Uniwersytet Opolski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Buntowniczki rocka: feminizm w muzyce popularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: KZ-O-01-07-000003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Buntowniczki rocka: feminizm w muzyce popularnej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Kursy zmienne ogólnouczelniane ogólne
Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru (studia stacjonarne)
Studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

Realizowany w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest podnoszenie samoświadomości studentów w zakresie wiedzy o udziale kobiet w tworzeniu i wykonywaniu muzyki rockowej, szczególnie w odniesieniu do feminizmów i zmian postrzegania kobiety w kulturze. Studentki i studenci mają okazję zapoznać się z kanonicznymi, kobiecymi płytami muzyki rockowej, ich wymiarem muzyczno-słowno-graficznym, oraz kontekstem historyczno-kulturowym.

Pełny opis:

Mimo że mężczyźni dominują w świecie muzyki rockowej jeśli chodzi o ilość, to kobiety są co najmniej tak samo ważne w kontekście jakości. Ta ilościowa dysproporcja pokazuje ważną rzecz, a mianowicie, że rock powstał jako wysoce patriarchalna i seksistowska gałąź popkultury i często nadal tak jest postrzegany. A jednak od samych początków rocka w latach sześćdziesiątych XX wieku, zaobserwować możemy postępującą zmianę tego paradygmatu: kobiety stają się coraz istotniejszymi artystkami związanymi z tą formą sztuki, zarówno jako wokalistki, instrumentalistki i liderki zespołów. Co ważne, kobiety w rocku nie podążają ścieżką męskich stereotypów genderowych, a ich funkcjonowanie w ramach idiomu szeroko rozumianej muzyki popularnej nierozerwalnie wpisuje się w próby podkreślenia ich własnej tożsamości i seksualności. Celem tego kursu jest zaprezentowanie studentkom i studentom rozwoju kobiecego rocka jako formy rebelii wobec opresyjnej, patriarchalnej rzeczywistości.

Literatura:

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Amburn, Ellis. Pearl. The Obsessions and Passions of Janis Joplin. 1992.

Blandford, James R. P.J. Harvey: Siren Rising. 2004.

Gordon, Kim. Girl in a Band: A Memoir. 2015.

McNeil, Legs and Gillian McCain. Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk. 1996.

Salewicz, Chris. Mick and Keith: Parallel Lines. 2002.

Smith, Patti. Just Kids. 2010.

Sounes, Howard. Notes from the Velvet Underground. 2015.

Thomson, Graeme. Under the Ivy: The Story of Kate Bush. 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna:

1. podstawową terminologię związaną z muzyką rockową (H1A_W02)

Umiejętności

Student:

2. potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów (H1A_U01)

3. posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków (H1A_U06)

Kompetencje społeczne (postawy)

Student

4. kształtuje własne poglądy w oparciu o zdobytą wiedzę szczegółową i ogólną (H1A_K01)

5. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (H1A_K02)

6. potrafi określić priorytety służące realizacji zadań związanych z poszukiwaniem i pogłębianiem wiedzy na wybrany temat (H1A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

A. Sposób zaliczenia

zaliczenie z oceną

B. Formy zaliczenia na przykład:

• aktywny udział w zajęciach (1,2,3,4,5,6)

• zaliczenie wybranych zadań domowych w formie ustnej prezentacji (1,2,3,4)

C. Podstawowe kryteria

Zaangażowanie, żywa dyskusja, wymiana poglądów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kuźnicki
Prowadzący grup: Sławomir Kuźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-03-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kuźnicki
Prowadzący grup: Sławomir Kuźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kuźnicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Opolski.
pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole https://uni.opole.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)