Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02.06-S-PP Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii
Jednostka: Instytut Nauk Pedagogicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- w zakresie wiedzy:

wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu psychologii ogólnej. Pokazanie różnych koncepcji psychologicznych omawiających funkcjonowanie człowieka od najdawniejszych czasów do współczesności, zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami psychologii oraz mechanizmami funkcjonowania psychicznego człowieka w społeczeństwie.

- w zakresie umiejętności:

Rozpoznawanie zasad: gromadzenia, przechowywania i przetwarzania doświadczeń. Rozumienie zasad działania procesów emocjonalnych i motywacyjnych dynamizujących zachowanie człowieka. Poznanie reguł spostrzegania społecznego oraz wybranych umiejętności interpersonalnych powinno przyczynić się do większej skuteczności własnych działań w relacjach prywatnych i instytucjonalnych.

- w zakresie kompetencji:

Uwrażliwienie na specyfikę funkcjonowania człowieka zarówno w sferze indywidualnej jak i grupowej z uwzględnieniem aspektów historii myśli psychologicznej.

Pełny opis:

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu:

1. Współczesna definicja psychologii. Wiedza psychologiczna: potoczna, przednaukowa, naukowa. Teoria psychologiczna jako organizacja naukowej wiedzy psychologicznej.

2. Przedmiot psychologii i metodologia badań psychologicznych w różnych orientacjach psychologicznych.

3. Psychologiczne koncepcje człowieka

4. Nieświadoma aktywność psychiki jako przedmiot psychoanalizy, popędy, lęki. Założenia koncepcji Freuda.

5. Zachowanie jako wyłączny przedmiot psychologii: źródła i założenia koncepcji behawiorystycznej.

6. Założenia psychologii humanistycznej i ewolucyjnej.

7. Najważniejsze założenia psychologii poznawczej.

B. Problematyka ćwiczeń

1.Percepcja – organizacja obrazu świata i własnej osoby. Spostrzeganie

oparte na właściwościach zmysłów. Złudzenia optyczne.

2. Neurobiologiczne podstawy funkcjonowania procesów poznawczych.

3. Procesy poznawcze - uczenie się, pamięć, myślenie, rozumowanie, twórczość.

4. Procesy emocjonalne – źródła i natura emocji.

5. Motywacja – najważniejsze pojęcia.

6. Problematyka różnic indywidualnych z perspektywy wybranych teorii

temperamentu i osobowości.

7. Inteligencja - definicje, źródła, pomiar.

Literatura:

Literatura:

A. Wykorzystywana podczas zajęć:

Strelau J.(Red.). (2000). Psychologia, Podręcznik akademicki, Gdańsk: GWP

Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii. Gdańsk 2003

Zimbardo P. G., (1999). Psychologia i życie Warszawa. PWN

B. Studiowana samodzielnie przez studenta: (rozdziały wybrane do poszerzenia wiedzy wg zainteresowań studenta)

Oatley K., Jenkins J. M., (2005). Zrozumieć emocje. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Anderson J.R. (1998). Uczenie się i pamięć. Warszawa. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

SZUTROWA (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice ze społecznej psychologii osobowości (s. 266-306). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999.

Literatura uzupełniająca:

Cialdini, R. (1994). Wywieranie wpływu na ludzi. GWP

Dembo, M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. WSiP

Eysenck, H.,&Eysenck,M. (1998). Podpatrywanie umysłu. GWP

Kozielecki J., 2000, Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa, PWN;

Tomaszewski T., /red./ 1992, Psychologia ogólna, Warszawa, PWN

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk oraz jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, wie na czym polegają podobieństwa i różnice pomiędzy dyscyplinami.

- zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne.

W zakresie umiejętności:

- potrafi objaśnić podstawowe relacje człowiek – społeczeństwo: w jaki sposób czynniki społeczne i strukturalne oddziałują na indywidualne zachowania i formowanie się tożsamości jednostki oraz jak działania jednostek oddziałują na struktury społeczne

- rozumie podstawy procesów motywacyjnych i emocjonalnych

W zakresie kompetencji:

- Rozumie i docenia znaczenie samodzielnego, permanentnego poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu socjologii i dziedzin pokrewnych

- Jest otwarty na nowe idee, wykazując gotowość do podejmowania dyskusji i zmiany opinii na podstawie dostępnych danych i argumentów

- Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności , rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład:

- Egzamin pisemny (test wielokrotnego wyboru)

2. Ćwiczenia:

- ocena z aktywności na zajęciach

- prezentacja wybranego zagadnienia – analiza studium przypadku

- przygotowanie materiałów (teksty źródłowe, materiały filmowe) na zadany temat

Możliwe są dwie nieobecności na zajęciach. Kolejne wymagają wykonania dodatkowego ćwiczenia zaliczeniowego.

W ramach zajęć ćwiczeniowych można zdobyć 60 punktów, z cze-go do zaliczenia koniecznych jest minimum 31.

Punktacja do oceny z ćwiczeń:

31-36 -dst

37-42 - dst plus

43-48 - db

49-54 - db plus

55-60 - bdb

Ocena z egzaminu zostanie ustalona na podstawione uzyskanej liczby punktów wg. zasady:

• ocena dostateczna: jeśli student uzyska powyżej 60% punktów

• ocena dobra: jeśli student uzyska powyżej 75% punktów

• ocena bardzo dobra: jeśli student uzyska powyżej 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Bronowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.