Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGDOR-L-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna człowieka dorosłego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura uzupełniająca:

Anastasi, A. i Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Suchańska, A. (2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjo-nalne.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

• nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego;

• znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce wybranych metod diagnozy psychologicznej;

• umiejętność interpretacji uzyskanych wyników.

Pełny opis:

Treści programowe:

Ćwiczenie praktycznych umiejętności w:

1. posługiwaniu się wybranymi metodami diagnostycznymi,

2. prawidłowym obliczaniu i interpretowaniu danych,

3. prowadzeniu wywiadu i obserwacji psychologicznej

4. Konstruowaniu opinii/ diagnozy

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Stemplewska-Żakowicz, K. i Paluchowski, W. J. (2008). Podstawy diagnozy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliń-ski (red.), Psychologia. Gdańsk: GWP.

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar

• Podręczniki do przerabianych testów

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

• Anastasi, A., Urbina, S. (1999) Testy Psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

• Kucharski, T., Gomuła, J. (1998) Wprowadzenie do kwestionariusza MMPI. Pracownia Pszchologii Klinicznej I Roz-woju Osobowości. Toruń

• Hornowska, E. (2004) Skala Inteligencji dla Dorosłych Davida Wechslera WAIS- R oraz WAIS- III. Warszawa: Wy-dawnictwo Naukowe Scholar

• Stemplewska- Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005) Wywiad psychologiczny. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicz-nych PTP.

• Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP

• Suchańska, A.(2007). Rozmowa i obserwacja w rozmowie psychologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne

• Podręczniki do przerabianych testów

B. Literatura uzupełniająca

• Paluchowski W. (2001) Diagnoza Psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Nau-kowe Scholar

• Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces - narzędzia - standardy. Warszawa: Wydawnictwa Aka-demickie i Profesjonalne.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• definiować podstawowe pojęcia i zasady z zakresu diagnozy psychologicznej;

• scharakteryzować proces diagnostyczny na jego poszczególnych etapach;

• wymienić i opisać metody diagnozy psychologicznej stosowane do badania poszczególnych obszarów funkcjonowania człowieka;

• wybrać najlepszą metodę/-y diagnozy dla postawionego problemu czy pytania diagnostycznego;

• wytłumaczyć/objaśniać mechanizmy psychologiczne formułowanych problemów;

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

• zastosować w praktyce podstawowe narzędzia diagnozy psychologicznej

• zbierać i weryfikować dane uzyskane różnymi technikami i metodami

• całościowo interpretować wyniki badań

• opracować raport psychologiczny

• formułować problemy i pytania diagnostyczne

• wykorzystywać literaturę naukową z różnych źródeł

Kompetencje społeczne (postawy)

w wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:

• rozumie znaczenie ustawicznego aktualizowania i poszerzania wiedzy

• ma świadomość wagi postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodu psychologa

• wykazuje odpowiedzialność w przygotowaniu do pracy, w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu działań na rzecz innych ludzi

• potrafi określać priorytety, identyfikować dylematy związane z pracą psychologa

• ma świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

• ćwiczenia laboratoryjne:

• wykonywanie poszczególnych testów psychologicznych oraz interpretacja uzyskanych wyników

• dyskusja wyników i możliwych interpretacji

• opracowanie raportów z prowadzonych ba-dań diagnostycznych

• ćwiczenia umiejętności prowadzenia wywiadu

• analizy studium przypadku - wykorzystanie materiałów z przeprowadzonych wyników badań psychologicznych

• komputerowe obliczanie wyników i interpretacja profilu

• prezentacje wybranych zagadnień

Kryteria zaliczenia:

• wykonanie pracy zaliczeniowej: samodzielne przeprowadzenie pełnej diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego, obliczenie wyników, opis badania

• opracowanie sprawozdań z wyników badań diagnostycznych wykonywanych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.