Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia farmaceutyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7-S5-8-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia farmaceutyczna
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom studiów:

jednolite magisterskie

Kierunek studiów:

Farmacja

Semestr, w którym realizowany jest przedmiot:

VIII

Profil kształcenia:

praktyczny

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Cele

C1 Poznanie technik i metod biotechnologicznych produkcji leków ze szczególnym uwzględnieniem procesów biosyntezy, biotransformacji, fermentacji oraz technologii rekombinowanego DNA.

C2 Poznanie technik i metod hodowli komórek prokariotycznych i eukariotycznych oraz technologii hybrydoma do otrzymywania biofarmaceutyków i antybiotyków. Poznanie wpływu zastosowania różnych systemów ekspresyjnych i modyfikacji białek na ich właściwości terapeutyczne.

Pełny opis:

Wykład

W01 Biotechnologia farmaceutyczna – dziedziny, perspektywy, produkty otrzymywane metodami biotechnologicznymi. Wybrane szczepy drobnoustrojów przemysłowych. Bakterie gramdodatnie i gramujemne, bakterie kwasu mlekowego, enzymy bakteryjne, antybiotyki. Promieniowce, drożdże, grzyby strzępkowe i ich znaczenie w biotechnologii farmaceutycznej

W02 Metody pozyskiwania i ulepszanie szczepów produkcyjnych (screening, mutageneza, fuzja protoplastów).

W03 Hodowle komórek ssaków i komórek roślinnych, hodowle pierwotne, prawidłowe i nowotworowe, hybrydomy, warunki hodowli, hodowle zawiesinowe, adherentne, przestrzenne, na nośnikach, hodowle tkankowe i narządowe

W04 Porównanie systemów komórkowych w produkcji leków, specyficzne wymagania wzrostowe

W05 Modele in vitro i in vivo. Testy cytotoksyczności. Testy farmakologiczne

W06 Metabolity pierwotne i wtórne, metody optymalizacji procesu biosyntezy metabolitów wtórnych

W07 Regulacja ekspresji genów u organizmów eukariotycznych oraz prokariotycznych

W08 Strategie inżynierii genetycznej, technologia rekombinacji DNA, transdukcja i transformacja, wektory, znaczenie genów markerowych. Poprawianie właściwości terapeutycznych i farmakokinetycznych biofarmaceutyków przez modyfikacje ich struktury

W09 Rekombinowane leki białkowe, wytwarzanie przeciwciał monoklonalnych, immunologiczne terapie przeciwnowotworowe. Produkcja szczepionek.

W10 Otrzymywanie czynników wzrostu i hormonów. Otrzymywanie czynników trombolitycznych i angiogennych.

W11 Cele i charakterystyka procesów biotechnologicznych, czynniki biologiczne w procesach biotechnologicznych

W12 Hodowla szczepów w bioreaktorach- warunki fizyczne i chemiczne w przebiegu procesu biosyntezy, zachowanie warunków sterylności

W13 Technologia bioprocesów, kontrola parametrów procesu biosyntezy, charakterystyka podłóż wzrostowych, metody optymalizacji procesów biotechnologicznych, oczyszczanie produktów

W14 Optymalizacja bioprocesów, wybrane przykłady syntezy antybiotyków, otrzymywanie antybiotyków półsyntetycznych, antybiotyki betalaktamowe, tetracykliny, antybiotyki polipeptydowe (bakteriocyny).

