. Szustrowa (red.). Złudzenia, które pozwalają żyć. Warszawa: PWN.

Szmajke A.(2001). Autoprezentacja: formy, style i skuteczność interpersonalna, [w:] K. Lachowicz-Tabaczek (red.) „Psy-chologia społeczna w zastosowaniach: od teorii do praktyki. Wrocław : ALTA.

Szmajke A. (2002). Skromnie czy asertywnie? Poziom osiągnięć szkolnych i styl autoprezentacji jako wyznaczniki usto-sunkowania nauczycielek do uczniów, „Przegląd Psychologiczny”, 45-1 s. 123-139.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Naturalną konsekwencją kontaktów społecznych jest wzajemny wpływ ludzi na siebie. Jedną z form wpływu społecznego jest autoprezentacja. Umiejętność tworzenia i utrzymywania przekonywującego autowizerunku okazuje nie mniej ważna niż wykształcenie, czy posiadane kwalifikacje.

Celem jest poznanie przez studentów aktualnego stanu wiedzy o zachowaniach autoprezentacyjnych oraz wyposażenie ich w istotne umiejętności społecznego funkcjonowania związanego z omawianym tematem.

- w zakresie wiedzy: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o teorii zjawiska, zna terminologię, teorię i metodologię po-dejścia naukowego do autoprezentacji

- w zakresie umiejętności: sprawnie posługiwanie się wybranymi technikami i strategiami zachowań autoprezentacyjnych podejmowanych przez ludzi w różnych sytuacjach społecznych oraz ich skutkach

Pełny opis:

Treści programowe:

 Pojęcie autoprezentacji wg różnych koncepcji (psychologicznych, socjologicznych)

 Samoutrudnianie jako technika autoprezentacji

 Dylemat: skromnie czy asertywnie w różnych sytuacjach życia codziennego

 Niepewność i zakłopotanie – rola w autoprezentacji

 Lęk społeczny

 Autoprezentacja w rozmowie

 Wartości odbiorców autoprezentacji (atrakcyjność fizyczna, umiejętność wzbudzania sympatii, kompetencje, cno-ta, itp.)

 Publiczne wizerunki

 Porażki autoprezentacyjne i sposoby zaradcze

 Różnice kulturowe w stylach autoprezentacji

Literatura:

Schlenker, B. R. (2012). Self-presentation.

Doherty, K., & Schlenker, B. R. (1991). Self‐consciousness and strategic self‐presentation. Journal of Per-sonality, 59(1), 1-18.

Tice, D. M., & Baumeister, R. F. (1990). Self‐esteem, self‐handicapping, and self‐presentation: The strate-gy of inadequate practice. Journal of Personality, 58(2), 443-464.

Baumeister, R. F. (1982). Self‐esteem, self‐presentation, and future interaction: A dilemma of reputation. Journal of personality, 50(1), 29-45.

Baumeister, R. F., & Hutton, D. G. (1987). Self-presentation theory: Self-construction and audience pleas-ing. In Theories of group behavior (pp. 71-87). Springer, New York, NY.

Schlenker, B. R., & Leary, M. R. (1982). Social anxiety and self-presentation: A conceptualization model. Psychological bulletin, 92(3), 641.

Rui, J., & Stefanone, M. A. (2013). Strategic self-presentation online: A cross-cultural study. Computers in Human Behavior, 29(1), 110-118.

Vohs, K. D., Baumeister, R. F., & Ciarocco, N. J. (2005). Self-regulation and self-presentation: regulatory resource depletion impairs impression management and effortful self-presentation depletes regulatory re-sources. Journal of personality and social psychology, 88(4), 632.

Efekty uczenia się:

Sym-bol Efekty kształcenia dla kierunku studiów psychologia. Odniesienie PRK

WIEDZA

K_W06 Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jego cechach, funkcjonowaniu wybranych re-lacjach i strukturach międzyludzkich (rodzinnych, zawodowych, kulturowych), oraz historycznej ewolucji poglądów na ich temat.

P7S_WG

K_W07 Posiada rozszerzoną wiedzę o wpływie na rzeczywistość społeczną i kulturową oraz jej odbiorze, w aspekcie mechanizmów psychologicznych.

P7S_WG

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych i społecznych roz-maitej natury, przy wykorzystaniu różnych źródeł z zastosowaniem technologii in-formatycznej (ICT)

P7S_UW

K_U05 ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludz-kich zachowań;

P7S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 jest gotowy do realizowania zadań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę;

P7S_KO

Efekty kształcenia Sposoby weryfikacji Odniesienie do kierunkowych efektów

kształcenia

Efekty kształcenia

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powi-nien być w stanie:

zdefiniować podstawowe pojęcia związane z teo-riami autoprezentacji

• • test zaliczeniowy K_W06; K_W07

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powi-nien potrafić/mieć umiejętność:

umiejętność rozumienia, analizowania i oceny zachowań autoprezentacyjnych

• • dyskusja i realizacja zadań na zajęciach K_U01 K_U05

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

umiejętność krytycznego oceniania zachowań ludzkich i jej oceny

• • ocena rozumowania studenta w dyskusji podczas zajęć i podczas testu K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia*:

• Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia:

• Aktywność na zajęciach

• Przygotowanie 3 wystąpień własnych

• Autoprezentacja własna wykonana w języku angielskim.

C. Podstawowe kryteria:

• Uzyskanie pozytywnej oceny z 3 zadań cząstkowych

• Aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Zdybek
Prowadzący grup: Przemysław Zdybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.