Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne aspekty prokreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK239 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne aspekty prokreacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Literatura uzupełniająca:

Frazier, T., Hogue, C., Bonney, E. A., Yount, K. M., & Pearce, B. D. (2018). Weathering the storm; a review of pre-pregnancy stress and risk of spontaneous abortion. Psychoneuroendocrinology, 92, 142–154.

San Lazaro Campillo, I., Meaney, S., McNamara, K., & O'Donoghue, K. (2017). Psychological and support interventions to reduce levels of stress, anxiety or depression on women's subsequent pregnancy with a history of miscarriage: an emp-ty systematic review. BMJ open, 7(9), e017802.

Grzegorz H. Bręborowicz (red): "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, tomy I i II;

Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

Bullinger H. (1997) Mężczyzna czy ojciec?, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza,

Kościelska, M. (1998) Trudne macierzyństwo, Warszawa: WSiP

Tackett, K. K. (2003). Wyzwania macierzyństwa. Jak być szczęśliwą matką. Gdańsk: GWP.


Skrócony opis:

Cele przedmiotu::

- w zakresie wiedzy dostarczenie studentowi wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów prokreacji, znaczenia rodzi-cielstwa dla współczesnych kobiet i mężczyzn, psychologicznych aspektów ciąży prawidłowej i zagrożonej, porodu, poło-gu, utraty dziecka, niepłodności i aborcji

- w zakresie umiejętności ukształtowanie umiejętności integrowania wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie psycho-logii prokreacji i umiejętności prowadzenia rozmowy z osobami z problemem prokreacyjnym

- w zakresie kompetencji uwrażliwienie na potrzeby osób z problemami prokreacyjnymi.

Pełny opis:

Treści programowe:

Treści realizowane podczas zajęć:

1. Miejsce rodzicielstwa w społecznej roli kobiety i mężczyzny

2. Motywacja do posiadania dziecka – decyzje prokreacyjne

3. Bio-psycho-społeczne model prokreacji

4. Psychologiczne aspekty przygotowania do ciąży

5. Psychologiczne aspekty ciąży prawidłowej

6. Ciąża zagrożona i ciąża wysokiego ryzyka

7. Poród – lęk i stres związany z porodem

8. Połóg – zaburzenia emocjonalne po porodzie, obraz ciała, opieka nad dzieckiem

9. Poronienie i urodzenie martwego dziecka

10. Psychologiczne aspekty niepłodności

11. Konsekwencje psychologiczne przerywania ciąży

12. Menopauza i tracenie zdolności prokreacyjnych

13. Ciąża, poród i leczenie zaburzeń prokreacyjnych w czasie pandemii COVID-19

Literatura:

Bielawska-Batorowicz, E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice: „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Nauko-we.

Bidzan, M. (2006). Psychologiczne aspekty niepłodności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bidzan, M. (2007). Nastoletnie matki. Psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Im-puls”.

Bielawska-Batorowicz, E. (2004). Sposób prezentowania menopauzy a ocena związanych z nią zmian. Przegląd Menopau-zalny, 3, 3, 24-30.

Bielawska-Batorowicz, E. (2004). Poland: Provision and guidelines for third party assisted conception. [w:] Third party assisted conception across cultures. Social, legal and ethical perspectives. pod red. E. Blyth & R. Landau. London: Jessi-ca Kingsley Publishers.

Bielawska-Batorowicz, E., Kossakowska-Petrycka, K. (2006). Depressive mood in men after the birth of their offspring: the role of social support, fathers’ personality and prenatal expectations. Journal of Reproductive and Infant Psycholo-gy, 24, 1, 21-29.

Bielawska-Batorowicz, E., Szembek, K. (2006). PTSD symptoms after the delivery in women who delivered alone or ac-companied by their partners. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologica, 10, 49-58.

Dunkel Schetter, C., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice. Current opinion in psychiatry, 25(2), 141–148.

Valsamakis, G., Chrousos, G., & Mastorakos, G. (2019). Stress, female reproduction and pregnancy. Psychoneuroendo-crinology, 100, 48–57.

Malina, A., Błaszkiewicz, A., & Owczarz, U. (2016). Psychosocial aspects of infertility and its treatment. Ginekologia pol-ska, 87(7), 527–531.

Vander Borght, M., & Wyns, C. (2018). Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clinical biochemistry, 62, 2–10.

Rooney, K. L., & Domar, A. D. (2018). The relationship between stress and infertility. Dialogues in clinical neuroscience, 20(1), 41–47.

Szkodziak, F., Krzyżanowski, J., & Szkodziak, P. (2020). Psychological aspects of infertility. A systematic review. The Jo-urnal of international medical research, 48(6), 300060520932403.

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- znać znaczenie rodzicielstwa dla kobiet i mężczyzn

- potrafić scharakteryzować psychologiczne aspekty ciąży prawidłowej, ciąży wysokiego ryzyka, utraty dziecka, niepłodności i aborcji

- dysponować wiedzą potrzebną do rozpoznawania i właściwego klasyfikowania trudności i zaburzeń związanych z realizacją zadań prokreacyjnych

- posiadać wiedzę na temat metod i technik pomocy psychologicznej w przypadku problemów związanych z realizacją zadań prokreacyjnych i funkcjonowaniem w roli chorego

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien

- potrafić/mieć umiejętność posługiwania się terminologią, pojęciami i teoriami, które są specyficzne dla psychologii prokreacji i psychologii zdrowia,

- posiadać umiejętność zastosowania przyswojonej wiedzy w toku opanowywania innych dziedzin psychologii;

- potrafić zastosować w praktyce różnorodne metody oddziaływań prewencyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań ryzykownych i wzmacnianie zachowań korzystnych dla zdrowia i dobrostanu jednostki w związku z realizacją zadań prokreacyjnych

- potrafi korzystać z literatury i różnych baz danych w celu rozwijania swojej wiedzy i umiejętności

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje:

- wrażliwość na potrzeby jednostki związane z realizacją zadań prokreacyjnych

- postawę zrozumienia wobec osób z problemami prokreacyjnymi

- otwartość na wiedzę z innych dyscyplin naukowych (medycyny, biologii) i ma świadomość złożoności uwarunkowań ludzkiego funkcjonowania

Metody i kryteria oceniania:

• prezentacja multimedialna

• dyskusja

• praca w grupach

• praca z tekstem naukowym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dymecka
Prowadzący grup: Joanna Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Dyscyplina:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Treści programowe:

Treści realizowane podczas zajęć:

1. Miejsce rodzicielstwa w społecznej roli kobiety i mężczyzny

2. Motywacja do posiadania dziecka – decyzje prokreacyjne

3. Bio-psycho-społeczne model prokreacji

4. Psychologiczne aspekty przygotowania do ciąży

5. Psychologiczne aspekty ciąży prawidłowej

6. Ciąża zagrożona i ciąża wysokiego ryzyka

7. Poród – lęk i stres związany z porodem

8. Połóg – zaburzenia emocjonalne po porodzie, obraz ciała, opieka nad dzieckiem

9. Poronienie i urodzenie martwego dziecka

10. Psychologiczne aspekty niepłodności

11. Konsekwencje psychologiczne przerywania ciąży

12. Menopauza i tracenie zdolności prokreacyjnych

13. Ciąża, poród i leczenie zaburzeń prokreacyjnych w czasie pandemii COVID-19

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dymecka
Prowadzący grup: Joanna Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.