Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-ETYKA-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy (Dostarczenie zaawansowanej wiedzy dotyczącej aktualnych problemów etycznych występujących w pracy psychologa oraz umocowania prawnego zawodu psychologa)

- w zakresie umiejętności (ukształtowanie umiejętności samodzielnego analizowania problemów etycznych w pracy psychologa)

- w zakresie kompetencji (uwrażliwienie na etyczną stronę pracy psychologa i odpowiedzialność z tego wynikającą)

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Moralność, etyka a prawo

2. Zawód psychologa w świetle prawa

3. Odpowiedzialność w zawodzie psychologa.

4. Psycholog - zawód zaufania publicznego.

5. Etyka zawodu psychologa jako przedmiot zapisów kodeksowych. Kodeks etyczno-zawodowy polskich psychologów rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne - źródła zasad etycznych w zawodzie psychologa

6. Podstawowe zasady etyczne w pracy psychologa

7. Zasady etyczne a regulacje prawne

8. Obowiązek dotrzymania tajemnicy zawodowej.

9. Świadoma zgoda na usługę psychologiczną

10. Czynności diagnostyczne psychologa – podstawowe kwestie etyczne.

11. Obowiązki etyczne psychologa w sytuacji udzielania pomocy klientowi.

12. Usługi psychologiczne na zlecenie strony trzeciej - problem dobrowolności, podmiotowości i poufności

13. Etyczne aspekty aktywności zawodowej psychologa realizowanej przez Internet.

14. Usługi psychologiczne na rzecz dziecka - aspekty etyczno- prawne

15. Etyka prowadzenia badań psychologicznych.

16. Plagiat i jego ocena etyczna.

17. Etyczne aspekty upowszechniania wiedzy psychologicznej.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

1. Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak, W., Toeplitz-Winiewska, M. (2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN.

2. Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki (t.1). Gdańsk: GWP (rozdz. 3).

3. Margasińsk,i A., Probucka, D. (2004). Etyka, Psychologia, Psychoterapia. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

4. Sikora K. (2013). Dobro odbiorcy w kodeksach etyczno - zawodowych psychologów, Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology, XVI(4), s. 587-601.

5. Dla psychologów - ustawa, www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=3.

6. PTP (1991). Kodeks Etyczno-Zawodowy Psrchologa, http://ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=29.

A. Literatura uzupełniająca

7. Feltham, C.,Horton, I. (red.) (2013). Psychoterapia i poradnictwo, t. 1, cz. 4: Kwestie zawodowe (s. 291-406). Gdańsk:

GWP.

8. Kotarbiński, T. (1966). Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.

9. Marchewka, K.,Sikora K. (2013). Poza tabula rasa. Współczesne rozumienie postulatu neutralności światopoglądowej psychoterapeuty. Psychoterapia, 4(167), s. 67-78.

10. Marchewka, K. (2014). Etyka w psychoterapii. Diametros, 42, s. 124-149.

11. Szutta, N. (2004). Status współczesnej etyki cnót. Diametros, 1, 70-84.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• identyfikować i definiować podstawowe pojęcia zakresu etyki filozoficznej i etyki stosowanej

• scharakteryzować najważniejsze prawne i etyczne aspekty pracy psychologa

• zrozumieć specyfikę zastosowania etyki w pracy psychologa;

• znać i rozumieć podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz norm etycznych i zawodowych

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat standardów etycznych i dylematów prawnych zawodu psychologa

• interpretować złożone sytuacje zawodowe pod kątem etycznym w ramach istniejących regulacji prawnych

• wykorzystywać w praktyce posiadaną wiedzę psychologiczną do efektywnego funkcjonowania w swojej działalności profesjonalnej

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość sensu zastosowań etyki w pracy psychologa i życiu codziennym

• gotowość do wykorzystywania psychologicznej wiedzy badawczej w kontekście problemów etycznych

• zaangażowanie w działanie

• rozwagę/dojrzałość w zakresie doboru metod w zależności od warunków

• profesjonalizm w rozwiązywaniu problemów etycznych

• odpowiedzialność i świadomość

• Świadomość problemów etycznych, podejmowanie ich analizy i prób rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

Pisemne zaliczenie z treści przedmiotu (obejmujące całość materiału omówionego w trakcie wykładu oraz literaturę przedmiotu wskazaną na początku wykładów ) on-line wg propozycji osoby prowadzącej

Kryteria:

Ocena jest ustalana na podstawie sumy punktów, wg zasady:

- ocena dostateczna: jeżeli student uzyska powyżej 60% punktów

- ocena dobra: jeżeli student uzyska 75% punktów

- ocena bardzo dobra: jeżeli student uzyska powyżej 90% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zmaczyńska-Witek
Prowadzący grup: Barbara Zmaczyńska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Zmaczyńska-Witek
Prowadzący grup: Barbara Zmaczyńska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.