Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5.3.2.0.1.055.c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie się z głównymi metodami badań psychologicznych oraz możliwościami ich wykorzystania w ramach pracy pedagogicznej. Ponadto, konwersatorium umożliwia poznanie zasad prowadzenia badań empirycznych w psychologii i ich aplikacji do życia społecznego. Wykorzystując metody warsztatowe i dyskusji zajęcia uczą, jak w sposób konstruktywny i obiektywny prowadzić rozmowy na tematy psychologiczne oraz jak rozwiązywać główne zagadnienia psychologii ogólnej. Znajomość podstawowych zasad i mechanizmów psychologicznych umożliwi głębsze i bardziej precyzyjne spojrzenie na człowieka i jego zachowanie, i w efekcie dostrzeżenie rzeczy trudno dostępnych naszej uwadze.

Pełny opis:

Problematyka zajęć:

1) Metody badań psychologicznych;

2) Eksperyment psychologiczny;

3) Testy psychologiczne stosowane do pomiaru osobowości, inteligencji, rozwoju intelektualnego i społecznego człowieka, kompetencji szkolnych;

4) Struktura pisania prac psychologicznych;

5) Wykorzystanie psychologii ogólnej w pracy pedagogicznej;

6) Określanie cech osobowości dzieci i młodzieży w kontekście społecznym;

7) Inteligencja ‒ pojęcie, rodzaje, pomiar

8) Nerwice u dzieci i młodzieży;

9) Reakcje i zachowania agresywne związane z rozwojem społecznym;

10) Relacje osobowości i religijności;

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć:

CICCARELLI, S. K., WHITE, N., Psychologia, Poznań 2015.

ZIMBARDO P.G., GERRIG R. J., Psychologia i życie, Warszawa 2012;

STRELAU J., DOLIŃSKI D. (red.), Psychologia T. 1 i 2, Gdańsk 2008.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

BĄBEL P., SUCHOWIERSKA M., OSTASZEWSKI P., Analiza zachowania od A do Z, Gdańsk 2010;

BEDNAREK D., Zawód: psycholog, Warszawa 2016.

B. Literatura uzupełniająca

ALBERY I., DAVEY G., Complete Psychology, London 2007;

HORNOWSKA E., Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Warszawa 2007.

B. WOJCISZKE, Psychologia społeczna, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat psycholo-gicznych podstaw; wykorzystuje posiadaną wiedzę w zakresie doboru źródeł oraz informacji,

2. Zna wybrane koncepcje człowieka oraz ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka i jego uwarunkowań biologicznych, psychiczno-duchowych i społecznych,

3. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów i ich związek z życiem religijno-duchowym,

Umiejętności

1. Student posiada umiejętność krytycznej analizy zjawisk społecznych w kontekście ich psychologicznych uwarunkowań.

2. Potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w powiązaniu z teologią w celu analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań,

3. Potrafi kreatywnie ustosunkowywać się do istniejących koncepcji psychologii ogólnej,

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań psychologicznych w środowisku społecznym;

2. Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z psychologią, poszukuje optymalnych rozwiązań z punktu widzenia relacji psychologia ‒ wiara;

3. Potrafi prowadzić zindywidualizowane działania psychologiczne,

Metody i kryteria oceniania:

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia

Zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia

Zaliczenie pisemne w formie testu zawierającego pytania otwarte.

Przygotowanie prezentacji dotyczącej aktualnych tematów psychologii ogólnej związanych z treściami programowymi.

C. Podstawowe kryteria

1. Zaliczenie pisemne – 40%

2. Przygotowanie prezentacji – 40%

2. Aktywność na zajęciach – 20%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.