Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Asertywność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-FAK83-10 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asertywność
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu teorii i praktyki asertywności, znajomość badań pokazujących konsekwencje zachowań asertywnych oraz ich percepcję w kontekście atrakcyjności interpersonalnej.

- w zakresie umiejętności – znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce wybranych procedur z treningu asertywności w różnych kontekstach praktycznych;

- w zakresie kompetencji – uświadomienie roli stosowania w praktyce różnych technik zachowań asertywnych do obrony

przed manipulacją oraz w konfliktach interpersonalnych

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Scenariusz treningu asertywności wg Król-Fijewskiej (1991)

1. Pojęcie asertywności i narzędzia do diagnozy poziomu asertywności

2. Asertywna odmowa i zdarta płyta.

3. Radzenie sobie z krytyką i pochwałami.

4. Wyrażanie odmiennej opinii.

5-6. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

7. Monolog wewnętrzny

8-9.Asertywność jako element inteligencji emocjonalnej i społecznej.

10. Główne wyznaczniki zachowań asertywnych.

11-12. Ewaluacja treningów asertywności.

13-15. Percepcja zachowań asertywnych.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

• Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Król-Fijewska M. (1991). Trening asertywności. Warszawa. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP

Makower I. (2010). Szanse rozwoju osób o niskiej samoocenie za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej. w „Motywacje umysłu” – Kolańczyk A., Wojciszke B.(red.). Smak Słowa.

Oleś, M. (1998) Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji. Lublin: TNKUL.

Sęk H. (1988). Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Przegląd Psychologiczny, 31, 787-808

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Berne, E. (1987). W co grają ludzie? Warszawa: PWN

Gut ,J., Haman W.(1993). Docenić konflikt. Warszawa: Kontrakt

Golińska, L.(1995). Złość. Warszawa: IPZiT

Król-Fijewska M. (1992). Stanowczo, łagodnie, bez leku czyli 13 wykładów o asertywności. Warszawa. INTRA

M. McKay, M. Davis, P. Faning (2001). Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk: GWP

Phelps, S. (2002). Kobieta asertywna. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis"

Robinson D. (1998). Między grzecznością a szczerością: 9 błędów miłych ludzi. Warszawa: "Świat Książki".

Efekty uczenia się:

Wiedza K_W01

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

znać terminologię z zakresu treningu asertywności (w teorii i praktyce), główne procedury zachowań asertywnych oraz wyniki badań nad konsekwencjami zachowań asertywnych.

Umiejętności K_U02

w wyniku przeprowadzonych zajęć student

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczna z zakresu asertywności w celu analizy złożonych problemów interpersonalnych (osobistych, rodzinnych, zawodowych) w celu projektowania działań praktycznych (umie zastosować w praktyce wybrane procedury z treningu asertywności w różnych kontekstach praktycznych).

Kompetencje społeczne K_K03; K_K02

Potrafi zachować krytycyzm wobec odbieranej treści (ma świadomość roli stosowania w praktyce różnych technik zachowań asertywnych do obrony

przed manipulacją oraz w konfliktach interpersonalnych, rozumie znaczenie ustawicznego aktualizowania i poszerzania wiedzy);

Dostrzega i formułuje problemy etyczne związane z dylematami psychologa praktyka prowadzącego zajęcia treningowe rozwijające asertywność.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie oceny z prezentacji wybranego zagadnienia (konieczny warunek) oraz rejestrowanej aktywności ustnej studenta na zajęciach (nie jest obowiązkowa)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bronowicka
Prowadzący grup: Anna Bronowicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af38426f88b1947198379d36dc5603c5a%40thread.tacv2/conversations?groupId=780c5116-ad4d-436b-aa57-f1d07704aa39&tenantId=8bc347df-2832-4d9d-b10a-fbdbdc7fe2e5
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

- w zakresie wiedzy – nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu teorii i praktyki asertywności, znajomość badań pokazujących konsekwencje zachowań asertywnych oraz ich percepcję w kontekście atrakcyjności interpersonalnej.

- w zakresie umiejętności – znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce wybranych procedur z treningu asertywności w różnych kontekstach praktycznych;

- w zakresie kompetencji – uświadomienie roli stosowania w praktyce różnych technik zachowań asertywnych do obrony

przed manipulacją oraz w konfliktach interpersonalnych

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Pojęcie asertywności i narzędzia do diagnozy poziomu asertywności

2.Asertywność jako element inteligencji emocjonalnej i społecznej.

3. Asertywna odmowa i zdarta płyta.

4. Radzenie sobie z krytyką i pochwałami.

5. Wyrażanie odmiennej opinii.

5. Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych.

6. Monolog wewnętrzny

8. Główne wyznaczniki zachowań asertywnych.

9. Ewaluacja treningów asertywności.

10. Percepcja zachowań asertywnych w kontekście atrakcyjności: czy osoby asertywne są lubiane i oceniane jako kompetentne.

Literatura:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Bronowicka A., Garus, J. (2013. Atrakcyjność interpersonalna asertywnego kierownika w percepcji podwładnych. (w:) Dariusz Krok, Anna Bronowicka (red.) „Jednostka i religia w relacjach społecznych”. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teolo-gicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Król-Fijewska M. (1991) – Trening asertywności. Warszawa. Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP

Makower I. (2010). Szanse rozwoju osób o niskiej samoocenie za pomocą terapii poznawczo-behawioralnej. w „Motywacje umysłu” – Kolańczyk A., Wojciszke B.(red.). Smak Słowa.

Oleś, M. (1998) Asertywność u dzieci w okresie wczesnej adolescencji.- Lublin: TNKUL.

Sęk H. (1988) – Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Przegląd Psychologiczny, 31, 787-808

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Berne, E. (1987). W co grają ludzie? PWN

Gut ,J., Haman W.(1993). Docenić konflikt. Warszawa: Kontrakt

Golińska, L.(1995). Złość. Warszawa: IPZiT

Król-Fijewska M. (1992) – Stanowczo, łagodnie, bez leku czyli 13 wykładów o asertywności. Warszawa. INTRA

M. McKay, M. Davis, P. Faning – Sztuka skutecznego porozumiewania się, GWP, 2001

Phelps, S. (2002). Kobieta asertywna. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis"

Robinson D. (1998) Między grzecznością a szczerością: 9 błędów miłych ludzi. Warszawa: "Świat Książki".

Zubrzycka-Maciąg, T. (2002). Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2, s. 38-42

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.