Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 9.6-A-Pp Kod Erasmus / ISCED: 10.6 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami psychologii oraz mechanizmami funkcjonowania psychicznego człowieka w społeczeństwie. Znajomość procesów psychicznych i właściwości psychologicznych umożliwi studentom zrozumienie zachowania się ludzi w różnych sytuacjach, co w znacznym stopniu zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym i osobistym. Poznanie reguł spostrzegania społecznego oraz wybranych umiejętności interpersonalnych powinno przyczynić się do większej skuteczności własnych działań w relacjach prywatnych i instytucjonalnych.

Pełny opis:

•Psychologia jako nauka. Podstawowe dziedziny psychologii. Kierunki w psychologii: psychoanaliza, behawioryzm, psychologia poznawcza, psychologia humanistyczna.

•Właściwości psychologiczne jako wyznaczniki funkcjonowania człowieka. Podstawowe procesy psychiczne : procesy poznawcze (percepcja, pamięć, myślenie). Emocje i motywacja. Wpływ emocji i motywacji na działanie. Konflikty motywacyjne.

•Stres i frustracja. Sytuacje trudne i sposoby reagowania na frustrację. Następstwa stresu. Odporność na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem.

•Osobowość. Koncepcje cech i typów osobowości. Temperament, typologia Kretschmera. Pojecie inteligencji.

•Model kompetencji społecznych. Aspekty kompetencji społecznych (poznawczy, motywacyjny i behawioralny). Inteligencja emocjonalna.

•Spostrzeganie innych ludzi – podstawowe zasady. Spostrzeganie innych ludzi – podstawowe zasady. Rozumienie sytuacji społecznych (kontekst, komunikaty werbalne i niewerbalne). Stereotypy i uprzedzenia. Atrakcyjność interpersonalna. Umiejętność autoprezentacji.

•Asertywność w komunikacji interpersonalnej i działaniu. Reguły asertywnej komunikacji. Zasady zachowań asertywnych w sytuacjach społecznych. Prawa osobiste i wymogi roli społecznej.

•Rozwiązywanie konfliktów. Istota konfliktów interpersonalnych. Tradycyjne sposoby rozwiązywania

konfliktów. Zniekształcenia w spostrzeganiu siebie i innych ludzi w sytuacji konfliktowej. Zasady

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów wg D. Johnsona

•Umiejętność wywierania wpływu na ludzi. Mechanizmy wywierania wpływu. Manipulacje społeczne i sposoby obrony przed niepożądanym wpływem.

Literatura:

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk 2003.

Zimbardo P., Ruch F., Psychologia i Ŝycie, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2005.

Argon E., Psychologia społeczna, Poznań 2006.

Strelau J. , Psychologia, Gdańsk 2003.

Alberti R., Emmons M., Asertywność, Gdańsk 2007.

Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004.

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2004.

Fensterheim H., Baer J., Nie mów „tak”, gdy chcesz powiedzieć „nie”, Warszawa 2006.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999.

Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01 Zna elementarną terminologię używaną w administracji publicznej , rozumie jej źródła oraz zastosowanie również w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych , posiada podstawową wiedzę, w stopniu koniecznym dla absolwenta administracji w zakresie dziedzin uzupełniających , w tym filozofii, psychologii, socjologii, negocjacji, technik informatycznych.

Umiejętności: K_U02 Samodzielne zdobywa, wykorzystuje i poszerza wiedzę z zakresu administracji publicznej oraz powiązanych z nim dziedzin w celu analizowania i interpretowania problemów i zjawisk poruszanych w trakcie toku studiów.

Kompetencje: K_K01 Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa (kolokwium) na ocenę obejmująca tematykę omawianą na ćwiczeniach. Pod uwagę brana jest także aktywność studenta na ćwiczeniach. Egzamin pisemny obejmujący tematykę omawianą na wykładzie (5 pytań). Kryteria oceniania – ocenę dostateczną otrzymuje student, który poprawnie i kompletnie odpowiedział na trzy pytania (ocena może być podniesiona o połowę, jeżeli student udzieli poprawnej, ale niepełnej odpowiedzi na pozostałe pytania). Poprawne i kompletne udzielenie odpowiedzi na cztery pytania – ocena dobra (ocena może być podniesiona o połowę, jeżeli student udzieli poprawnej, ale niepełnej odpowiedzi na pozostałe pytanie), poprawne i kompletne udzielenie odpowiedzi na pięć pytań – ocena bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska, Dominika Ochnik
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Pełny opis:

Definicja psychologii. Elementy historii myśli psychologicznej.

