Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-DIAGSAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Literatura uzupełniająca:

Ackerman M.J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP

Ciosek M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Memon A., Vrij A., Bull R. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP.

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeks Cywilny, Kodeks Karny.


Skrócony opis:

Konwersatorium Diagnoza psychologiczna w orzecznictwie sądowym stanowi element przygotowujący do pracy w obszarze Psychologii sądowej

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – dostarczenie wiedzy z obszaru psychologii sądowej oraz z zakresu opiniowania psychologicznego, roli biegłego psychologa

- w zakresie umiejętności – zaplanowania i przeprowadzenia diagnozy oraz sporządzenia opinii psychologicznej w kontekście postępowania sądowego

- w zakresie kompetencji -uświadomienie znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (cechy refleksyjnego praktyka)

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – dostarczenie wiedzy z obszaru psychologii sądowej oraz z zakresu opiniowania psychologicznego, roli biegłego psychologa

- w zakresie umiejętności – zaplanowania i przeprowadzenia diagnozy oraz sporządzenia opinii psychologicznej w kontekście postępowania sądowego

- w zakresie kompetencji -uświadomienie znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej (cechy refleksyjnego praktyka)

Treści programowe:

Charakterystyka instytucji izolacyjnych

Fenomen podkultury więziennej

Tworzeniem profili psychologicznych sprawców przestępstw kryminalnych

Geneza zachowań dewiacyjnych – czynniki rodzinne i środowiskowe

Analiza indywidualnego przypadku

Psycholog w roli biegłego sądowego – wymagania, kwalifikacje, obowiązki i specyfika pracy

Metody badań w opiniowaniu sądowym

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach nieletnich

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i rozwodowych

Psychologia zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych/oskarżonych - diagnoza, narzędzia

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Czerederecka A. (2016). Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Kraków: Instytut Ekspertyz Sądowych

Czerederecka A. (2019). Rodzina w sytuacji około rozwodowej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer

Stanik J.M. (1990). Opiniodawcze i mediacyjne funkcjonowanie psychologa w sprawach rozwodowych i opiekuńczych. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Dzienniki Ustaw dotyczące omawianej problematyki

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Stanik J.M. (1997). Wybrane obszary praktyki biegłego sądowego psychologa. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Paprzycki L. K. (2009). Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym. Kraków: Instytut Ekspertyz Sądowych

Vrij A. (2009). Wykrywanie kłamstw i oszukiwania. Psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

B. Literatura uzupełniająca

Ackerman M.J. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP

Ciosek M. (2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Memon A., Vrij A., Bull R. (2003). Prawo i psychologia. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student, który zaliczył przedmiot:

- zna terminologię używaną w opiniowaniu i diagnozie psychologicznej – w ekspertyzie sądowej;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na ten temat;

- Zna podstawy specyfiki przedmiotowych i metodologicznych zasad przygotowania opinii sądowej -psychologicznej z uwzględnieniem etapów w cyklu życia opiniowanego (zna główne modele diagnostyczne, strategie i metody badań);

- Rozumie i poddaje analizie procesy psychologiczne. Posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej.

- Rozumie opiniotwórczą rolę ekspertyzy psychologicznej i jej wpływ na rzeczywistość społeczna opiniowanego.

Umiejętności:

- Umie sformułować hipotezy i zaplanować psychologiczne badanie: w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich,

- Posiada umiejętność wyszukiwania i interpretowania informacji na temat zjawisk psychologicznych, w tym diagnozy w zakresie zachowania, osobowości, motywacji opiniowanych oraz ich wyjaśnień

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość poziomu swoich kompetencji diagnostycznych oraz ograniczeń w tym zakresie. Rozumie konieczność ustawicznego doskonalenia umiejętności jak i pogłębiania wiedzy;

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem i jest wrażliwy na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym;

- odznacza się dojrzałością i w sposób profesjonalny przestrzega zasad etyki zawodowej oraz wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaleczenia: zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

1. test wiedzy

2. indywidualne opracowanie scenariusza szkolenia lub warsztatu

Podstawowe kryteria

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie co najmniej minimum punktów z każdego z poniższych kryteriów:

• Opracowanie opinii psychologicznej w kontekście postępowania sądowego 5 – 20 pkt

• Test wiedzy – 10 – 20 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Błońska
Prowadzący grup: Katarzyna Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.