Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia leków 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-6-03
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia leków 2
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

VI

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali
Realizowany zdalnie

Wymagania:

Zaliczenie Chemii leków 1.

Zna podstawy nomenklatury związków organicznych (zasady ogólne z uwzględnieniem układów heterocyklicznych i kolejności pierwszeństwa grup charakterystycznych)

Umie wskazać grupy funkcyjne decydujące o właściwościach chemicznych i fizycznych

Zna podstawowe metody analizy ilościowej klasycznej i instrumentalnej związków chemicznych oraz analizy jakościowej związków nieorganicznych

Zna podstawowe pojęcia z dziedziny metod statystycznej oceny otrzymywanych wyników

Zna podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Skrócony opis:

Poznanie budowy chemicznej i nazewnictwa, właściwości fizykochemicznych, stabilności leków in vitro oraz ich biotransformacji, o ile ma ona wpływ na bioaktywność

Poznanie klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno-chemicznym, rozumienie zależności między budową chemiczną leków a ich bioaktywnością oraz rozumienie mechanizmu działania leków

Nabycie umiejętności charakteryzowania odpowiednich grup farmakologiczno-chemicznych leków oraz ich zastosowania terapeutycznego w określonych jednostkach chorobowych

Nabycie kompetencji w zakresie kryteriów doboru metod stosowanych w analizie ilościowej i jakościowej mono- i wieloskładnikowych substancji leczniczych z uwzględnieniem ich budowy chemicznej i właściwości fizykochemicznych

Nabycie praktycznej umiejętności badania analitycznego leków z zastosowaniem metod klasycznych i instrumentalnych, zgodnych z obowiązującymi normami farmakopealnymi

Nabycie umiejętności interpretacji oraz opracowania wyników analiz substancji chemicznych

Pełny opis:

Forma zajęć wykład

W01 Leki układu obwodowego - sympatykolityki

W02 Leki układu krążenia 1

W03 Leki układu krążenia 2

W04 Leki układu krążenia 3

W05 Leki układu krążenia 4

W06 Leki o działaniu przeciwhistaminowym

W07 Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze 1

W08 Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze 2

W09 Leki działające na drobnoustroje chorobotwórcze 3

W10 Środki dezynfekujące i odkażające

W11 Leki stosowane w chemioterapii chorób nowotworowych 1

W12 Leki stosowane w chemioterapii chorób nowotworowych 2

W13 Leki o działaniu przeciwgruźliczym i przeciwtrądowym

W14 Leki o działaniu przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym

W15 Wykład uzupełniający

Forma zajęć seminarium

K01 Leki stosowane w chorobach układu oddechowego

K02 Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego 1

K03 Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego 2

K04 Leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego 3

K05 Leki wpływające na układ immunologiczny

Forma zajęć ćwiczenia Semestr V

L01 Analiza ilościowa substancji leczniczych z grupy leków obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, przeciwhistaminowych, zwiotczających mięsnie gładkie o działaniu bezpośrednim, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi

Semestr VI

L02 Analiza ilościowa substancji leczniczych z grupy leków moczopędnych, hipoglikemicznych, wykrztuśnych, stosowanych w schorzeniach przewodu pokarmowego, przeciwinfekcyjnych, antynowotworowych oraz środków suplementacji mineralno-witaminowej metodami klasycznymi i instrumentalnymi

L03 Badanie czystości substancji leczniczych metodami farmakopealnymi

L04 Badanie tożsamości dwóch substancji leczniczych

L05 Analiza jakościowa i ilościowa leku złożonego

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. M. Pawłowski: Cemia leków; Wydanie I. – Warszawa, 2020

