Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekumenizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.1.0.0.1.029 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekumenizm
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Przedmioty 09 semestru Teologii Kapłańskiej 5-T-KP
Przedmioty 09 semestru Teologii Katechetyczno - Pastoralnej - stacjonarne 5-KAT-D5
Przedmioty semestru 09 teologia stacjonarna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis:

Ukazanie panoramy podziałów wyznaniowych, pojęcia i zasad ekumenizmu, historycznego rozwoju ruchu ekumenicznego w środowiskach niekatolickich i w Kościele rzymskokatolickim, teologii jedności, topografii i topologii dialogów międzykościelnych, teologicznych problemów i praktycznych zadań ekumenii dziś oraz prezentacja Kościołów i głównych wyznań chrześcijańskich.

Pełny opis:

Historyczne fakty podziałów chrześcijaństwa i inicjatywy zjednoczeniowe; pojęcie ekumenizmu (etymologiczne i treściowe znaczenie pojęcia „ekumenizm”, historyczny rozwój pojęcia „ekumenizm”, rodzaje ekumenizmu); historia ruchu ekumenicznego (jego cele i zadania, działalność Światowej Rady Kościołów); ekumenizm w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego (inicjatywy papieskie, Sobór Watykański II, dokumenty posoborowe); wybrane zagadnienia z teologii jedności, osiągnięcia międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych; główne ekumeniczne problemy teologiczne (rozumienie Kościoła, jedności, urzędu duchownego, sukcesji apostolskiej, papiestwa) i teologiczno-pastoralne (chrzest, Eucharystia, małżeństwa mieszane); prezentacja Kościołów i głównych wyznań chrześcijańskich (Starożytne Kościoły orientalne, Kościoły prawosławne, Katolickie Kościoły Wschodnie, Kościoły ewangelickie, Kościoły anglikańskie, Kościoły „wolne”, Kościoły starokatolickie, sekty chrześcijańskie).

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. Główne pozycje wykorzystywane podczas zajęć

SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o ekumenizmie Unitas redintegratio; Nowe Dyrektorium Ekumeniczne, w: „Communio” 14(1994)2; W. HRYNIEWICZ, J.S. GAJEK, S.J. KOZA (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996; L. GÓRKA, S.C. NAPIÓRKOWSKI, Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa 1995;

K. KARSKI, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994; Kleine Konfessionskunde, hg. J.A. Möhler-Institut, Paderborn 1966; J.E. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, tłum. E. Stebart, Kraków 2001; Porównanie wyznań, red. M. KWIECIEŃ, Warszawa 2002; A.A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011; Ekumenizm dla ewangelizacji, red.: P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin 2015.

A.2. Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

P. JASKÓŁA, Ut sint unum, Opole 2018; P. JASKÓŁA, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008

B. Literatura uzupełniająca

K. KARSKI, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986; K. Karski, Protestanci i ekumenizm, Warszawa 2001; Z.J. KIJAS, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004.

Efekty kształcenia:

Wiedza

W1. ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu innych dyscyplin teologicznych - TMA_W012; P7S_WG.

W2. Ma pogłębioną wiedzę o historycznych uwarunkowaniach teologii, zwłaszcza orzeczeń dogmatycznych, oraz wiedzę o powiązaniu teologii z innymi dziedzinami nauki - TMA_W09; P7S_WG.

W3. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii ogólnej, historii Kościoła, historii relacji międzywyznaniowych i ekumenizmu - TMA_W08; P7S_WG.

Umiejętności

U1. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych prawd wiary, poglądów teologicznych i światopoglądowych w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania eklezjalnego oraz społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym - TMA_U01; P7S_UW.

U2. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji teologicznej, ekumenicznej i światopoglądowej, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - TMA_U09; P7S-UK.

U3. Potrafi integrować wiedzę z różnych subdyscyplin teologii, odnajdywać powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami chrześcijańskiego dziedzictwa doktrynalnego - TMA_U02; P7S_UW.

Kompetencje społeczne (postawy)

K1. Ma krytyczną świadomość poziomu własnej dojrzałości osobowej, nabytej wiedzy i umiejętności -TMA_K05; P7_SKO.

K2. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania i potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki swojej działalności - TMA_06; P7S_KK; P7_SKO.

K3. Ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę własnego ustawicznego rozwoju i interdyscyplinarnego podejścia w rozwiązywaniu problemów - TMA_K08; P7S_KR.

K4. Identyfikuje i rozstrzyga dylematy – zwłaszcza doktrynalne i etyczno-moralne – związane z życiem indywidualnym i społecznym -TMA_U10; P7 K08; P7_SUK.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, analiza tekstów z dyskusją, spotkania z przedstawicielami innych wyznań.