Wybrane dziedziny psychologii: biologiczna, poznawcza, eksperymentalna, kliniczna, społeczna, pracy i organizacji, osobowości, rozwojowa, ilościowa.

Psychologiczne aspekty użytkowania mediów społecznościowych

Psychologia osobowości: Teorie cech. Autodiagnoza

Cechy osobowości a osiągnięcia szkolne i zawodowe

Nurt psychoanalityczny. Klasyczna psychoanaliza. Struktura osobowości i stadia rozwoju psychoseksualnego. Metody. Mechanizmy obronne.

Nurt humanistyczny: A. Maslow, C. Rogers, V. Frankl. Podstawowe pojęcia i założenia. Różnica i konsekwencje samorealizacji i samotranscendencji w ujęciu Frankla.

Nurt behawioralny. Podstawowe pojęcia i założenia.

Nurt psychologii pozytywnej: Metody pomiaru subiektywnego dobrostanu. Satysfakcja z życia a czynniki kulturowe, status ekonomiczny, religijność i płeć.

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w technologii. Użytkowanie Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, a zdrowie, samoocena, poczucie samotności i subiektywny dobrostan. Psychologiczne aspekty problematycznego użytkowania Internetu - analiza zjawiska w Polsce.

Elementy percepcji komunikacji niewerbalnej: Psychologia kłamstwa.

Literatura:

Literatura dodatkowa:

Jebb, A. T., Tay, L., Diener, E., Oishi, S. (2018). Happiness, income satiation and turning points around the world [Letter to the editor]. Nature Human Behavior, 2, 33–38. doi:10.1038/s41562-017-0277-0

Diener, E., Inglehart, R., & Tay, L. (2013). Theory and validity of life satisfaction scales. Social Indicators Research, 112(3), 497-527.

Ochnik, D., Dembińska, A. (2018). Rola płci i poziomu edukacji w kształtowaniu Problematycznego sposobu użytkowania Internetu. Raport przygotowany w związku z realizacją projektu: „Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu wśród adolescentów

i młodych dorosłych z uwzględnieniem różnic płciowych” z zakresu programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Behawioralnym określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, realizowanego ze środków Funduszu

Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia. https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/wp-content/uploads/2019/06/158_HEK_GWSH.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska, Dominika Ochnik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Definicja psychologii. Elementy historii myśli psychologicznej.

Wybrane dziedziny psychologii: biologiczna, poznawcza, eksperymentalna, kliniczna, społeczna, pracy i organizacji, osobowości, rozwojowa, ilościowa.

Psychologiczne aspekty użytkowania mediów społecznościowych

Psychologia osobowości: Teorie cech. Autodiagnoza

Cechy osobowości a osiągnięcia szkolne i zawodowe

Nurt psychoanalityczny. Klasyczna psychoanaliza. Struktura osobowości i stadia rozwoju psychoseksualnego. Metody. Mechanizmy obronne.

Nurt humanistyczny: A. Maslow, C. Rogers, V. Frankl. Podstawowe pojęcia i założenia. Różnica i konsekwencje samorealizacji i samotranscendencji w ujęciu Frankla.

Nurt behawioralny. Podstawowe pojęcia i założenia.

Nurt psychologii pozytywnej: Metody pomiaru subiektywnego dobrostanu. Satysfakcja z życia a czynniki kulturowe, status ekonomiczny, religijność i płeć.

Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w technologii. Użytkowanie Internetu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych, a zdrowie, samoocena, poczucie samotności i subiektywny dobrostan. Psychologiczne aspekty problematycznego użytkowania Internetu - analiza zjawiska w Polsce.

Elementy percepcji komunikacji niewerbalnej: Psychologia kłamstwa.

Literatura:

Literatura dodatkowa:

Jebb, A. T., Tay, L., Diener, E., Oishi, S. (2018). Happiness, income satiation and turning points around the world [Letter to the editor]. Nature Human Behavior, 2, 33–38. doi:10.1038/s41562-017-0277-0

Diener, E., Inglehart, R., & Tay, L. (2013). Theory and validity of life satisfaction scales. Social Indicators Research, 112(3), 497-527.

Ochnik, D., Dembińska, A. (2018). Rola płci i poziomu edukacji w kształtowaniu Problematycznego sposobu użytkowania Internetu. Raport przygotowany w związku z realizacją projektu: „Czynniki ryzyka uzależnienia od Internetu wśród adolescentów

i młodych dorosłych z uwzględnieniem różnic płciowych” z zakresu programu Przeciwdziałania Uzależnieniom

Behawioralnym określonym w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, realizowanego ze środków Funduszu

Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia. https://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/wp-content/uploads/2019/06/158_HEK_GWSH.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.