2. A.Zejc , M. Gorczyca: Chemia leków ; PZWL, W-wa, 2002, 2008

3. M. Zając , E. Pawełczyk, A. Jelińska A.: Chemia leków; WNAM Poznań, 2006

4. G.Patrick: Chemia leków – krótkie wykłady; PWN, W-wa 2009

5. R. Korbut: Farmakologia wyd. II uaktualnione i rozszerzone, PZWL W-wa 2017

6. E. Mutschler: FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA MUTSCHLERA IV WYD.; MedPharm 2015.

7. Farmakopea Polska VI, VIII, X

8. European Pharmacopoeia 2005 – 2011

Literatura uzupełniająca

1. D. Steinhilber, M. Schubert-Zsilavecz, H.J.Roth: Chemia Medyczna, MedPharm, Wrocław 2012 (Redakcja naukowa wydania polskiego: A.Jelińska, J.Pałka, M.Zając)

2. M. Gajewski i współautorzy: Ilościowa analiza środków leczniczych; Warszawa 2002

3. M. Zając, A. Jelińska: Ocena jakości substancji i produktów Leczniczych; UM, Poznań 2010

4. W. Kostowski, P.Kulikowski: Farmakologia; PZWL 2010

5. R. Kocjan: Chemia analityczna - Tom 1 i 2; PZWL Warszawa 2023

Efekty uczenia się:

Wiedza

EKW1 zna chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków z uwzględnieniem biotransformacji i aktywnych metabolitów C.W2

EKW2 zna właściwości fizykochemiczne substancji leczniczych wpływające na aktywność biologiczną leków C.W3

EKW3 dokonuje podziału substancji leczniczych według klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) lub w układzie farmakologicznym, z uwzględnieniem nomenklatury międzynarodowej oraz nazw synonimowych C.W1

EKW4 zna leki znakowane izotopami i związki znakowane izotopami stosowane w diagnostyce i terapii chorób, metody ich otrzymywania i właściwości C.W4, C.W.7

EKW5 zna metody klasyczne i instrumentalne stosowane w ocenie jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz w analizie ilościowej w produktach leczniczych C.W6

EKW6 rozumie znaczenie leku syntetycznego w systemie opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie; rozumie znaczenie konieczności oceny jego jakości pod względem czystości i bezpieczeństwa stosowania oraz zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi C.W7, C.W24

EKW7 zna podstawowe kategorie leków oraz problematykę ochrony patentowej C.W14; zna znaczenie badań biodostępności i biorównoważności leków odtwórczych w kontekście bezpieczeństwa i skuteczności ich stosowania C.W8

EKW8 zna metody poszukiwania nowych substancji leczniczych; zna zagadnienia dotyczące nowych technik projektowania struktur potencjalnych substancji leczniczych oraz przewidywania aktywności biologicznej związków C.W9

EKW9 zna metody otrzymywania i rozdziału związków optycznie czynnych C.W12

EKW10 zna, rozumie i potrafi wykorzystać problematykę polimorfizmu C.W12

Umiejętności

EKU1 wyjaśnia zależność między budową chemiczną a działaniem leków; w oparciu o znajomość właściwości fizyko-chemicznych i struktury przestrzennej leków, posiada umiejętność wyjaśniania wpływu tych cech na aktywność biologiczną C.U1, C.U3

EKU2 wyjaśnia zastosowanie radiofarmaceutyków w lecznictwie C.U2

EKU3 przeprowadza kontrolę jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz leków zgodnie z wymaganiami farmakopealnymi C.U5; proponuje odpowiednią metodę analityczną do określonego celu i przeprowadza walidację metody analitycznej B.U6

EKU4 przeprowadza analizę substancji leczniczej metodami farmakopealnymi oraz dokonuje jej izolacji z produktu leczniczego stosując odpowiednią metody C.U6, C.U10

EKU5 interpretuje wyniki uzyskane w zakresie oceny jakości substancji do celów farmaceutycznych oraz potwierdza zgodność uzyskanych wyników z obowiązującymi normami farmakopealnymi C.U7

EKU6 stosuje techniki komputerowe do interpretacji wyników analizy i zebrania informacji o leku C.U34

EKU7 wyszukuje w piśmiennictwie informacje naukowe, dokonuje ich wyboru i oceny oraz wykorzystuje je w celach praktycznych C.U34

Kompetencje społeczne (postawy)

EKK1 Posiada nawyk korzystania z technologii informacyjnych do wyszukiwania i selekcjonowania informacji B.K1 EKK2 Wyciąga i formułuje wnioski z własnych pomiarów i obserwacji B.K2

