Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika tolerancji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000050 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika tolerancji
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych kluczowych problemów związanych z tolerancją, zarówno wewnątrzkulturową, jak i międzykulturową;

- kształtowanie wrażliwości społeczno-kulturowej studentów opartej na zasadzie tolerancji wobec „inności”;

- uczenie studentów właściwego stawiania pytań o „granice tolerancji”;

- kształtowanie pozytywnych postaw w sytuacjach braku tolerancji.

Pełny opis:

Treści programowe

- Filozoficzno-społeczne podstawy tolerancji.

- Integralność tolerancji i dialogu.

- Solidarność a tolerancja.

- Tolerancja a akceptacja.

- Tolerancja w kontekście „inności” i „obcości”.

- Nietolerancja i jej skutki.

- Paradoksy tolerancji (tolerancja zagrożeniem dla samej siebie; tolerancja wartością względną; tolerancja obrażająca wierzących).

- Granice tolerancji (uniwersalne czy względne, kryteria definiowania).

- Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych.

Literatura:

Appadaurai A., Strach przed mniejszościami: eseje o geografii gniewu, Warszawa 2009.

Benedyktowicz, Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Borowiak A., Szarota P., Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku, Warszawa 2004.

Buchowski M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004.

Cliffird J., Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000.

Comaroff J. L., Comaroff J., Etniczność sp. z o.o., Kraków 2011.

Człowiek dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2012.

Dialog międzyreligijny, red. H. Zimoń, Lublin 2004.

Dupuis J., Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003.

Hoffmann H., Kody tolerancji, Opole 2016.

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, opr. Sherwin B.L., Kasimow H., Kraków 2001.

Jan Paweł II, Messori V., Sakowicz E., Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog, Kraków 2001.

Kreeft P., Ekumeniczny dżihad. Ekumenizm i wojna kultur, Warszawa 2005.

Migracje, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenia kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalek, Warszawa 2007.

Nye J., Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pontyfikat ekumenicznej nadziei. Z Janem Pawłem II na drogach ekumenii, red. Z. Glaeser, Opole 2008.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2004.

Sakowicz E., Czy islam jest religią terrorystów?, Kraków 2002.

Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii, Warszawa 2006.

Sakowicz E., Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007.

Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.

Szahaj A, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów kształtujących relacje społeczne i kulturowe;

2. Student ma podstawową wiedzę o powiązaniu teologii z innymi dziedzinami nauki, a zwłaszcza z naukami humanistycznymi i społecznymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych;

3. Student ma podstawową znajomość zasad interpretacji otaczającej go rzeczywistości;

4. Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń;

5. Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach.

Umiejętności

1. Student potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów filozoficznych, teologicznych i społecznych w celu określenia ich znaczeń, skutków i implikacji;

2. Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań.

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów;

2. Student identyfikuje i rozstrzyga dylematy, zwłaszcza antropologiczne, etyczne, społeczne i kulturowe;

3. Student interesuje się współczesnymi osiągnięciami w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie z oceną

Formy zaliczenia:

do uzgodnienia ze studentami

Podstawowe kryteria

1. Udział w zajęciach – 50 %

2. Aktywność na zajęciach – 25 %

3. Znajomość analizowanych lektur – 25%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zygfryd Glaeser
Prowadzący grup: Zygfryd Glaeser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cele przedmiotu

- przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat współczesnych kluczowych problemów związanych z tolerancją, zarówno wewnątrzkulturową, jak i międzykulturową;

- kształtowanie wrażliwości społeczno-kulturowej studentów opartej na zasadzie tolerancji wobec „inności”;

- uczenie studentów właściwego stawiania pytań o „granice tolerancji”;

- kształtowanie pozytywnych postaw w sytuacjach braku tolerancji.

Pełny opis:

Treści programowe

- Filozoficzno-społeczne podstawy tolerancji.

- Integralność tolerancji i dialogu.

- Solidarność a tolerancja.

- Tolerancja a akceptacja.

- Tolerancja w kontekście „inności” i „obcości”.

- Nietolerancja i jej skutki.

- Paradoksy tolerancji (tolerancja zagrożeniem dla samej siebie; tolerancja wartością względną; tolerancja obrażająca wierzących).

- Granice tolerancji (uniwersalne czy względne, kryteria definiowania).

- Sposoby rozwiązywania konfliktów społecznych.

Literatura:

Appadaurai A., Strach przed mniejszościami: eseje o geografii gniewu, Warszawa 2009.

Benedyktowicz, Z., Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków 2000.

Borowiak A., Szarota P., Tolerancja i wielokulturowość - wyzwania XXI wieku, Warszawa 2004.

Buchowski M., Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Kraków 2004.

Cliffird J., Kłopoty z kulturą, Warszawa 2000.

Comaroff J. L., Comaroff J., Etniczność sp. z o.o., Kraków 2011.

Człowiek dialogu, red. Z. Glaeser, Opole 2012.

Dialog międzyreligijny, red. H. Zimoń, Lublin 2004.

Dupuis J., Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu, Kraków 2003.

Hoffmann H., Kody tolerancji, Opole 2016.

Jan Paweł II i dialog międzyreligijny, opr. Sherwin B.L., Kasimow H., Kraków 2001.

Jan Paweł II, Messori V., Sakowicz E., Islam a chrześcijaństwo. Konfrontacja czy dialog, Kraków 2001.

Kreeft P., Ekumeniczny dżihad. Ekumenizm i wojna kultur, Warszawa 2005.

Migracje, uchodźstwo, wielokulturowość. Zderzenia kultur we współczesnym świecie, red. D. Lalek, Warszawa 2007.

Nye J., Konflikty międzynarodowe: wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pontyfikat ekumenicznej nadziei. Z Janem Pawłem II na drogach ekumenii, red. Z. Glaeser, Opole 2008.

Ratzinger J., Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce 2004.

Sakowicz E., Czy islam jest religią terrorystów?, Kraków 2002.

Sakowicz E., Pryncypia dialogu Kościoła katolickiego z religiami Dalekiego Wschodu i Indii, Warszawa 2006.

Sakowicz E., Rozmowy o islamie i dialogu, Lublin 2007.

Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe, red. M. Kofta, A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001.

Szahaj A, E pluribus unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Kraków 2004.

Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zygfryd Glaeser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-03-01 - 2020-09-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zygfryd Glaeser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.