Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biology in English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 6.1-BinE Kod Erasmus / ISCED: 13.0 / (0512) Biochemia
Nazwa przedmiotu: Biology in English
Jednostka: Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Grupy: Katalog przedmiotów dla studiów krótkoterminowych (Erasmus+ lub inne umowy o współpracy)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiazkowe

Skrócony opis:

Prowadzący: dr D. Konietzko-Meier

A. Wymagania formalne: zaliczone kursy z języka angielskiego

B. Wymagania wstępne: : znajomość słownictwa angielskiego z zakresu podstawowych zagadnień przyrodniczych;

umiejętność samodzielnego wyszukiwania i korzystania z dostępnych źródeł informacji biologicznej oraz posługiwania

się biologiczną literaturą naukową w języku angielskim

Cele przedmiotu

Poznanie słownictwa w języku angielskim związanego z różnymi dziedzinami nauk biologicznych, w tym terminologii stricte

naukowej. Nabycie umiejętności tłumaczenia ze zrozumieniem naukowych tekstów w języku angielskim oraz posługiwania

się tym językiem przy pisaniu własnych prac naukowych. Umiejętność prezentacji prac cząstkowych w postaci pokazów

multimedialnych.

Pełny opis:

Treści programowe

Problematyka konwersatorium: Słownictwo w języku angielskim związane z różnymi dziedzinami nauk biologicznych, w

tym terminologia stricte naukowa. Przygotowywania abstraktów i streszczeń prac naukowych w języku angielskim na

podstawie literatury w języku polskim oraz na podstawie wyników z badań. Praca w grupach przy tłumaczeniu tekstów

publikacji naukowych z języka angielskiego na język polski, oraz odwrotnie. Przygotowanie i przedstawienie w języku

angielskim własnej pracy o charakterze komunikatu naukowego.

Literatura:

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć:

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Olejnik D. Interaktywne repetytorium leksykalne. Język angielski. Wyd. LektorKlett, Poznań. 2010.

Czekierda K. Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody angielsko-polski. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

1995.

Czekierda K. Słownik ochrony środowiska i ochrony przyrody polsko-angielski. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

1996.

Allaby M. (red.) Oxford dictionary of zoology. Oxford University Press. 2003.

Allaby M. (red.) Oxford dictionary of plant sciences. Oxford University Press. 2004.

Hine R.S., Martin E. (red.) Oxford dictionary of biology. Oxford University Press. 2004.

Allaby M. (red.) Oxford dictionary of ecology. Oxford University Press. 2005.

- literatura fachowa (publikacje) w języku polskim i angielskim.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

jw.

A. Literatura uzupełniająca

Nawrot J. Słownik terminów entomologicznych angielsko-polski i polsko-angielski. IOR, Poznań 2011.

Redakcja Encyklopedii, Słowników i Leksykonów WNT. Polsko-angielski słownik medyczny. Wyd. Naukowo-Techniczne,

Warszawa. 2006.

Słowniki polsko-angielskie i angielsko-polskie.

- literatura fachowa (publikacje) w języku polskim i angielskim.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W20_przywołuje anglojęzyczne słownictwo specjalistyczne z zakresu nauk biologicznych w codziennym działaniu zawodowym i naukowym_OP2A_W07

Umiejętności:

K_U02_biegle wykorzystuje literaturę naukową w języku ojczystym, oraz posługuje się językiem angielskim na poziomie C1 _OP2A_W02

K_U08_ prezentuje krytycznie prace badawcze z zakresu wybranej specjalności nauk biologicznych z użyciem środków komunikacji werbalnej oraz multimediów_OP2A_U08

K_U09_ pisze krótkie komunikaty naukowe w języku angielskim na podstawie własnych badań _OP2A_U09

K_U??_ czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z zakresu nauk biologicznych w języku angielskim_P2A_U02

Kompetencje społeczne (postawy):

K_K04_ ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej _OP2A_K04

K_K09_wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach_OP2A_K09

K_K10_w ocenie pracy współpracowników dąży do zachowania postawy obiektywnej _OP2A_K10

K_K??_ma świadomość i rozumie konieczność ciągłego doskonalenia znajomości swego języka angielskiego_P2A_K01

Metody i kryteria oceniania:

Sposób zaliczenia:

konwersatorium: zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

konwersatorium: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru

Podstawowe kryteria:

K: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich elementów składających się na ocenę końcową

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.