Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia emocji i motywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2.5-PSEMOT-Z Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia emocji i motywacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zrozumienie powstawania procesów emocjonalnych, odróżnianie emocji pierwotnych od wtórnych, odróżnianie emocji od reakcji instynktownych, odróżniania emocji spontanicznych od tych, które są udawane w celu osiągnięcia określonych celów. Ponadto uczestnik kursu ma zdobyć wiedzę odnośnie mechanizmów powstawania procesów motywacyjnych, rozróżniania ich typów, kształtowania i wzbudzania motywacji osiągnięć, wpływu procesów motywacyjnych na funkcjonowanie jednostki jak i grup społecznych.

Pełny opis:

Treści programowe:

Problematyka wykładu:

1. Mechanizmy wzbudzania emocji - aspekt psychologiczny i biologiczny. Integracja obu podejść - systemy: neuronalny, sensomotoryczny, motywacyjny i poznawczy.

2. Emocje wzbudzane w sposób uświadamiany i nieuświadamiany przez podmiot.

3. Emocje podstawowe i pochodne. Problem powstawania emocji pochodnych. Różnice między poszczególnymi stanami afektywnymi: nastrój, emocje, afekt, pobudzenie. Zaburzenia emocjonalne.

4. Ekspresja emocji. Twarz w ekspresji emocji. Kulturowe aspekty ekspresji emocji. Relacje emocji z poznaniem i zachowaniem.

5. Klasyczne teorie emocji. Poznawcze teorie emocji. Podstawowe podejścia do motywacji (etologiczne, psychodynamiczne, behawiorystyczne, poznawcze, humanistyczne, topologiczne).

6. Mechanizmy leżące u podstaw motywacji. Procesy afektywne jako mechanizm motywacyjny.

7. Procesy poznawcze jako mechanizm motywacyjny.

8. Motywacja w przebiegu zachowania: uruchomienie zachowania, podtrzymanie aktywności, zaniechanie versus zakończenie działania.

9. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Czynniki osłabiające motywację wewnętrzną.

10. Motywacja osiągnięć. Rozwojowe i kulturowe aspekty motywacji osiągnięć. Motywacje związane z obrazem własnej osoby.

11. Motywacje samoaktualizacji i samorozwoju. Przywracanie i zaburzanie istniejącej równowagi. Motywacja zadaniowa. Plany działania.

12. Konflikty motywacyjne. Inni ludzie w procesach motywacyjnych.

Problematyka ćwiczeń:

1. Sposoby rozumienia emocji. (Potoczne rozumienie emocji + Podstawowe teorie emocji)

2. Pojęcia podstawowe związane z motywacją (Teorie + konflikty motywacyjne)

3. Anatomiczno-fizjologiczne struktury związane z motywacją i emocjami

4. Motywacja poznawcza i motywacja osiągnięć. Eksploracja i poszukiwanie doznań, motywacja do uczenia się.

5. Afekty, emocje i nastroje

6. Emocje podstawowe i ich ekspresja

7. Funkcje emocji

8. Znaczenie poczucia kontroli i samooceny dla procesów motywacyjnych

9. Wpływ emocji na poznanie, myślenie i zachowanie człowieka

10. Zaburzenia emocjonalne

11. Jakie związki łączą emocję i motywację? Ujęcia praktyczne.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć oraz zdania egzaminu (wykorzystywana podczas zajęć oraz studiowana samodzielnie przez studenta):

1. Doliński, D. i Strelau. J. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom 1. Gdańsk: GWP

2. Łosiak W. (2007). Psychologia emocji. Wydawnictwo: WAiP

3. Oatley K., Jenkins J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN

4. Parkinson, B. i Colman, A. M. (1999). Emocje i motywacja. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

5. Franken R.E. (2005). Psychologia motywacji. Gdańsk: GWP.

6. Ekman P., Davidson R.J. (red.) (1999). Natura emocji. Podstawowe zagadnienia. Gdańsk: GWP.

7. Lewis M., Haviland-Jones J.M. (red.) (2005) Psychologia emocji. Gdańsk: GWP

8. Strelau J. (red) (2000) Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP

B. Literatura uzupełniająca

1. DeCatanzaro D.A. (1999). Motywacje i emocje. Poznań: Wydawnictwo Zyski i S-ka.

2. Gasiul H. (2007). Teorie emocji i motywacji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego

Efekty uczenia się:

Wiedza

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie:

• scharakteryzować podstawowe terminy związane z psychologią emocji i motywacji

• znać wzajemne powiązania psychologii emocji i motywacji z innymi dyscyplinami psychologii w tym z psychologią poznawczą, osobowości, społeczną i kliniczną

• scharakteryzować główne nurty psychologii, orientacje badawcze i metodologię badań psychologii emocji i motywacji

• scharakteryzować współczesne ujęcie emocji i motywacji

Umiejętności

w wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien potrafić/mieć umiejętność:

• interpretowania na podstawie obserwacji i badania występowanie procesów emocjonalnych i motywacyjnych

• wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu emocji i motywacji w konstruowaniu projektów badawczych i praktycznych

• sprawnie i precyzyjnie wyjaśniać w oparciu o wiedzę teoretyczną zjawiska związane z procesami emocjonalnymi i motywacyjnymi

• twórczego i indywidualnego podejścia do procesów emocjonalnych i motywacyjnych opartego na podstawach teoretycznych i etycznych

Kompetencje społeczne

w wyniku przeprowadzonych zajęć student ma/wykazuje:

• pogłębioną świadomość swojej wiedzy na temat emocji i motywacji z koniecznością wzbogacania jej o nowy doniesienia naukowe

• posiada świadomość wpływu kontaktu z drugim człowiekiem na proces wzbudzania i podtrzymywania procesów emocjonalnych i motywacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykład: egzamin pisemny w formie testu jednokrotnego wyboru, w którym ocena dostateczna to ponad 60% punktów, dostateczna plus ponad 70% punktów, ocena dobra ponad 80%, ocena dobra plus 90% punktów i ocena bardzo dobra 100% punktów

2. Ćwiczenia: kolokwium + ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

• Kolokwium z oceną niedostateczną należy poprawić. Poprawka może być tylko jedna. Poprawiać można jedynie prace, które uzyskały ocenę niedostateczną. Pozytywne oceny z testu nie podlegają negocjacji.

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, tylko w uzasadnionych przypadkach trzy. Wówczas nieobecność należy zaliczyć na konsultacjach. Opuszczenie więcej niż trzech zajęć w semestrze uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.