EKK3 Posiada umiejętność pracy w zespole B.K3

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca

OF1 Kolokwia ćwiczeniowe – odpowiedź ustna / test OF2 Wykonanie ćwiczenia praktycznego

OF3 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego OF4 Aktywność na zajęciach

Ocena podsumowująca OP1 Średnia ważona ocen OP2 Egzamin

Forma i warunki zaliczenia

Egzamin końcowy z oceną.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego egzaminu z chemii leków jest:

Uzyskanie zaliczenia z wykładów konwersatoryjnych – obecność na minimum 75% wykładów.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych – wymaga wykonania wszystkich przewidzianych programem zadań analitycznych, opracowania ich wyników i przygotowania odpowiednich sprawozdań. Zajęcia zaczynają się krótkim sprawdzeniem przygotowania do zajęć.

Uzyskanie zaliczenia z zajęć seminaryjnych – łączne zaliczenie 2 elementów składowych

1 element – wymaga uzyskania minimum 20 punktów na 28 możliwych, będących sumą punktów uzyskanych z aktywnego udziału oraz w dyskusjach w trakcie seminarium oraz

2 element – uzyskania zaliczenia z wszystkich 4 kolokwiów cząstkowych

Ad.1. Aktywny udział będzie polegać na przygotowaniu prezentacji związanej z wybraną grupą leków. Każda prezentacja powinna zawierać:

- omówienie przedmiotu prezentacji 1pkt.

- zwarte omówienie objawów klinicznych, laboratoryjnych i zaburzeń fizjologicznych, połączonych wspólną historią anatomiczną, biochemiczną lub patologiczną, które są charakterystyczne dla omawianej jednostki chorobowej 1pkt.

- omówienie mechanizmów działania, zastosowania i wartości terapeutycznej stosowanych leków 2pkt.

- omówienie budowy chemicznej 2pkt.

- charakterystykę zależności pomiędzy strukturą a aktywnością farmakologiczną 2pkt.

- omówienie właściwości fizykochemicznych 1pkt.

- omówienie biotransformacji 2pkt.

- działania niepożądane 1pkt.

- główne kierunki dalszego rozwoju 1pkt.

- podsumowanie i wnioski 1pkt.

Prezentacja powinna być starannie przygotowana z wykorzystaniem rysunków poglądowych, wykresów, schematów i tabel a także z zachowaniem odpowiedniej estetyki i z uwzględnie-niem praw autorskich – w każdym przypadku konieczne jest wskazanie źródła. Powinna obejmować ok. 20 slajdów i trwać około 15-20 min.

Terminy wykonania oraz przedstawienia prezentacji są określane zgodnie z harmonogramem przedstawionym na pierwszych lub kolejnych zajęciach seminaryjnych. Za każdą prezentację można uzyskać maksymalnie 14 punktów.

Aktywne uczestnictwo w dyskusji będzie oceniane na 0,25 punktów na każdych zajęciach.

Uzyskanie zaliczenia z wszystkich 4 kolokwiów cząstkowych

Kolokwium ma formę pisemną (test), bądź ustną (III termin). Pytania wielokrotnej odpowiedzi MRQ (więcej niż jedna odpowiedź możliwa) mają wagę 2 punktów; pytania wielokrotnego wyboru MCQ – jedna odpowiedź prawidłowa – 1 punkt. Przewidywanych jest 20 pytań testowych – 10 MRQ i 10 MCQ z tematyki wykładów.

Do zaliczenia każdego kolokwium, każdorazowo wymagane jest uzyskanie >60% punktów na 30 możliwych (18 punktów). Jednakże, do końcowej oceny, brany będzie punktowy wynik z pierwszego terminu.

Kolokwium poprawkowe (II termin) odbywa się u Prowadzącego Ćwiczenia/Laboratoria w najbliższym możliwym terminie zajęć (!), a kolokwium poprawkowe III u Prowadzącego Wykłady/Seminaria w terminie ustalonym indywidualnie.

