Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne 9: Farmakopealne olejki eteryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-9-F1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne 9: Farmakopealne olejki eteryczne
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

siódmy

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z tematyką olejków eterycznych: od metod ich wytwarzania po ich właściwości terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem olejków farmakopealnych.

Pełny opis:

1. Olejki eteryczne – historia, znaczenie dla roślin, metody otrzymywania

2. Chemia olejków – składniki olejków, np. terpeny, terpenoidy, ich podział i właściwości chemiczne

3. Metody analiza olejków eterycznych: refraktometria, polarymetria, techniki chromatograficzne i inne metody farmakopealne

4. Aromaterapia i bezpieczeństwo stosowania olejków

5. Charakterystyka farmakopealnych olejków eterycznych

6. Charakterystyka innych popularnych olejków eterycznych

Literatura:

1. Józef Góra, Anna Lis „Najcenniejsze olejki eteryczne Część I”, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

2. Anna Lis „Najcenniejsze olejki eteryczne Część II”, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2017

3. Farmakopea Polska aktualna wersja

4. Regina Kasprzykowska, Aleksandra S. Kołodziejczyk, Elżbieta Jankowska, Krystyna Stachowiak „Preparatyka i analiza związków naturalnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

5. Anna Malm „Olejki eteryczne w profilaktyce i leczeniu chorób infekcyjnych”, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Wiedza – student zna

EKW01 problematykę z zakresu dyscyplin naukowych – nauki medyczne (w tym etiologię najczęstszych jednostek chorobowych), nauki biologiczne, nauki chemiczne, a także z dziedziny nauk społecznych – w stopniu ogólnym 1.1.2)

EKW02 produkty lecznicze, substancje lecznicze i substancje wykorzystywane do wytwarzania leków, technologię farmaceutyczną, skutki działania substancji i produktów leczniczych na organizm człowieka 1.1.3)

EKW03 metody i techniki badania substancji i produktów leczniczych pod względem fizykochemicznym, farmaceutycznym, farmakokinetycznym, farmakologicznym, toksykologicznym i klinicznym 1.1.4)

EKW04 podział związków węgla i nomenklaturę związków organicznych; B.W17. P7S_WG;

EKW05 systematykę związków organicznych według grup funkcyjnych i ich właściwości; B.W20. P7S_WG;

EKW06 preparatykę oraz metody spektroskopowe i chromatograficzne analizy związków organicznych; B.W23. P7S_WG;

EKW07 surowce pochodzenia roślinnego stosowane w lecznictwie oraz wykorzystywane do produkcji leków, suplementów diety i kosmetyków C.W42.

EKW08 grupy związków chemicznych decydujących o właściwościach leczniczych substancji i przetworów roślinnych C.W43.

EKW09 struktury chemiczne związków występujących w roślinach leczniczych, ich działanie i zastosowanie C.W44.

EKW10 metody badań substancji i przetworów roślinnych oraz metody izolacji składników z materiału roślinnego C.W45.

EKW11 kryteria oceny jakości roślinnych produktów leczniczych i suplementów diety D.W39.

Umiejętności – student potrafi

EKU01 wyszukiwać, analizować i interpretować informacje dotyczące substancji i produktów leczniczych 1.21.4)

EKU02 wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności na rzecz pacjenta, w celu wspomagania i nadzorowania procesów związanych ze stosowaniem leków w terapii, diagnostyce i profilaktyce chorób 1.2.5)

EKUK03 komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą 1.2.11)

EKU04 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko 1.2.12)

EKU05 oceniać jakość leczniczego surowca roślinnego w oparciu o monografię farmakopealną oraz przeprowadzać jego analizę farmakognostycznymi metodami badań C.U31.

EKU06 udzielać informacji o składzie chemicznym oraz właściwościach leczniczych substancji i przetworów roślinnych C.U33.

EKU07 wyszukiwać informacje naukowe dotyczące substancji i produktów leczniczych C.U34.

EKU08 oceniać jakość produktów zawierających roślinne surowce lecznicze D.U32.

EKU09 oceniać profil działania roślinnego produktu leczniczego na podstawie jego składu D.U34.

EKU010 udzielać pacjentowi porad w zakresie stosowania, przeciwwskazań, interakcji i działań niepożądanych leków pochodzenia naturalnego D.U35.

Kompetencje

EKK01 dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń, dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych 1.3.2)

EKK02 wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym 1.3.3)

EKK03 korzystania z obiektywnych źródeł informacji 1.3.7)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

M1 Wykład z prezentacją multimedialną

M2 Debata oksfordzka, praca z tekstem, praca w grupie

M3 Przygotowanie prezentacji multimedialnej i jej wygłoszenie

Ocena formująca

OF1 Aktywność na zajęciach

OF2 Aktywny udział w debacie oksfordzkiej

OF3 Przygotowanie i prezentacja zadanych opracowań

Ocena podsumowująca

OP1 Prezentacja multimedialna

OP2 kolokwium pisemne

Warunki zaliczenia

Seminarium - zaliczenie z oceną

Próg zaliczeniowy 60%

Ogólny próg zaliczeniowy:

Oceny: dostateczny (3.0); dostateczny plus (3,5); dobry (4,0); dobry plus (4,5); bardzo dobry (5,0) otrzymują studenci, którzy uzyskali odpowiednio co najmniej 60%, 68%, 76%, 84%, 92% sumarycznej liczby punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń
Prowadzący grup: Marietta Białoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń
Prowadzący grup: Marietta Białoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-www5-1 (2024-04-02)