Uniwersytet Opolski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Judaizm wobec osób starszych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-05-00-000075 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Judaizm wobec osób starszych
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Literatura uzupełniająca:

P. JĘDRZEJEWSKI, Judaizm bez tajemnic, Kraków 2009; E. CHAT, Judaizm religia żydowska, Kielce 2007; H. WALDENFELS, Leksykon religii, tł. P. Pachciarek, Warszawa 1997; M. RUSECKI, Traktat o religii, Warszawa 2007; Religie świata, „Polityka” (wydanie specjalne) 2009, nr 6.

Skrócony opis:

Wprowadzenie studenta do zagadnień dotyczących gerontologii religijnej. Zapoznanie się: (1) z rozumieniem starości i miejsca człowieka starego w judaizmie (religii monoteistycznej) oraz (2) oryginalnością religijnej perspektywy badawczej starości na przykładzie judaizmu. Wypracowanie sprawności wykorzystania perspektywy religijnej w dyskusjach dotyczących problematyki starości, życia osób w podeszłym wieku.

Pełny opis:

A. Problematyka konwersatorium: Wyjaśnianie podstawowych pojęć (I): religia, struktura religii, gerontologia religijna, możliwe typy interakcji między religią a starością; (II) prezentacja judaizmu (ze szczególnym uwzględnieniem elementów etyki); (III) ukazanie tradycji judaistycznej w relacji do starości i osób w podeszłym wieku; (IV) ukazanie miejsca człowieka starego w antropologii judaizmu; (V) podstawy wielkości człowieka starego w judaizmie;

(VI) próba określenia oryginalności, uniwersalnych wartości starości w judaizmie.

Literatura:

JAN PAWEŁ II, O szacunku dla ludzi w podeszłym wieku (1998), TENŻE, Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszłym wieku, (1999); Z. PAWŁOWSKI, Starość według Biblii, „Pastores” (2007) nr 4, s. 7-15.

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

L. DYCZEWSKI, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 1994;

R. KONIECZNA-WOŹNIK (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy, Poznań 2008; A. ZYCH, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009; JAKUBOWSKA H. i in. (red.), Patrząc na starość, Poznań 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię z zakresu nauk religiologicznych i gerontologii religijnej.

2. Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach teologii z innymi dziedzinami nauki, która pozwala na integrowanie perspektyw badawczych właściwych dla kilku dyscyplin naukowych

3. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie aktywności religijnej człowieka oraz rozumie interakcję pomiędzy religią a starością.

Umiejętności

1. Student posiada umiejętności badawcze obejmujące analizę tekstów filozoficznych i teologicznych, syntezę różnych idei i poglądów, opracowanie i prezentację wyników.

2. Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych tradycji religijnych celem określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

3. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, prowadzenia merytorycznej dyskusji światopoglądowej z wykorzystaniem perspektywy religijnej.

Kompetencje społeczne (postawy)

1. Student ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów.

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczno-moralne związane z życiem indywidualnym i społecznym osób starszych

3. Ma świadomość własnej, indywidualnej odpowiedzialności za kształt życia społecznego z uwzględnieniem potrzeb osób starszych

Metody i kryteria oceniania:

B. Formy zaliczenia:

• zaliczenie ustne

C. Podstawowe kryteria

1. Praca zaliczeniowa: opracowanie wybranego problemu na podstawie zadanej lektury – 30%

2. Znajomość analizowanych tekstów - 30%

3. Znajomość przedstawionych treści – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.