Podczas kolokwium zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (np. telefon komórkowy). Zachowanie Studenta uzasadniające posiadanie pomocy lub urządzeń o których mowa powyżej, albo stwierdzenie takich urządzeń będzie skutkowało automatycznym uzyskaniem oceny niedostatecznej z kolokwium.

Materiały zaliczeniowe tj. karta odpowiedzi i egzemplarz testu są własnością Katedry Farmacji i Chemii Ekologicznej, toteż zabrania się zabierania ich przez Studentów.

Ocena końcowa w rozliczeniu semestralnym: maksymalna liczba punktów wynosi 60 punktów (2 kolokwia cząstkowe) plus 14 punktów (zajęcia seminaryjne), łącznie 74 punkty i będzie zastosowana następująca skala ocen:

<44 punkty: niedostateczny (2) <60%

~ 44,1 – 53 punktów: dostateczny (3) 60,5 – 71,5%

~ 53,1 – 57,5 punktów: dostateczny plus (3,5) 72 – 77,5%

~ 57,6 – 65,5 punktów: dobry (4) 78 – 88,5%

~ 65,6 – 70,0 punktów: dobry plus (4+) 89 – 94,5%

>70,1 punktów: bardzo dobry (5) >95%

Ocena końcowa w rozliczeniu rocznym: maksymalna liczba punktów wynosi 120 punktów (4 kolokwia cząstkowe) plus 28 punktów (zajęcia seminaryjne), łącznie 148 punktów i będzie zastosowana następująca skala ocen:

<89 punkty: niedostateczny (2) <60%

~ 89,5 – 106 punktów: dostateczny (3) 60,5 – 71,5%

~ 106,1 – 114,5 punktów: dostateczny plus (3,5) 72 – 77,5%

~ 114,6 – 131,0 punktów: dobry (4) 78 – 88,5%

~ 131,1 – 140,0 punktów: dobry plus (4+) 89 – 94,5%

>140,1 punktów: bardzo dobry (5) >95%

Egzamin praktyczny

Do egzaminu praktycznego z chemii leków może przystąpić student, który uzyskał zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin praktyczny obejmuje identyfikację jakościową jednego leku, jednej substancji leczniczej, ocenę czystości preparatów oraz badanie zawartości substancji czynnych w jednym preparacie metodami analizy klasycznej lub instrumentalnej. Maksymalna liczba punktów to 30.

Skala ocen:

<18 punkty: niedostateczny (2) <60%

~ 18 – 21,5 punktów: dostateczny (3) 60,5 – 71,5%

~ 22 – 23 punktów: dostateczny plus (3,5) 72 – 77,5%

~ 23,5 – 26,5 punktów: dobry (4) 78 – 88,5%

~ 27 – 28 punktów: dobry plus (4+) 89 – 94,5%

>28,5 punktów: bardzo dobry (5) >95%

Egzamin pisemny

Egzamin pisemny z przedmiotu jest w formie testu składającego się z 60 pytań: 30 MRQ oraz 30 MCQ.

Skala ocen:

<54 punkty: niedostateczny (2) <60%

~ 54,1 – 64,5 punktów: dostateczny (3) 60,5 – 71,5%

~ 64,6 – 70,0 punktów: dostateczny plus (3,5) 72 – 77,5%

~ 70,1 – 80,0 punktów: dobry (4) 78 – 88,5%

~ 80,1 – 85,0 punktów: dobry plus (4+) 89 – 94,5%

>85 punktów: bardzo dobry (5) >95%

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną obliczaną wg następującego algorytmu:

ocena końcowa = ocena z egzaminu z pisemnego x 0,7 + ocena z egzaminu praktycznego x 0,3

>4,85 – bardzo dobry

4,40 – 4,70 – dobry plus

4,00 – 4,35 – dobry

3,65 – 3,95 – dostateczny plus

3,00 – 3,60 – dostateczny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik
Prowadzący grup: Marietta Białoń, Aneta Buczek, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 75 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik
Prowadzący grup: Marietta Białoń, Aneta Buczek, Monika Staś-Bobis, Przemysław Talik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www2-4 (2024-07-15)