W15 Procesy biotransformacji. Biokatalizatory i enzymy i ich zastosowanie

Laboratorium

Laboratoria opierają się na wykorzystaniu umiejętności samodzielnej pracy studenta, pracy w parach oraz grupowego opracowywania otrzymanych wyników. Student zapoznaje się z podstawowymi materiałami i sprzętem laboratoryjnym wykorzystywanym w prowadzeniu hodowli komórkowej (butelki, szalki i kolby stożkowe do hodowli, płytki wielodołkowe), a także z obsługą fotobioreaktora, komory laminarnej, homogenizatora ultradźwiekowego i spektrofotometru. Praca studenta opiera się na zapoznaniu z mikroorganizmami użytecznymi dla celów biotechnologicznych, na przykładzie cyjanobakterii, które są naturalnym źródłem białek, naturalnych barwników i bioaktywnych związków o istotnym potencjale farmakologicznym. Student zakłada hodowlę cyjanobakterii, ocenia zdolność cyjanobakterii do biotransformacji wybranych związków chemicznych, a także wyodrębnia i oznacza produkty biotransformacji. Student ocenia także wpływ ekstraktów pozyskanych z dezintegrowanych komórek cyjanobakterii pod kątem aktywności przeciwutleniającej i przeciwdrobnoustrojowej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Oliver Kayser, Rainer Muller. Biotechnologia farmaceutyczna PZWL, 2003

2. Oliver Kayser. Podstawy biotechnologii farmaceutycznej Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006

3. Aleksander Chmiel. Biotechnologia, podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne, PWN ostatnie wydanie

Literatura uzupełniająca

1. Hodowla komórek i tkanek pod red. Stanisławy Stokłosowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

EKW1 potencjał produkcyjny żywych komórek i organizmów oraz możliwości jego regulacji metodami biotechnologicznymi C.W16

EKW2 warunki hodowli żywych komórek i organizmów oraz procesy wykorzystywane w biotechnologii farmaceutycznej wraz z oczyszczaniem otrzymywanych substancji leczniczych C.W17

EKW3 metody i techniki zmiany skali oraz optymalizacji parametrów procesu w biotechnologii farmaceutycznej C.W18

EKW4 podstawowe grupy, właściwości biologiczne i zastosowania biologicznych substancji leczniczych C.W19

EKW5 postacie biofarmaceutyków i problemy związane z ich trwałością C.W20

EKW6 podstawowe szczepionki, zasady ich stosowania i przechowywania C.W21

EKW7 nowe osiągnięcia w obszarze badań nad lekiem biologicznym i syntetycznym C.W24

Umiejętności

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

EKU1 analizować etapy i parametry procesu biotechnologicznego C.U12

EKU2 dokonywać oceny jakości i trwałości substancji leczniczej otrzymanej biotechnologicznie i proponować jej specyfikację C.U13

EKU3 wykonywać preparaty w warunkach aseptycznych i wybierać metodę wyjaławiania C.U20

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne

Wykład

M1 metody podające – wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny

M2 metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne (metoda obserwacji, ćwiczenia praktyczne, stadium przypadku, analiza wyników badań związanych z hodowlą komórkową, metody eksponujące: pokaz, metoda klasyczna problemowa, dyskusja)

Ocena formująca

OF1 obserwacja pracy studenta w trakcie zajęć /aktywność na zajęciach

OF2 raporty z ćwiczeń laboratoryjnych

Ocena podsumowująca

OP1 średnia ważona z ocen formujących

OP2 test końcowy

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie w formie testu pisemnego z oceną

Laboratorium: zaliczenie z oceną

Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie prawidłowo wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych i wypełnionych protokołów z ćwiczeń, ciągłej oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studentów. Zdanie testu końcowego.

Ocenę końcową ustala się na podstawie procentowej liczby punktów uzyskanych z zajęć laboratoryjnych. Do oceny brane są pod uwagę punkty uzyskane za wykonanie ćwiczenia, aktywność na zajęciach, raporty z ćwiczeń oraz sprawdzian wiedzy (test końcowy).

% punktów: ocena

95-100 bardzo dobra (5,0)

90-94 plus dobra (4,5)

80-89 dobra (4,0)

70-79 plus dostateczna (3,5)

60-69 dostateczna (3,0)

<60 niedostateczna (2,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marietta Białoń, Jacek Lipok
Prowadzący grup: Jacek Lipok, Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-03-01 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia Laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lipok, Beata Żyszka-Haberecht
Prowadzący grup: Beata Żyszka-Haberecht
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia Laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-www5-4 (2024-07-15)