Kryteria oceniania:

1. Wykazanie się wiedzą w zakresie problematyki przeprowadzonego wykładu i dodatkowych zajęć – 70%

2. Praca zaliczeniowa: przygotowanie prezentacji – 10%

3. Aktywność na zajęciach – 10%

4. Obecność na zajęciach – 10%

A. Sposób zaliczenia: oceny cząstkowe + egzamin ustny

B. Kryteria oceniania:

• ocena niedostateczna

Wiedza - poniżej 60% zakładanej w efektach kształcenia

Umiejętności - poniżej 60% zakładanych w efektach kształcenia

Kompetencje - poniżej 60% zakładanych w efektach kształcenia

• ocena dostateczna

Wiedza - 60% - 75% zakładanej w efektach kształcenia

Umiejętności - 60% - 75% zakładanych w efektach kształcenia

Kompetencje - 60% - 75% zakładanych w efektach kształcenia

• ocena dobra

Wiedza - 75% - 90% zakładanej w efektach kształcenia

Umiejętności - 75% - 90% zakładanych w efektach kształcenia

Kompetencje - 75% - 90% zakładanych w efektach kształcenia

• ocena bardzo dobra

Wiedza - 90% - 100% zakładanej w efektach kształcenia

Umiejętności - 90% - 100% zakładanych w efektach kształcenia

Kompetencje - 90% - 100% zakładanych w efektach kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaskóła
Prowadzący grup: Piotr Jaskóła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Ukazanie panoramy podziałów wyznaniowych, pojęcia i zasad ekumenizmu, historycznego rozwoju ruchu ekumenicznego w środowiskach niekatolickich i w Kościele rzymskokatolickim, teologii jedności, topografii i topologii dialogów międzykościelnych, teologicznych problemów i praktycznych zadań ekumenii dziś oraz prezentacja Kościołów i głównych wyznań chrześcijańskich.

Pełny opis:

Historyczne fakty podziałów chrześcijaństwa i inicjatywy zjednoczeniowe; pojęcie ekumenizmu (etymologiczne i treściowe znaczenie pojęcia „ekumenizm”, historyczny rozwój pojęcia „ekumenizm”, rodzaje ekumenizmu); historia ruchu ekumenicznego (jego cele i zadania, działalność Światowej Rady Kościołów); ekumenizm w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego (inicjatywy papieskie, Sobór Watykański II, dokumenty posoborowe); wybrane zagadnienia z teologii jedności, osiągnięcia międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych; główne ekumeniczne problemy teologiczne (rozumienie Kościoła, jedności, urzędu duchownego, sukcesji apostolskiej, papiestwa) i teologiczno-pastoralne (chrzest, Eucharystia, małżeństwa mieszane); prezentacja Kościołów i głównych wyznań chrześcijańskich (Starożytne Kościoły orientalne, Kościoły prawosławne, Katolickie Kościoły Wschodnie, Kościoły ewangelickie, Kościoły anglikańskie, Kościoły „wolne”, Kościoły starokatolickie, sekty chrześcijańskie).

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. Główne pozycje wykorzystywane podczas zajęć

SOBÓR WATYKAŃSKI II, Dekret o ekumenizmie Unitas redintegratio; Nowe Dyrektorium Ekumeniczne, w: „Communio” 14(1994)2; W. HRYNIEWICZ, J.S. GAJEK, S.J. KOZA (red.), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996; L. GÓRKA, S.C. NAPIÓRKOWSKI, Kościoły czy Kościół. Wybrane zagadnienia z ekumenizmu, Warszawa 1995; K. KARSKI, Symbolika. Zarys wiedzy o Kościołach i wspólnotach chrześcijańskich, Warszawa 1994; Kleine Konfessionskunde, hg. J.A. Möhler-Institut, Paderborn 1966; J.E. Vercruysse, Wprowadzenie do teologii ekumenicznej, tłum. E. Stebart, Kraków 2001; Porównanie wyznań, red. M. KWIECIEŃ, Warszawa 2002; A.A. Napiórkowski, Teologia jedności chrześcijan, Kraków 2011; Ekumenizm dla ewangelizacji, red.: P. Kantyka, S. Pawłowski, Lublin 2015.

A.2. Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

P. JASKÓŁA, Podstawy ekumenizmu, Opole 2010; P. JASKÓŁA, Wyznania chrześcijańskie bez jedności z Rzymem, Opole 2008

B. Literatura uzupełniająca

K. KARSKI, Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Warszawa 1986; K. Karski, Protestanci i ekumenizm, Warszawa 2001; Z.J. KIJAS, Odpowiedzi na 101 pytań o ekumenizm, Kraków 2004.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.